Emirdağ Milli Emlak 10 Adet Arsa Satışı | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 03:18

Emirdağ Milli Emlak 10 Adet Arsa Satışı

Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği 10 Adet Taşınmazının Satış İhalesi “Açık Teklif Usulü” ile 11 Eylül 2020 Tarihinde Gerçekleştirecektir.

Emirdağ Milli Emlak 10 Adet Arsa Satışı
Son Güncelleme :

24 Ağustos 2020 - 23:04

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/emirdag-milli-emlak-10-adet-arsa-satisi/19486/" title="facebook">

Aşağıda nitelikleri belirtilen 10 Adet taşınmazın  satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile 11 Eylül 2020 tarihinde ve 9:00-15:00 saatleri arasında Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye Katılım Şartları

  1. İhale ile ilgili dosya ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde  bedelsiz olarak görülebilir.
  2. İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini (T.C. Kimlik numaralı ), yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
  3. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  4. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine’ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL ‘nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle yürürlülükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
  5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  6. İhaleye ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ya da Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği 0 272 441 25 33 nolu telefon numarasını arayarak öğrenebilir.
S. NO TAŞINMAZ NO KÖY ADA PARSEL CİNSİ MEVKİİ M2 İMAR DURUMU BEDELİ TEMİNAT AÇIKLAMA
1 03090106547 Aydınyaka 108 63 Avlulu Ev ve Müştemilatı Köyiçi 400 İmarsız 6.500 1.300 Üzerinde kullanılmayan yapılar bulunmaktadır.
2 03090106479 Aydınyaka 109 19 Ev ve Müştemilatı Köyiçi 200 İmarsız 3.500 700 Mesken amaçlı işgallidir.
3 03090101248 Aydınyaka 118 2 Arsa Köyiçi 1.213 İmarsız 18.200 3.640 Boş ve işgalsizdir.
4 03090108794 Karaağaç 103 7 Arsa Kabristanaltı 1.600 Konut Alanı 24.000 4.800 Üzerinde terk edilmiş su basmanı bulunmaktadır.
5 03090108751 Karaağaç 113 8 Arsa Kabristanaltı 1.580 Konut Alanı 23.700 4.740 Boş ve işgalsizdir.
6 03090102862 Karacalar 185 17 Ham Toprak Köyiçi 36.750 İmarsız 442.000 88.400 Maden Ocağı Ruhsat Sahası içerisindedir.
7 03090103535 Tez 137 5 Ham Toprak Kepir 6.911 İmarsız 16.300 3.260 Hisse Satışı
8 03090103545 Tez 142 7 Ham Toprak İnceli 2.002 İmarsız 30.200 6.040 Boş ve işgalsizdir.
9 03090103463 Türkmenakören 1641 Arsa Köyiçi 306 İmarsız 4.600 920 Boş ve işgalsizdir.
10 03090103464 Türkmenakören 1642 Arsa Köyiçi 301 İmarsız 4.600 920 Boş ve işgalsizdir.

Emirdağ İmar Haberleri