Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 16:45

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır
Son Güncelleme :

09 Şubat 2019 - 13:04

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/hazine-arazisi-nasil-kiralanir/5061/" title="facebook">
Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır

Hazine arazileri, devletin belirlediği belirli amaçlar için kullanılacağı kanıtlandığı takdirde belirli süreler için kiralanabiliyor. İşte, hazine arazileri kiralama şartları
Hazine arazileri kiralama şartları!

Devlete ait olan hazine arazileri, kanunlarca belirtilen belirli amaçlar için belirli sürelerde kiralanabiliyor. Bir hazine arazisini kiralamak için araziyi aşağıda sıralayacağımız amaçlardan biri için kullanmalısınız
Belirli ticari amaçlar için

Spor ya da sosyal nitelikli işler için
Deniz turizmi tesisleri için.

Hazine arazileri, yukarıda saydığımız amaçlar için ve en fazla 10 yıl süreyle kiralanabiliyor. Fakat turistik tesisler ile enerji üretim ve dağıtım tesisleri için on yıldan fazla süre ile kiralanabiliyor.

Kira bedeli, idare tarafından tespit ediliyor ve ihale komisyonu tarafından son karar veriliyor. Kira bedeli tespit edilirken, arazinin özellikleri de dikkate alınarak, rayiç bedeli esas alınıyor.

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, işin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır. İhaleye Katılamayacak Olanlar:
1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

Hazine arazisi kira bedeli.

Tahmini kira bedeli, idarece tespit edilir veya ettiriliyor. Tespitte rayiç bedel esas alınır. Kiralama işleminde ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden, az olmamak üzere tespit ve takdir ediliyor.
Ancak, bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl bedeli ihale bedeline, sonraki yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere %50 (yüzde elli) indirim uygulanarak kira bedeli tahsil ediliyor.