Hurda Araç Sahiplerine Maliye Bakanlığından Müjde | 22 Haziran 2024İmar Haber

22 Haziran 2024 - 21:55

Hurda Araç Sahiplerine Maliye Bakanlığından Müjde

Hurda Araç Sahiplerine Maliye Bakanlığından Müjde
Son Güncelleme :

11 Mayıs 2017 - 21:09

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/hurda-arac-sahiplerine-maliye-bakanligindan-mujde/1120/" title="facebook">

imar haber

Hurda araç sahiplerine Maliye Bakanlığından müjde

Maliye Bakanı Ağbal’dan ‘hurda araç’ açıklaması geldi. Maliye Bakanı Ağbal, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin düzenlemenin 2,1 milyon aracı kapsadığını belirtti. Hurda Araç Sahiplerinin Vergi Cezaları Siliniyor.

1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş olan vergi cezaları ile tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları

 

imar haberSGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi; emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi; isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, yaşlılık aylığı; emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi; Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapıların ön değerlendirme; araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

Mart 2017 sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

– Mart 2017 ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

– İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017’den önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları (İdari para cezaları ve özel idare payı hariç)

– Belediyelerin, 31 Mart 2017′den önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi; 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç; 2017’ye ilişkin olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacakları

– Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi; 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla; ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar

Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde ödenmeyen su; atık su ve katı atık ücreti alacakları

– İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki; büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz; gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları

– Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup; bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.

MTV için taksit ödeme süresince fenni muayene izni
Bu arada, düzenleme kapsamında ödenecek olan Motorlu Taşıtlar Vergisi için taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen bazı alacaklar; gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı;gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların yapılandırılması sağlanacak.

Başvuru için son gün 30 Haziran
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017’ye; SGK’ya ilk taksit 31 Ağustos 2017’ye kadar ödenecek.

Yeniden yapılandırılan borçlar bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18; il özel idareleri ve spor kulüplerinin borçları ise ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.