İskenderun Belediyesine Ait 30 Adet Gayrimenkul Satış İhalesi | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:00

İskenderun Belediyesine Ait 30 Adet Gayrimenkul Satış İhalesi

Mülkiyeti İskenderun Belediyesine ait 30 adet gayrimenkul satış ihalesi 21 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

İskenderun Belediyesine Ait 30 Adet Gayrimenkul Satış İhalesi
Son Güncelleme :

14 Ocak 2021 - 21:19

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/iskenderun-belediyesine-ait-30-adet-gayrimenkul-satis-ihalesi/58396/" title="facebook">

Mülkiyeti İskenderun Belediyesine ait 30 adet gayrimenkul satış ihalesi

1- Aşağıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değiştirme konusunda yetkilidir.

4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.

5- İhaleye gireceklerin Belediyemize (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira Taksidi vb.) vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmektedir

6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içerisine de alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

İskenderun İmar Haberleri