Isparta Milli Emlak 26 Adet Arsa Satışı Yapacak | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:59

Isparta Milli Emlak 26 Adet Arsa Satışı Yapacak

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak 26 Adet Arsa ve 1 Adet Kartal Marka Otomobilini 30 Eylül Tarihinde Açık Teklif Usulüyle İhaleye Çıkaracak.

Isparta Milli Emlak 26 Adet Arsa Satışı Yapacak
Son Güncelleme :

01 Eylül 2020 - 21:45

1.527 views

Aşağıdaki tabloda bulunan taşınmazlar ile taşınırların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) Geçici teminata ait belge,(Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermesi gerekmektedir.

3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

4) Satışı yapılacak taşınmazmallar ve taşıta ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılacak taşıtın satış bedeli peşin olarak ödenir.

6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaf olup, araç satışından Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergi, resim ve harç alınacaktır.

7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ISPARTA arsa-ihalesi