Isparta'da Hazineye Ait Araziler Satılıyor! | 22 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 00:17

Isparta’da Hazineye Ait Araziler Satılıyor!

Isparta Yalvaç Milli Emlak Şefliğince 6 Adet Arsanın Satış İhalesi 3 Kasım 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Isparta’da Hazineye Ait Araziler Satılıyor!
Son Güncelleme :

31 Ekim 2020 - 15:16

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ispartada-6-adet-hazine-arazisi-satis-ihalesi/22569/" title="facebook">

1) Aşağıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Yalvaç Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminata ait belge,(Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Mal Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermesi gerekmektedir.

3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

4) Satışı yapılacak taşınmaz mallar ve taşıta ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaf olup, araç satışından Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergi, resim ve harç alınacaktır.

7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

isparta-yalvac-arsa-satis-ihalesi