İstanbul'da 67 Adet Kamu Lojmanı Satışı | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 12:14

İstanbul’da 67 Adet Kamu Lojmanı Satışı

İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 67 adet daire ihale ile satılacak. Dairelerin satış ihaleleri, 17 – 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak.

İstanbul’da 67 Adet Kamu Lojmanı Satışı
Son Güncelleme :

05 Ağustos 2020 - 23:32

4.935 views

İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 67 adet daire ihale ile satılacak.

Dairelerin satış ihaleleri, 17 – 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak.

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca”Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),

b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7-İlan tarihi itibariyle listede 58, 60, 61, ve 62. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır.

8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

S.No İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO BLOK KAT NO TİPİ BEDEL TEMİNAT
1 Ataşehir Küçükbakkalköy Ataşehir Mimoza Sitesi 1868 1 45 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok 1 4 136 3+1 795.000 79.500
2 Ataşehir Küçükbakkalköy Ataşehir Mimoza Sitesi 1868 1 47 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok 6 19 136 3+1 810.000 81.000
3 Ataşehir Küçükbakkalköy Ataşehir Mimoza Sitesi 1868 1 46 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok 2 7 136 3+1 795.000 79.500
4 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 4 20 132 3+1 720.000 72.000
5 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 4 17 132 3+1 720.000 72.000
6 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 3 13 132 3+1 720.000 72.000
7 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 1 8 132 3+1 700.000 70.000
8 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 5 23 132 3+1 720.000 72.000
9 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 5 22 132 3+1 720.000 72.000
10 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 4 19 132 3+1 720.000 72.000
11 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 4 18 132 3+1 720.000 72.000
12 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 3 14 132 3+1 720.000 72.000
13 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 2 11 132 3+1 720.000 72.000
14 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 1 7 132 3+1 700.000 70.000
15 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 5 21 132 3+1 720.000 72.000
16 Ataşehir Küçükbakkalköy Dicle Cad. 1869 1 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 5 24 132 3+1 720.000 72.000
17 Ataşehir Küçükbakkalköy Ataşehir Akasya Sitesi 1870 3 50 Ada (Akasya 1-1B) B.C5-2 Blok 1 4 136 3+1 748.000 74.800
18 Kadıköy Caferağa Ağabey Sokak 118 16 Çağla Apt. 2 3 55 2+1 345.000 34.500
19 Kadıköy Caferağa Kadife Sokak 146 21 Eren Apt. 3 30 92 3+1 530.000 53.000
20 Kadıköy Caferağa Kadife Sok 146 21 Eren Apt 2 27 92 3+1 550.000 55.000
21 Kadıköy Caferağa Kadife Sokak 161 39 Tayyipoğlu Apt. 2 8 67 2+1 410.000 41.000
22 Kadıköy Caferağa Kadife Sokak 161 39 Tayyipoğlu Apt. 1 6 67 2+1 400.000 40.000
23 Kadıköy Kozyatağı Kayasultan Sk. 1191 170 Zarbun Sitesi A Blok 5 22 120 600.000 60.000
24 Kadıköy Caferağa Kadife Sokak 161 39 Tayyipoğlu Apt. 2 7 67 2+1 410.000 41.000
25 Kadıköy Göztepe Papatyalı sk. 384 15 A blok 5 12 114 3+1 912.000 91.200
26 Kadıköy Osmaniye Acıbadem yolu sk. 622 52 A Blok ZEMİN 6 78 3+1 450.000 45.000
27 Kadıköy Bostancı 700 7 Palmiye Apt. 3/A BLOK ZEMİN 10 100 3+1 410.000 41.000
28 Kadıköy Rasimpaşa Elmalı Çeşme Sok 1170 90 zemin 1 42 1+1 170.000 17.000
29 Kadıköy Rasimpaşa Elmalı Çeşme Sok 1170 90 zemin 2 69 1+1 280.000 28.000
30 Kadıköy Caferağa Atıfet Sk. 1233 30 B Blok zemin 14 90 2+1 500.000 50.000
31 Kadıköy Bostancı Yaş Sokak 2893 6 Selvi Apt. 7 13 90 3+1 432.000 43.200
32 Kadıköy Bostancı Yaş Sokak 2893 6 Selvi Apt. 9 18 90 2+1 450.000 45.000
33 Kadıköy Bostancı Yaş Sokak 2893 6 Selvi Apt. 9 17 90 3+1 450.000 45.000
34 Kadıköy Bostancı Yaş Sokak 2893 6 Selvi Apt. 5 10 90 3+1 414.000 41.400
35 Kadıköy Bostancı Yaş Sokak 2893 6 Selvi Apt. 5 9 90 3+1 414.000 41.400
36 Kadıköy Göztepe Rıdvanpaşa Sk. 2999 158 4 9 113 3+1 565.000 56.500
37 Kadıköy Göztepe Rıdvanpaşa Sk. 2999 158 4 10 113 3+1 565.000 56.500
38 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 8 17 102 3+1 480.000 48.000
39 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 7 16 105 3+1 495.000 49.500
40 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 6 14 105 3+1 495.000 49.500
41 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 6 13 102 3+1 480.000 48.000
42 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 5 12 105 3+1 495.000 49.500
43 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 5 11 102 3+1 480.000 48.000
44 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 4 10 105 3+1 495.000 49.500
45 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 1 4 105 3+1 490.000 49.000
46 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 1 3 102 3+1 475.000 47.500
47 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. ZEMİN 2 102 2+1 465.000 46.500
48 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. ZEMİN 1 88 2+1 410.000 41.000
49 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 7 15 102 3+1 480.000 48.000
50 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 3 7 102 3+1 475.000 47.500
51 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 2 6 105 3+1 490.000 49.000
52 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 2 5 102 3+1 475.000 47.500
53 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 3 8 105 3+1 490.000 49.000
54 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 9 20 105 3+1 485.000 48.500
55 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 9 19 102 3+1 470.000 47.000
56 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 8 18 105 3+1 495.000 49.500
57 Kadıköy Bostancı Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 Hicret Apt. 4 9 102 3+1 480.000 48.000
58 Kadıköy Kozyatağı Sümer Sokak 3292 171 L-1 BLOK 3 19 130 3+1 570.000 57.000
59 Kadıköy Kozyatağı Şemsettin Günaltay Cd. 1415 217 Gezgin Apt. 7 21 109 3+1 555.000 55.500
60 Maltepe Altayçeşme Öz Sokak 16605 1 O Blok 5 21 120 3+1 440.000 44.000
61 Maltepe Altayçeşme Öz Sokak 16605 1 O Blok 4 20 120 3+1 440.000 44.000
62 Maltepe Altayçeşme Zuhal Sokak 16605 1 B Blok 4 20 110 3+1 410.000 41.000
63 Üsküdar Pazarbaşı Nuhkuyusu Cad. 184 10 Yuva Apt. 2 3 60 2+1 270.000 27.000
64 Üsküdar Salacak Selahattin Pınar Sokak 364 23 Hakkıbey Konağı Apt. 1 3 85 2+1 360.000 36.000
65 Üsküdar TembelHacıMehmet Selmanipak Sokak 448 6 Gürsan Apt. 1 5 130 4+1 480.000 48.000
66 Üsküdar Solaksinan Azizbey Sokak 453 100 1 6 100 3+1 360.000 36.000
67 Üsküdar Kefçedede Dönme Dolap Sokak 408 47 Temren Apt. Bodrum 3 93 3+1 300.000 30.000

İstanbul İmar Haberleri