Özelleştirme İdaresi Şişli'deki Arsalarını Satışa Sundu | 23 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 17:09

Özelleştirme İdaresi Şişli’deki Arsalarını Satışa Sundu

Özelleştirme İdaresi Şişli’deki Arsalarını Satışa Sundu
Son Güncelleme :

24 Ekim 2018 - 19:51

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-da-ozellestirme-idaresince-sisli-de-tasinmazlar-ihale-edilecektir/3385/" title="facebook">

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan muhtelif taşınmazlar, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle İstanbul da Özelleştirme İdaresince Şişli de Taşınmazlar İhale Edilecektir.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 31.10.2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

1. İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 34 ada, 13 parselde kayıtlı 20.800,00 m2,
2. İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 42 ada, 81 parselde kayıtlı 32.923,00 m2,
3. İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 691 ada, 11 parselde kayıtlı 6.426,96 m2,
4. İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 895 ada, 1 parselde kayıtlı 4.289,68 m2,
5. İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 643 parselde kayıtlı 28.999,85 m2

İHALE ŞARTLARI

1. İhaleler, birden fazla Teklif Sahibi’nden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2. İhalelere gerçek ve/veya tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG) ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

3. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

4. İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

– T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
– T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı bedeli yatırıldığı belirtilecektir. İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7. İdare, son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8. İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.