İstanbul Küçükçekmece Belediyesince 33 Adet Konut Satışı Yapılacakıtr | 16 Haziran 2024İmar Haber

16 Haziran 2024 - 17:23

İstanbul Küçükçekmece Belediyesince 33 Adet Konut Satışı Yapılacakıtr

Küçükçekmece  Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 33 adet konut satış ihalesi yapılacaktır.

İstanbul Küçükçekmece Belediyesince 33 Adet Konut Satışı Yapılacakıtr
Son Güncelleme :

14 Kasım 2020 - 12:49

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-kucukcekmece-belediyesince-33-adet-konut-satisi-yapilacakitr/23079/" title="facebook">

Küçükçekmece  Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 33 adet konut satış ihalesi yapılacaktır.

Aşağıdaki nitelikleri ve tahmini bedeli belirtilen 33 adet Konutun satış ihalesi her bir konut için ayrı ayrı olmak   üzere, 2886  Sayılı Yasanın  45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Başvuru dilekçesi,

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

Aslı ibraz edilmek kaydı ile kimlik fotokopisi

İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna  dair noter tasdikli vekaletname

Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret  ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli  imza sirküleri veya vekaletname

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Şartname alındı makbuzu.

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde  belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale  günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir

Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden  alacakları tahakkuk  makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Tek konut  için, iki veya daha fazla kişinin ortak katılımı olması halinde, geçici teminat makbuzunda ve şartname alındı makbuzunda bu kişilerin ad ve soyadlarının belirtilmiş olması gerekmektedir.

Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi,  bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlarını (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca Yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır. Yabancı isteklilerin ihaleyi alması halinde ihale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.

Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

İhaleyi alana tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irad kaydedilir.

İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

İhale 01.12.2020 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.KÜÇÜKÇEKMECE  BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 33 ADET KONUT SATIŞI

S.No. İlçesi   Daire   Kat  Net Alan Brüt Alan  Bedel  Teminat   

1             8675 parsel        15          2             Kuzeybatı            102,73m²            132,19 m²          519.000TL     15.570TL

2             16          Kuzey-Doğu-Batı              83,02 m²             106,83 m²           422.400TL               12.672TL

3             24          3             Kuzey-Doğu-Batı              86,16 m²             100,49 m²           440.140TL               13.204TL

4             25          Kuzeydoğu          62,80 m²             73,25 m²             316.820TL     9.504 TL

5             26          Kuzeydoğu          70,50 m²             82,23 m²             353.400TL     10.602TL

6             27          Doğu     90,98 m²             106,11 m²           462.441TL     13.873TL

7             28          Doğu     91,10 m²             106,25  m²          463.100TL     13.893TL

8             29          Güneydoğu         70,81 m²             82,59 m²             369.180TL     11.075TL

9             30          Güneydoğu         64,69 m²             75,45 m²             339.850TL     10.195TL

10          31          4             Güney-Doğu-Batı             78,59 m²             94,95 m²             422.900TL               12.687TL

11          38          Kuzey-Doğu-Batı              84,88 m²             102,55 m²           443.100TL               13.293TL

12          40          Kuzeydoğu          70,59 m²             85,28 m²             356.100TL     10.683TL

13          41          Doğu     90,55 m²             109,40 m²           462.620TL     13.878TL

14          42          Doğu     90,63 m²             109,49 m²           463.100TL     13.893TL

15          44          Güneydoğu         64,59 m²             78,04 m²             341.610TL     10.248TL

16          53          5             Kuzeydoğu          62,82 m²             75,33 m²             321.195TL               9.635 TL

17          54          Kuzeydoğu          74,86 m²             89,77 m²             380.100TL     11.403TL

18          55          Doğu     90,53 m²             108,56 m²           464.835TL     13.945TL

19          56          Doğu     90,63 m²             108,68 m²           466.200TL     13.986TL

20          57          Güneydoğu         75,08 m²             90,04 m²             394.800TL     11.844TL

21          58          Güneydoğu         64,65 m²             77,53 m²             344.400TL     10.332TL

22          68          6             Kuzeydoğu          74,86 m²             89,77 m²             384.300TL               11.529TL

23          69          Doğu     90,53 m²             108,56 m²           469.350TL     14.080TL

24          70          Doğu     90,63 m²             108,68 m²           470.400TL     14.112TL

25          71          Güneydoğu         75,08 m²             90,04 m²             399.000TL     11.970TL

26          72          Güneydoğu         64,65 m²             77,53 m²             348.600TL     10.458TL

27          73          7    Güney-Batı-Doğu             86,30 m²             103,49 m²     472.500TL    14.175TL

28          82          Kuzeydoğu          74,86 m²             89,77 m²             384.300TL     11.529TL

29          83          Doğu     90,53 m²             108,56 m²           469.400TL     14.082TL

30          86          Güneydoğu         64,65 m²             77,53 m²             348.600TL     10.458TL

31          96          8             Doğu     95,20 m²             119,42 m²           499.800TL     14.994TL

32          98          Güney-Doğu       64.89 m²             81.40 m²             359.100TL     10.773TL

33          104        9             Doğu     85.46 m²             112.30 m²           452.550TL     13.576TL