İstanbul Otogarındaki Ticari Alanlar İhale Edilecek | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:24

İstanbul Otogarındaki Ticari Alanlar İhale Edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki  İstanbul Şehirlerarası Ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi ihale edilecek.

İhale, 2886 Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 25 Aralık 2019 tarihinde saat 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine 23 Aralık 2019 saat: 15:00’e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir.

İstanbul Otogarındaki Ticari Alanlar İhale Edilecek
Son Güncelleme :

12 Aralık 2019 - 23:05

314 views

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki  İstanbul Şehirlerarası Ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi ihale edilecek.

İhale, 2886 Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 25 Aralık 2019 tarihinde saat 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine 23 Aralık 2019 saat: 15:00’e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir.

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası Ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 2695
2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi. (Nev’i, miktarı ve özellikleri şartname eki krokide belirtilmiştir.)
3) İşletme Süresi : 3 Yıl
4) Muhammen Bedel : 26.820.000 TL + KDV/ YIL
5) Geçici Teminat : 2.413.800 TL
6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 23 Aralık 2019 Saat: 15:00
7) İhale Tarihi ve Saati : 25 Aralık 2019 Saat: 11:00 Son teklif verme tarih ve saati : 25 Aralık 2019 Saat:11:00
8) İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane – Fatih/İstanbul
9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Emlak Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy – İstanbul
10) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyum oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

İhale ilan tarihi itibariyle en az 10 yıl ticari faaliyetinin devam ettiğini tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

SGK’ya borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Bina ve tesis yönetimi hizmetleri kapsamında;

ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi,

ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi,

OHSAS 18001 İş sağlığı yönetim sistemi belgesi,

(Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.)
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait en az 100.000.000 TL ciro elde ettiğini yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış evraklarla tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Belediyeye kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcu bulunmadığına ilişkin “borcu yoktur” belgesi (İşbu belge; İdare, Belediye Gelirler Müdürlüğü, Belediye Mesken Müdürlüğünden temin edilecek olup ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Belediye veya istekli tarafından kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcuna ilişkin tahsil ve tahliye davası açılmadığını belirtir Belediye Hukuk Müşavirliğinden temin edilecek belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Yönetim kurul üyelerinin sabıka kayıtlarının olmadığına dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

İhale dokümanını satın aldığına dair ödeme dekontu.(İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olarak iştirak edilecek ise ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
Teklif mektubunu havi iç zarf,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş geçici teminat,

Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

Ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi, (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

13. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
15. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine, 23/12/2019 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
16. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (25 Aralık 2019) en geç saat: 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
18. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
19. Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.