İstanbul Vakıflar Müdürlüğünce Kiralık Arsa, Daire ve Dükkanlar | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 23:12

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünce Kiralık Arsa, Daire ve Dükkanlar

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünce  200 adet gayrimenkul kiraya verilecek.

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünce Kiralık Arsa, Daire ve Dükkanlar
Son Güncelleme :

03 Eylül 2019 - 14:15

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-vakiflar-mudurlugunce-kiralik-arsadaire-ve-dukkanlar/6609/" title="facebook">

İstanbul ve Tekirdağ’da bulunan, arsa, tarla, daire ve dükkan gibi  gayrimenkuller kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü ile 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Beyoğlu /İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

İhalenin tam metni ve kiralanacak gayrimenkuller aşağıda belirtilmiştir

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 18.09.2019 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 18/09/2019 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 17/09/2019 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.) (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) – (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)

Kiralanacak gayrimenkuller aşağıda belirtilmiştir:


İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VE
NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT
1 341082181000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
2 341082182000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.600,00 TL 7.180,00 TL
3 341082183000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
4 341082184000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
5 341082185000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. Zemin Kat 5 Kapı nolu Daire 858 12 110,48m2m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL
6 341082186000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 6 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
7 341082187000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 7 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
8 341082188000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 8 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
9 341082189000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 9 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
10 341082190000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 1. Kat 10 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.600,00 TL 7.180,00 TL
11 341082192000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 2. Kat 12 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
12 341082193000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 2. Kat 13 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
13 341082195000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 2. Kat 15 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.600,00 TL 7.180,00 TL
14 341082197000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 17 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
15 341082198000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 18 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
16 341082199000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 19 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
17 341082200000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 3. Kat 20 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
18 341082201000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 4. Kat 21 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
19 341082202000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 4. Kat 22 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
20 341082205000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 4. Kat 25 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
21 341082207000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 27 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
22 341082208000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 28 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
23 341082209000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 29 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
24 341082210000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 5. Kat 30 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
25 341082211000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 31 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
26 341082212000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 32 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
27 341082213000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 33 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
28 341082214000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 34 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
29 341082215000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 6. Kat 35 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
30 341082217000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 7. Kat 37 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
31 341082220000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 7. Kat 40 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
32 341082222000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 8.Kat 42 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
33 341082223000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 8.Kat 43 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
34 341082225000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 8. Kat 45 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
35 341082226000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 46 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
36 341082227000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 47 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
37 341082228000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 48 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
38 341082229000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 49 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
39 341082230000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 9.Kat 50 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
40 341082231000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 51 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
41 341082232000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 52 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
42 341082233000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 53 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
43 341082234000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 54 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
44 341082235000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 10.Kat 55 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
45 341082236000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 56 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
46 341082237000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 57 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
47 341082238000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 58 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
48 341082239000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 11.Kat 59 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
49 341082241000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 61 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
50 341082242000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 62 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
51 341082244000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 64 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
52 341082245000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 12.Kat 65 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL
53 341082246000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 66 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
54 341082247000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 67 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
55 341082248000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 68 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
56 341082250000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 13.Kat 70 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
57 341082251000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 71 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
58 341082252000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 72 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
59 341082253000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 73 Kapı nolu Daire 858 12 134,52m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
60 341082254000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14.Kat 74 Kapı nolu Daire 858 12 149,39m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
61 341082255000 İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe 15 Temmuz Caddesi 5.Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 14. Kat 75 Kapı nolu Daire 858 12 154,47m2 Tam 2.900,00 TL 8.010,00 TL
62 341440316000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 8 AA Kapı Nolu
1. ve 2.Bodrum katta Depolu Dükkan
791 1 1.656,06m2 Tam 25.000,00 TL 69.000,00 TL
63 341440317000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 8 AB Kapı Nolu
1. ve 2.Bodrum katta Depolu Dükkan
791 1 141,64m2 Tam 4.200,00 TL 11.600,00 TL
64 341440318000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 8 AC Kapı Nolu
1.ve 2.Bodrum katta Depolu Dükkan
791 1 126,40m2 Tam 4.100,00 TL 11.320,00 TL
65 341440319000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 1 Kapı Nolu Deposu olan Daire 791 1 126,83m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
66 341440320000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi A Blok Zemin Kat 2 Kapı Nolu Deposu olan Daire 791 1 126,51m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
67 341440325000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok Zemin Kat 1.Bodrum 8 BE Kapı Nolu
Balkonlu Depolu dükkan
791 1 127,52m2 Tam 4.100,00 TL 11.320,00 TL
68 341440326000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok Zemin 1.Bodrum Kat 8 BF Kapı
Nolu Balkonlu depolu dükkan
791 1 294,60m2 Tam 4.500,00 TL 12.420,00 TL
69 341440327000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok Zemin 1.Bodrum Kat 8 BG Kapı Nolu
Balkonlu depolu dükkan
791 1 213,92m2 Tam 4.000,00 TL 11.040,00 TL
70 341440328000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok Zemin 1.Bodrum Kat 8 BH Kapı Nolu
Balkonlu depolu dükkan
791 1 147,61m2 Tam 4.200,00 TL 11.600,00 TL
71 341440329000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 1 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 128,40m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
72 341440330000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 2 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 127,27m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
73 341440331000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 3 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 134,75m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
74 341440332000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 1. Kat 4 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 165,40m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL
75 341440333000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 2. Kat 5 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 132,70m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
76 341440335000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 2. Kat 7 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 161,48m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL
77 341440337000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 3. Kat 9 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 129,71m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
78 341440349000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Ilgaz Vadi Park Sitesi B Blok 6. Kat 21 Kapı Nolu deposu olan Daire 791 1 126,04m2 Tam 3.200,00 TL 8.840,00 TL
79 341082155000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Bodrum Kat 9 Kapı nolu Dükkan 169 48 142,82m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL
80 341082179000 İstanbul Eyüpsultan Üç Şehitler Argıç Arsa 223 8 232m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL
81 341081653000 İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İki Kemer Mevkii Arsa 13 pafta 580 3.000m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
82 341440239000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Başaktepe Evleri A Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 814 2 91,45m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
83 341440241000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Başaktepe Evleri A Blok Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 814 2 117,03m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL
84 341440252000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Başaktepe Evleri B Blok Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire 814 2 116,41m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL
85 341440255000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Başaktepe Evleri B Blok 1.Kat 7 Kapı nolu Daire 814 2 116,41m2 Tam 1.900,00 TL 5.250,00 TL
86 341440169000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
A1-3 Blok Evila Konutları 1.Kat 3 Kapı nolu Daire 796 1 180m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
87 341440098000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
4 Nova Rezidans 1. Bodrum Kat 10 Kapı nolu Dükkan 795 6 144,25m2 Tam 6.000,00 TL 16.560,00 TL
88 341440109000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
4 Nova Rezidans 7.Kat 34 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL
89 341440170000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sk.
A1-3 Blok Evila Konutları 1.Kat 4 Kapı nolu Daire 796 1 180m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
90 341440289000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
91 341440290000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
92 341440291000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL
93 341440303000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
94 341440304000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL
95 341440308000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
96 341081111005 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Öncü Krk.(A,D,E) ile işaretli Arsa 182 4 601m2’nın
507m2’si
Tam 900,00 TL 2.490,00 TL
97 341081874000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Uludağ Caddesi 114/B B Blok Zemin Kat 5.Kapı Nolu Dükkan 167 29 69m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL
98 341081951000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Atılgan 5 Apt.3.kat 10 kapı nolu Daire 141 51 105,56m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
99 341081865000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Uludağ Caddesi 114 A Blok 2.Bodrum kat 3 kapı nolu Daire 167 29 69,50m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL
100 341081867000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Uludağ Caddesi 114/A A Blok Zemin kat 5 kapı nolu Dükkan 167 29 69m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
101 341081868000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Uludağ Caddesi 114/A A Blok Zemin kat 6 kapı nolu Dükkan 167 29 69m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
102 341082163000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Cengiz Topel Cad. 32 Apt.2.kat 3 kapı nolu Daire 140 34 90m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
103 341082166000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Cengiz Topel Cad. 32 Apt.3.kat 6 kapı nolu Çatı Piyesli Daire 140 34 150m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
104 341082167000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Cengiz Topel Cad. 32 Apt.Zemin kat 7 Kapı nolu Depolu Dükkan 140 34 124,62m2 Tam 3.700,00 TL 10.220,00 TL
105 341082073000 İstanbul Eyüpsultan Nişanca 1.Üzümbağı Çıkmazı 7 Apt.2.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 354 114 101m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL
106 341082125000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Altan 23-27 Apt.Zemin Kat 11 Kapı nolu Depolu Dükkan 140 44 130,35m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL
107 341082126000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Altan 23-27 Apt.Zemin Kat 12 Kapı nolu Depolu Dükkan 140 44 130,35m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL
108 591200105000 Tekirdağ Merkez Zafer Kınalı Bayır Mevkii Tarla (Dönemsel Kirası Peşin alınacak) 349 37 3.149m2 Tam Dönemsel Kira
400,00 TL
1.110,00 TL
109 591200106000 Tekirdağ Merkez Zafer Kınalı Bayır Mevkii Tarla (Dönemsel Kirası Peşin alınacak) 349 40 3.235m2 Tam Dönemsel Kira
400,00 TL
1.110,00 TL
110 591200110000 Tekirdağ Merkez Zafer Kınalı Bayır Mevkii Tarla (Dönemsel Kirası Peşin alınacak) 349 70 2.117m2 Tam Dönemsel Kira
300,00 TL
830,00 TL
111 591200104000 Tekirdağ Merkez Eski Camii Bahçeli Arsa 1613 1 1.355m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
112 591220055000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 2.Kat 209 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL
113 592210001000 Tekirdağ Çerkezköy Fevzipaşa Kumsal Arsa 612 21 565m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
114 592200008000 Tekirdağ Süleymanpaşa Gündoğdu Kabakçıoğlu Cad. Arsa 142 1 96,87m2 Tam 60,00 TL 170,00 TL
115 591220048001 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 117,118,119 kapı nolu Bürolar Özel Şartlı 32 95 90m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL
116 341082019000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Lale 61 Apt.Zemin kat 5 kapı nolu Daire 122 187 65,25m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
117 341082020000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Lale 61 Apt.1. kat 6 kapı nolu Daire 122 187 68,45m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
118 341082021000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Lale 61 Apt.2. kat 9 kapı nolu Daire 122 187 65,25m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
119 341140014000 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü İstasyon Mevkii Arsa 115 710m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL
120 341140018000 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü İstasyon Mevkii Özel Şartlı Arsa 76 1.630m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL
121 341140041000 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü İstasyon Mevkii Arsa 75 725,30m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL
122 341191297000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/12 Sokak 6 Apt.3.Kat 3 Kapı nolu Çatı piyesli Daire 2649 3 188m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
123 341050080000 İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Lokumcu Arsa 1186 13 49,55m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL
124 341050800000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Altınkapı Arsa 1165 77 99m2 Tam 120,00 TL 340,00 TL
125 341050085000 İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Samancı Ferhat 23/B Dükkan 452 9 35m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL
126 341052580000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Erenler Tekkesi 25 Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 2902 3 60m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL
127 341052581000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Erenler Tekkesi 25 Apt.1.Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire 2902 3 95m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
128 341052583000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Erenler Tekkesi 25 Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Daire 2902 3 100m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
129 341052586000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Erenler Tekkesi 25 Apt.2.Kat 12 Kapı nolu Daire 2902 3 100m2 Tam 1.650,00 TL 4.560,00 TL
130 341130339000 İstanbul Sarıyer Kireçburnu Hekim Arsa 483 11 90,05m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL
131 341030656000 İstanbul Beşiktaş Yıldız Asariye Caddesi 21 Apt.3. Kat 4 Kapı nolu dubleks Daire 514 4 133,80m2 Tam 3.250,00 TL 8.970,00 TL
132 341160519000 İstanbul Şişli Feriköy Savaş 70 Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Daire 1241 16 79,65m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
133 341160632000 İstanbul Şişli Bozkurt Baysungur 54 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire 1292 33 79,35m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL
134 341160556000 İstanbul Şişli Meşrutiyet Elhan 28 Apt.Zemin 2Kapı nolu Dükkan 970 14 65m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
135 341160574000 İstanbul Şişli Eskişehir Mekkareci Apt.Zemin 1/B Kapı nolu Dükkan 1312 10 97m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL
136 341160457002 İstanbul Şişli Eskişehir Yiğitbaşı 35 Apt.1.Kat 3.Kapı nolu Özel Şartlı Daire 1337 7 79m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
137 341160457003 İstanbul Şişli Eskişehir Yiğitbaşı 35 Apt.2.Kat 4.Kapı nolu Daire 1337 7 79m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL
138 341051153001 İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Bilgin Krk.(B-C) ile işaretli Arsa 446 9 60m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL
139 341052506000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1.Kat 25 Kapı nolu Büro 274 5 11m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL
140 341052508000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1.Kat 24 Kapı nolu Büro 274 5 16m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL
141 341052509000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.2.Kat 35 Kapı nolu Büro 274 5 21,77m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL
142 342050076002 İstanbul Beyoğlu Kemankeş Necatibey Beyazıd-Cedid Camii WC’si 72 9 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
143 341052248000 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Piyale Mumhanesi A Blok Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 1457 45 89m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
144 341052593000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Parçacı 16-18 Apt.Zemin Kat 6 Kapı nolu Daire 3056 1 80m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
145 341052595000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Parçacı 16-18 Apt.1. Kat 8 Kapı nolu Daire 3056 1 82m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL
146 341030756000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Şair Necati 24 Ayangil Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 37 13 104,64m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL
147 341052445000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Turşucu 7-9 Apt.1.Kat 9.Kapı nolu Daire 2959 34 60m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
148 341051468001 İstanbul Beyoğlu Hacımimi Lüleci Hendek 5/A 3 Katlı Kargir Binanın Zemin Katı Dükkan 141 39,40,41,3 52,10m2 3 parselin
24/36 hissesi
3.750,00 TL 10.350,00 TL
149 341052397000 İstanbul Beyoğlu Müeyyedzade Ali Hoca Aralığı 3 Apt.1.Kat 6.Kapı nolu Daire 147 10 54,15m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL
150 341052596000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Parçacı 16-18 Apt.1. Kat 9 Kapı nolu Daire 3056 1 82m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL
151 341052475000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahmut Dayı ve Berber 7/A Apt.1.Bodrum ve 2.Bodrum Katta Depolu Dükkan 2731 6 194,66m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL
152 341052094000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Ali Kabuli 17 Dükkan 1621 8 141,50m2 2/3 hissesi 300,00 TL 830,00 TL
153 341030558001 İstanbul Beşiktaş Abbasağa Bostan Üstü Sk. Arsa 329 1-2 ve 3 1.626m2 Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL
154 341090300000 İstanbul Fatih Ayvansaray Dervişzade Arsa 2897 13 16,34m2 Tam 130,00 TL 360,00 TL
155 341090449002 İstanbul Fatih Ayvansaray Ebe 34 Krk.(4) ile işaretli Arsa üstü muhtesat ikametgah 2891 52 425,50m2’nın
26’si
Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
156 341090787000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa İmamaşir Krk.(A) ile işaretli Arsa 1241 1 47,25m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL
157 341091778000 İstanbul Fatih Haseki Sultan Haseki Caddesi 31/C Dükkan 1129 33 10m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL
158 341092075000 İstanbul Fatih Hacı Evhattin Samancı Odaları 48 Yalçın Apt.Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 1079 182 75m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
159 341092198000 İstanbul Fatih Yedikule Yedikule Caddesi 42/A Zemin Katta Depolu Dükkan 1268 15 200m2 Tam 3.800,00 TL 10.490,00 TL
160 341092199000 İstanbul Fatih Yedikule Tayyareci Rıdvan 16,18
ve 20
Saffet Apt.3.kat 4 Kapı nolu Daire 1072 88 62,40m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
161 342090031000 İstanbul Fatih Yedikule Narlıkapı Cad. Arsa 1224 9 320m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL
162 341091000000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Kuyu Çıkmazı Arsa 2712 26 90,72m2 Tam 125,00 TL 350,00 TL
163 341090206000 İstanbul Fatih Akşemsettin Emirbuhari Emir Buhari Camii WC’sı (7 kabinli) 2047 14 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
164 341090330000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Org.Nafız Gürman Cad. 157/A Dükkan 1066 3 64m2 Tam 1.750,00 TL 4.830,00 TL
165 341092071000 İstanbul Fatih Aksaray Kürkçübaşı Çeşmesi
5.Çıkmazı
Arsa 2390 90 68m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL
166 341092008000 İstanbul Fatih Atikali Müezzin Bilal 1 Apt. Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire 1347 23 79,32m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL
167 341091638000 İstanbul Fatih Karagümrük Kuyulu Çıkmazı Arsa 2712 23 54,69m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL
168 341092163000 İstanbul Fatih Ayvansaray Yörük 33 Bodrum+2 Katlı İkametgah ve Bahçesi 1837 3 99,69+544,31=
Top:642m2
Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL
169 341092019000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Asmalı Aktar 2 İkametgah 1408 1 131m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
170 341092186000 İstanbul Fatih Yedikule Hacı Manav 134 Apt.3.Kat 7 Kapı nolu çatı piyesli Daire 1079 184 86m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
171 341092150000 İstanbul Fatih Alikuşçu İslambol Cad.Malta Çarşısı 2/E Dükkan 1923 20 18m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL
172 341091727000 İstanbul Fatih Ayvansaray Eğrikapı Özel Şartlı Arsa 2867 1 83m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL
173 341091918000 İstanbul Fatih Yedikule Yedikule Caddesi Krk.(A) ile işaretli Arsa Üzeri Dükkan 2454 15 201,34m2’nın
42m2’si
Tam 2.250,00 TL 6.210,00 TL
174 341091094000 İstanbul Fatih Dervişali Draman 36/A Krk.(B) ile işaretli İkametgah 1876 12 112m2’nın
26,88m2’si
Tam 400,00 TL 1.110,00 TL
175 341091097000 İstanbul Fatih Dervişali Tercüman Yunus Özel şartlı Arsa 2540 39 13,53m2 Tam 100,00 TL 280,00 TL
176 342090191002 İstanbul Fatih Aksaray Katip Muslahattin Kataip Muslahatttin Camii Özel Şartlı WC’si (3) Kabinli 867 29 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL
177 342090502001 İstanbul Fatih Haseki Sultan Haseki Caddesi 31/E Dükkan 1129 82 10m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL
178 341091688001 İstanbul Fatih Balat Merdivenli Yokuşu Arsa 1879 33 ve 41 127m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
179 341090718000 İstanbul Fatih Ayvansaray Ayvansarı Külhanı Arsa 2873 18 107,55m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL
180 341092192000 İstanbul Fatih Akşemsettin Şemsettin Sami 55 Apt.4 Kat 10 Kapı nolu çatı piyesli Daire 2062 16 179,95m2 Tam 2.700,00 TL 7.460,00 TL
181 342090257006 İstanbul Fatih Seyitömer Yaylak Devirhan Şeyh Hüsamettin Camii WC’si(6 kabinli) 1423 18 Tam 350,00 TL 970,00 TL
182 341091795000 İstanbul Fatih Ayvansaray Maslak Çıkmazı Arsa 2703 17 88,79m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL
183 341090590006 İstanbul Fatih Balat Sancaktar Yokuşu Krk (J) ile işaretli ikametgah 2286 10 805m22’nın
40m2’si
Tam 275,00 TL 760,00 TL
184 342070008001 İstanbul Fatih Eminönü-Tahtakale Yavaşça 22 Dükkan 279 1 25m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL
185 341070386000 İstanbul Fatih Eminönü-Rüstempaşa Uzunçarşı 244 Kagir Dükkan 430 22 23m2 Tam 12.000,00 TL 33.120,00 TL
186 341072098000 İstanbul Fatih Mesihpaşa Laleli Caddesi 3 Apt.3.Kat 6 Kapı nolu Daire 762 53 100m2 Tam 2.000,00 TL 10.000,00 TL
187 341070015068 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 26 Kapı nolu Oda 389 35 17,50m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL
188 341070015084 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 2.Kat 18 Kapı nolu Oda 389 35 16,14m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL
189 341070015095 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 1.Kat 9 ve 10 Kapı nolu Odalar 389 35 70,50m2 Tam 3.900,00 TL 10.770,00 TL
190 341071253000 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han 1.Kemer Üst Kat 21 Kapı nolu Depo 339 14,50m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL
191 341070015019 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İşhanı 5.Kat 25-26 Kapı nolu Oda 389 35 27,96m2 Tam 1.650,00 TL 4.560,00 TL
192 341070760000 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiye 7/1 Kapı nolu Dükkan 339 302 17m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL
193 341070272000 İstanbul Fatih Yavuzselim Yoğurtçu Nuri Özel Şartlı Arsa 554 3 150,50m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL
194 342070323001 İstanbul Fatih Alemdar Çatalçeşme Molla Fenari Camii Wc’si (5) Kabinli 42 1 30m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
195 341072064000 İstanbul Fatih Dayahatun Sandalyeciler Küçük Yeni Han zemin Kat 6 Kapı nolu Kargir Oda 260 24 26,25m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL
196 341070151000 İstanbul Fatih Mahmutpaşa Bezciler Krk.(Y) ile işaretli Arsa üstü Açık Muhtesat 324 37 4m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
197 341071897000 İstanbul Fatih Mercanağa Mahmutpaşa Yokuşu Büyük Çorapçıhan 1.Kat 25 kapı nolu Kargir Oda 338 25m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
198 341070892058 İstanbul Fatih Tahtakale Tomruk Tahtakale Vakıf İşhanı 3.Bodrum Kat 101 Kapı nolu Dükkan 278 58 26m2 Tam 2.600,00 TL 7.180,00 TL
199 342070076001 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiye Krk.(D) ile işaretli Arsa üzeri 2 Katlı Dükkan 339 261 43m2 Tam 1.900,00 TL 5.250,00 TL
200 341071470000 İstanbul Fatih Sultanahmet Tülbentçi Çeşme ve
Çayıroğlu
Arsa 715 2 85m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Gayrimenkul Haberleri