İzmir 47 Adet Lojman Satışı | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 05:27

İzmir 47 Adet Lojman Satışı

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 47 ADET TAŞINMAZIN İHALESİNİ 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRECEKTİR.

İzmir 47 Adet Lojman Satışı
Son Güncelleme :

28 Ağustos 2020 - 15:06

2.579 views

Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki  binasının giriş katında  bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
5-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Konak Emlak Müdürlüğünden alınabilir.
7-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
8-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi No Kat Bedeli İhale Tarihi
1 Selçuk Atatürk 308 1 Mesken 2 Zemin 200.000 31.08.2020
2 Selçuk Atatürk 308 1 Mesken 6 2 210.000 31.08.2020
3 Selçuk Atatürk 406 7 Depo 6 Zemin 110.000 31.08.2020
4 Selçuk Atatürk 406 7 Mesken 1 Zemin 140.000 31.08.2020
5 Selçuk Atatürk 406 7 Mesken 2 1 160.000 31.08.2020
6 Selçuk Atatürk 406 7 Mesken 3 1 160.000 31.08.2020
7 Selçuk Atatürk 406 7 Mesken 4 2 150.000 İPTAL
8 Selçuk Atatürk 406 7 Mesken 5 2 150.000 31.08.2020
9 Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 Mesken 7 Zemin 225.000 31.08.2020
10 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 16 4 400.000 1.09.2020
11 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 17 4 400.000 1.09.2020
12 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 18 4 395.000 1.09.2020
13 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 21 5 400.000 1.09.2020
14 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 22 5 400.000 1.09.2020
15 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 23 5 395.000 1.09.2020
16 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 24 5 410.000 1.09.2020
17 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 25 5 415.000 1.09.2020
18 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 26 6 400.000 1.09.2020
19 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 27 6 400.000 2.09.2020
20 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 28 6 395.000 2.09.2020
21 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 29 6 410.000 2.09.2020
22 Bayraklı Manavkuyu 3853 3 Mesken 30 6 415.000 2.09.2020
23 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 3 1 400.000 İPTAL
24 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 6 2 400.000 İPTAL
25 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 8 3 435.000 İPTAL
26 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 9 3 400.000 İPTAL
27 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 15 5 400.000 İPTAL
28 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 17 6 435.000 İPTAL
29 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 2 1 435.000 İPTAL
30 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 5 2 435.000 İPTAL
31 Karşıyaka Bostanlı 9499 6 Mesken 6 2 400.000 İPTAL
32 Karşıyaka Bostanlı 9398 31 Mesken 2 1 420.000 3.09.2020
33 Karşıyaka Bostanlı 9398 31 Mesken 6 3 420.000 3.09.2020
34 Karşıyaka Bostanlı 9398 31 Mesken 8 4 420.000 3.09.2020
35 Karşıyaka Bostanlı 9398 31 Mesken 10 5 420.000 3.09.2020
36 Karşıyaka Bostanlı 9398 31 Mesken 12 6 420.000 3.09.2020
37 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 1 Zemin 430.000 4.09.2020
38 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 1 Zemin 530.000 4.09.2020
39 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 2 Zemin 590.000 4.09.2020
40 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 3 1 610.000 4.09.2020
41 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 4 1 630.000 4.09.2020
42 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 5 2 610.000 4.09.2020
43 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 6 2 630.000 4.09.2020
44 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 7 3 610.000 4.09.2020
45 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 8 3 630.000 4.09.2020
46 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 9 4 590.000 4.09.2020
47 Karşıyaka Şemikler 9485 3 Mesken 10 4 610.000 4.09.2020