İzmir’de 111 Adet Kamu Lojmanı Satışı

izmir

1-  Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR

adresindeki  binasının giriş katında  bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.

2-Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

  1. a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
  2. b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
  3. c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

5-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Konak Emlak Müdürlüğünden alınabilir.

7-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

8-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 341 68 00

Sıra No Taşınmaz Numarası Takbis Zemin Numarası İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cilt No  Sayfa No Cinsi Arsa Payı / Paydası Giriş No  Bağ. Böl. No Kat  Hisse Oranı Satış Bedeli (TL) Teminat Bedeli (TL)   Fiili Durumu Tarih Saat

1 35080102959     109138721         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE 576        10   62          6085      Mesken   10/86    – 1 1.Bodrum            Tam   175.000         17.500           DOLU    17.11.2020         09:30

2 35080102960     109138722         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE  576        10   62          6086      Mesken   10/86    – 2 1.Bodrum            Tam   200.000         20.000           DOLU    17.11.2020         09:45

3 35080102961     109138723         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE  576        10   62          6087      Mesken   11/86    – 3 Zemin    Tam       250.000   25.000           DOLU    17.11.2020         10:00

4 35080102962     109138724         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE  576        10   62          6088      Mesken   11/86    – 4 Zemin    Tam       210.000   21.000           DOLU    17.11.2020         10:15

5 35080102963     109138725         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE  576        10   62          6089      Mesken   11/86    – 5 1 Tam       250.000   25.000           DOLU    17.11.2020         10:30

6 35080102964     109138726         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE  576        10   62          6090      Mesken   11/86    – 6 1 Tam       215.000   21.500           BOŞ       17.11.2020         10:45

7 35080102965     109138727         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE  576        10   62          6091      Mesken   11/86    – 7 2 Tam       250.000   25.000           DOLU    17.11.2020         11:00

8 35080102966     109138728         İzmir      Konak    1.SÜLEYMANİYE  576        10   62          6092      Mesken   11/86    – 8 3 Tam       240.000   24.000           DOLU    17.11.2020         11:15

9 35080102967     108984779         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      11          177   17609    Mesken   20/83    – 1 Zemin    Tam       320.000   32.000           DOLU    17.11.2020         11:30

10          35080102968     108984780         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      11          177   17610    Mesken   21/83    – 2 1 Tam       375.000   37.500           DOLU    17.11.2020         11:45

11          35080102969     108984781         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      11          177   17611    Mesken   21/83    – 3 2 Tam       375.000   37.500           DOLU    17.11.2020         12:00

12          35080102970     108984782         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      11          177   17612    Mesken   21/83    – 4 3 Tam       365.000   36.500           DOLU    18.11.2020         09:30

13          35080102971     108984920         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17629    Mesken   42/1084  31          1 Zemin    Tam       300.000   30.000           DOLU    18.11.2020         09:45

14          35080102972     108984921         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17630    Mesken   41/1084  31          2 Zemin    Tam       295.000   29.500           DOLU    18.11.2020         10:00

15          35080102973     108984922         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17631    Mesken   42/1084  31          3 Zemin    Tam       310.000   31.000           DOLU    18.11.2020         10:15

16          35080102974     108984923         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17632    Mesken   47/1084  31          4 1 Tam       320.000   32.000           DOLU    18.11.2020         10:30

17          35080102975     108984924         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17633    Mesken   45/1084  31          5 1 Tam       345.000   34.500           DOLU    18.11.2020         10:45

18          35080102976     108984925         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17634    Mesken   47/1084  31          6 1 Tam       360.000   36.000           DOLU    18.11.2020         11:00

19          35080102977     108984926         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17635    Mesken   47/1084  31          7 2 Tam       320.000   32.000           DOLU    18.11.2020         11:15

20          35080102978     108984927         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17636    Mesken   45/1084  31          8 2 Tam       345.000   34.500           DOLU    18.11.2020         11:30

21          35080102979     108984928         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17637    Mesken   47/1084  31          9 2 Tam       360.000   36.000           DOLU    18.11.2020         11:45

22          35080102980     108984929         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17638    Mesken   47/1084  31          10          3 Tam       305.000   30.500           DOLU    18.11.2020         12:00

23          35080102981     108984930         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17639    Mesken   45/1084  31          11          3 Tam       330.000   33.000           DOLU    19.11.2020         09:30

24          35080102982     108984931         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17640    Mesken   47/1084  31          12          3 Tam       345.000   34.500           DOLU    19.11.2020         09:45

25          35080102983     108984932         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17641    Mesken   42/1084  33          1 Zemin    Tam       300.000   30.000           DOLU    19.11.2020         10:00

26          35080102984     108984933         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17642    Mesken   41/1084  33          2 Zemin    Tam       295.000   29.500           DOLU    19.11.2020         10:15

27          35080102985     108984934         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17643    Mesken   42/1084  33          3 Zemin    Tam       310.000   31.000           DOLU    19.11.2020         10:30

28          35080102986     108984935         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17644    Mesken   47/1084  33          4 1 Tam       320.000   32.000           DOLU    19.11.2020         10:45

29          35080102987     108984936         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17645    Mesken   45/1084  33          5 1 Tam       345.000   34.500           DOLU    19.11.2020         11:00

30          35080102988     108984937         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17646    Mesken   47/1084  33          6 1 Tam       360.000   36.000           DOLU    19.11.2020         11:15

31          35080102989     108984941         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17647    Mesken   47/1084  33          7 2 Tam       320.000   32.000           DOLU    19.11.2020         11:30

32          35080102990     108984942         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17648    Mesken   45/1084  33          8 2 Tam       345.000   34.500           DOLU    19.11.2020         11:45

33          35080102991     108984943         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17649    Mesken   47/1084  33          9 2 Tam       360.000   36.000           DOLU    19.11.2020         12:00

34          35080102992     108984938         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17650    Mesken   47/1084  33          10          3 Tam       305.000   30.500           DOLU    24.11.2020         09:30

35          35080102993     108984939         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17651    Mesken   45/1084  33          11          3 Tam       330.000   33.000           DOLU    24.11.2020         09:45

36          35080102994     108984940         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      18          177   17652    Mesken   47/1084  33          12          3 Tam       345.000   34.500           DOLU    24.11.2020         10:00

37          35080102995     108984803         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17613    Mesken   20/178  – 1 Zemin    Tam       285.000   28.500           DOLU    24.11.2020         10:15

38          35080102996     108984804         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17614    Mesken   20/178  – 2 Zemin    Tam       285.000   28.500           DOLU    24.11.2020         10:30

39          35080102997     108984805         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17615    Mesken   23/178  – 3 1 Tam       340.000   34.000           DOLU    24.11.2020         10:45

40          35080102998     108984806         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17616    Mesken   23/178  – 4 1 Tam       340.000   34.000           DOLU    24.11.2020         11:00

41          35080102999     108984807         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17617    Mesken   23/178  – 5 2 Tam       340.000   34.000           DOLU    24.11.2020         11:15

42          35080103000     108984808         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17618    Mesken   23/178  – 6 2 Tam       340.000   34.000           DOLU    24.11.2020         11:30

43          35080103001     108984809         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17619    Mesken   23/178  – 7 3 Tam       330.000   33.000           DOLU    24.11.2020         11:45

44          35080103002     108984810         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      19          177   17620    Mesken   23/178  – 8 3 Tam       330.000   33.000           DOLU    24.11.2020         12:00

45          35080103018     109138980         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17661    Mesken   1/14      37          1 1 Tam       325.000   32.500           DOLU    25.11.2020         09:30

46          35080103019     109138981         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17662    Mesken   1/14      37          2 1 Tam       365.000   36.500           DOLU    25.11.2020         09:45

47          35080103020     109138982         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17663    Mesken   1/14      37          3 2 Tam       325.000   32.500           DOLU    25.11.2020         10:00

48          35080103021     109138983         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17664    Mesken   1/14      37          4 2 Tam       365.000   36.500           DOLU    25.11.2020         10:15

49          35080103022     109138984         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17665    Mesken   1/14      37          5 3 Tam       315.000   31.500           DOLU    25.11.2020         10:30

50          35080103023     109138985         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17666    Mesken   1/14      37          6 3 Tam       355.000   35.500           DOLU    25.11.2020         10:45

51          35080103012     109138974         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17655    Mesken   1/14      35          1 1 Tam       325.000   32.500           DOLU    25.11.2020         11:00

52          35080103013     109138975         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17656    Mesken   1/14      35          2 1 Tam       365.000   36.500           DOLU    25.11.2020         11:15

53          35080103014     109138976         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17657    Mesken   1/14      35          3 2 Tam       325.000   32.500           DOLU    25.11.2020         11:30

54          35080103015     109138977         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17658    Mesken   1/14      35          4 2 Tam       365.000   36.500           DOLU    25.11.2020         11:45

55          35080103016     109138978         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17659    Mesken   1/14      35          5 3 Tam       315.000   31.500           DOLU    25.11.2020         12:00

56          35080103017     109138979         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6637      20          177   17660    Mesken   1/14      35          6 3 Tam       355.000   35.500           DOLU    26.11.2020         09:30

57          35080103003     108984839         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17621    Mesken   14/118  – 1 Zemin    Tam       265.000   26.500           DOLU    26.11.2020         09:45

58          35080103004     108984840         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17622    Mesken   14/118  – 2 Zemin    Tam       265.000   26.500           DOLU    26.11.2020         10:00

59          35080103005     108984841         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17623    Mesken   15/118  – 3 1 Tam       300.000   30.000           DOLU    26.11.2020         10:15

60          35080103006     108984842         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17624    Mesken   15/118  – 4 1 Tam       300.000   30.000           DOLU    26.11.2020         10:30

61          35080103007     108984843         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17625    Mesken   15/118  – 5 2 Tam       300.000   30.000           DOLU    26.11.2020         10:45

62          35080103008     108984844         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17626    Mesken   15/118  – 6 2 Tam       300.000   30.000           DOLU    26.11.2020         11:00

63          35080103009     108984845         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17627    Mesken   15/118  – 7 3 Tam       290.000   29.000           DOLU    26.11.2020         11:15

64          35080103010     108984846         İzmir      Konak    2.KARANTİNA    6639      27          177   17628    Mesken   15/118  – 8 3 Tam       290.000   29.000           DOLU    26.11.2020         11:30

65          35070102010     109730402         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62892    Mesken   8/208    – 1 Zemin    Tam       650.000   65.000           DOLU    26.11.2020         11:45

66          35070102011     109730403         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62893    Mesken   10/208  – 2 1 Tam       725.000   72.500           DOLU    26.11.2020         12:00

67          35070102012     109730404         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62894    Mesken   10/208  – 3 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           09:30

68          35070102013     109730405         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62895    Mesken   10/208  – 4 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           09:45

69          35070102014     109730406         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62896    Mesken   10/208  – 5 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           10:00

70          35070102015     109730407         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62897    Mesken   10/208  – 6 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           10:15

71          35070102016     109730408         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62898    Mesken   10/208  – 7 2 Tam       725.000   72.500           DOLU    1.12.2020           10:30

72          35070102017     109730409         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62899    Mesken   10/208  – 8 2 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           10:45

73          35070102018     109730410         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62900    Mesken   10/208  – 9 2 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           11:00

74          35070102019     109730411         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62901    Mesken   10/208  – 10          2 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           11:15

75          35070102020     109730412         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62902    Mesken   10/208  – 11          2 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           11:30

76          35070102021     109730413         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62903    Mesken   10/208  – 12          3 Tam       725.000   72.500           DOLU    1.12.2020           11:45

77          35070102022     109730414         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62904    Mesken   10/208  – 13          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    1.12.2020           12:00

78          35070102023     109730415         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62905    Mesken   10/208  – 14          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    2.12.2020           09:30

79          35070102024     109730416         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62906    Mesken   10/208  – 15          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    2.12.2020           09:45

80          35070102025     109730417         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62907    Mesken   10/208  – 16          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    2.12.2020           10:00

81          35070102026     109730418         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62908    Mesken   10/208  – 17          4 Tam       700.000   70.000           DOLU    2.12.2020           10:15

82          35070102027     109730419         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62909    Mesken   10/208  – 18          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    2.12.2020           10:30

83          35070102028     109730420         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62910    Mesken   10/208  – 19          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    2.12.2020           10:45

84          35070102029     109730421         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62911    Mesken   10/208  – 20          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    2.12.2020           11:00

85          35070102030     109730422         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9482      1   626        62912    Mesken   10/208  – 21          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    2.12.2020           11:15

86          35070101964     109730479         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62913    Mesken   8/208    – 1 Zemin    Tam       650.000   65.000           DOLU    2.12.2020           11:30

87          35070101965     109730480         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62914    Mesken   10/208  – 2 1 Tam       725.000   72.500           DOLU    2.12.2020           11:45

88          35070101966     109730481         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62915    Mesken   10/208  – 3 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    2.12.2020           12:00

89          35070101967     109730482         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62916    Mesken   10/208  – 4 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           09:30

90          35070101968     109730483         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62917    Mesken   10/208  – 5 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           09:45

91          35070101969     109730484         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62918    Mesken   10/208  – 6 1 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           10:00

92          35070101970     109730485         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62919    Mesken   10/208  – 7 2 Tam       725.000   72.500           DOLU    3.12.2020           10:15

93          35070101971     109730486         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62920    Mesken   10/208  – 8 2 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           10:30

94          35070101972     109730487         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62921    Mesken   10/208  – 9 2 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           10:45

95          35070101973     109730488         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62922    Mesken   10/208  – 10          2 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           11:00

96          35070101974     109730489         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62923    Mesken   10/208  – 11          2 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           11:15

97          35070101975     109730490         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62924    Mesken   10/208  – 12          3 Tam       725.000   72.500           DOLU    3.12.2020           11:30

98          35070101976     109730491         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62925    Mesken   10/208  – 13          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           11:45

99          35070101977     109730492         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62926    Mesken   10/208  – 14          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    3.12.2020           12:00

100        35070101978     109730493         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62927    Mesken   10/208  – 15          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    8.12.2020           09:30

101        35070101979     109730494         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62928    Mesken   10/208  – 16          3 Tam       750.000   75.000           DOLU    8.12.2020           09:45

102        35070101980     109730495         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   626        62929    Mesken   10/208  – 17          4 Tam       700.000   70.000           DOLU    8.12.2020           10:00

103        35070101981     109730496         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   627        62930    Mesken   10/208  – 18          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    8.12.2020           10:15

104        35070101982     109730497         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   627        62931    Mesken   10/208  – 19          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    8.12.2020           10:30

105        35070101983     109730498         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   627        62932    Mesken   10/208  – 20          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    8.12.2020           10:45

106        35070101984     109730499         İzmir      Karşıyaka            Şemikler  9480      1   627        62933    Mesken   10/208  – 21          4 Tam       725.000   72.500           DOLU    8.12.2020           11:00

107        35300101246     18242347            İzmir      Karabağlar          Esenyalı   6366      1   28          2701      Mesken   10.000/92.000   – 5 2 Tam   310.000         31.000           DOLU    8.12.2020           11:15

108        35300101247     18244200            İzmir      Karabağlar          Esenyalı   6366      1   28          2702      Mesken   10.000/92.000   – 6 2 Tam   320.000         32.000           DOLU    8.12.2020           11:30

109        35250103079     86614217            İzmir      Selçuk   Atatürk 308        1 1 82   Mesken   1.000/8.000       – 2 Zemin    Tam       200.000   20.000           DOLU    8.12.2020           11:45

110        35250103104     108827618         İzmir      Selçuk   Atatürk 406        7 74          7254   Mesken   9.000/50.000        4 2 Tam       150.000   15.000           DOLU    8.12.2020           12:00

111        35080102931     18310904            İzmir      Konak    Sarıhafız  121        78          1   32          Mesken   100.000/460.000    2 1 Tam   100.000         10.000           DOLU    8.12.2020           12:15

 


“İzmir’de 111 Adet Kamu Lojmanı Satışı” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.