Karabük Lojman Satışları | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 17:01

Karabük Lojman Satışları

Karabük Merkezinde Bulunan Kamu Konutlarının 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine Göre Satış İhaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) Komisyonu Huzurunda 30 Eylül 2020 tarihinde Saat 9:30’da Yapılacaktır.

Karabük Lojman Satışları
Son Güncelleme :

12 Eylül 2020 - 12:23

672 views

Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların (kamu konutları) 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır. Satış ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ( Milli Emlak Müdürlüğün) ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin; 
a) İhalesine girecekleri taşınmaz dosyalarının hizasında belirtilen ve  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındı yazısını ya da  mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen  teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı  fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi,
c) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
4706 sayılı Kanunun 7.maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan      müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak  vergisine tabi tutulmaz.

karabuk kamu konutu lojman satışları
(1) Kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturulan kamu konutları öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
(5) Kamu konutları (lojmanlar) için kullandırılacak konut kredilerine ilişkin imzalanmış banka protokolleri ile ilgili detaylı bilgi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ( Milli Emlak Müdürlüğü) alınabilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar  kabul edilmeyecektir.
İlan tarihi itibariyle ilgili kurumlarınca bildirilen bilgilere göre listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğün) alınabilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mahalle Ada Parsel m2 Arsa Payı Kat Daire Alanı Durumu Bedeli Teminat
Bayır 26 69 486 25/486 3 A2 Blok 7 103 DOLU 100.000 10.000
Bayır 26 69 486 25/486 3 A2 Blok 8 103 DOLU 100.000 10.000
Bayır 26 69 486 25/486 4 A2 Blok 10 103 BOŞ 95.000 9.500