Kars Milli Emlak 70 Adet Kat İrtifakı Toplu Satışı | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 17:42

Kars Milli Emlak 70 Adet Kat İrtifakı Toplu Satışı

Kars Milli Emlak 70 Adet Kat İrtifakı Toplu Satışı
Son Güncelleme :

24 Eylül 2020 - 22:51

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kars-milli-emlak-70-adet-kat-irtifaki-toplu-satisi/20668/" title="facebook">

1- Satış ihalesi yapılacak taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Makam Odasında yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş teminat mektubu, Geçici teminat nakit yatırılacaksa mutlaka Mal Saymanlığına yatırılıp makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

b) Yasal Yerleşim Yeri ve T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

c) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekaletname

d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası

e)Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2020) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, İhale saatinde Milli Emlak Müdürü odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerkmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

kars-milli-emlak-ihalesi

Kars İmar Haberleri