Kastamonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce Taşınmazlar Kiraya Veriliyor | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 17:38

Kastamonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce Taşınmazlar Kiraya Veriliyor

‘Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi” dâhilinde 26.10.2020 Pazartesi günü saat 11:00 da Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale neticesinde noter onaylı sözleşme yapılarak kiraya verilecek.

Kastamonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce Taşınmazlar Kiraya Veriliyor
Son Güncelleme :

13 Ekim 2020 - 18:06

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kastamonu-da-vakiflar-genel-mudurlugunce-tasinmazlar-kiraya-veriliyor/21974/" title="facebook">

‘Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi” dâhilinde 26.10.2020 Pazartesi günü saat 11:00 da Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale neticesinde noter onaylı sözleşme yapılarak kiraya verilecek.

Kiraya verilecekler arasında hamam, iş yeri, tarla, arsa ve depo gibi taşınmazlar yer almaktadır.

İ L A N

KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No Dosya No            İLİ          İLÇESİ    Mah/Köy      Cadde/Sokak/

 

1 -371010026000   KASTAMONU     MERKEZ               YAVUZ SELİM MAH.        İBNİ NECCAR SOKAK   HAMAM              250        8             736,50  600,00  7.200,00              1.656,00               26.10.2020         11:00

 

2  – 371010061000   KASTAMONU     MERKEZ               ELMAYAKASI KÖYÜ         KÖYİÇİ MEVKİİ               BAHÇE  144        15          1.542,05                            50,00     11,50     26.10.2020         11:00

 

3  – 371010012000   KASTAMONU     MERKEZ               SARAÇLAR MAH.               MUZAFFERETTİN SOKAK               ARSA     622        4             70,26     75,00     900,00  207,00               26.10.2020         11:00

 

4  – 371010045000   KASTAMONU     MERKEZ               ÇAKILLI KÖYÜ    TAŞLIPINAR MEVKİİ               TARLA   200        8             12.257,46                          200,00  46,00     26.10.2020         11:00

 

5  – 371010050000   KASTAMONU     MERKEZ               ÇAKILLI KÖYÜ    TAŞLIPINAR MEVKİİ               TARLA   200        10          8.958,07                            150,00  34,50     26.10.2020         11:00

 

6   -371010051000   KASTAMONU     MERKEZ               ÇAKILLI KÖYÜ    TAŞLIPINAR MEVKİİ               TARLA   200        4             20.465,01                          300,00  69,00     26.10.2020         11:00

 

7    – 371010063000   KASTAMONU     MERKEZ               ÇAKILLI KÖYÜ    TAŞLIPINAR MEVKİİ               TARLA   199        19          30.035,50                          400,00  92,00     26.10.2020         11:00

 

8    -372070006001   KASTAMONU     CİDE      KALAFAT KÖYÜ GİDEROS KOYU DEPO     108               13          150,00  150,00  1.800,00              414,00  26.10.2020         11:00

 

9    -371190003000   KASTAMONU     TAŞKÖPRÜ          ABDALHASAN KÖYÜ       KÖY İÇİ TARLA               101        18          4.175,00                            200,00  46,00     26.10.2020         11:00

 

10   – 376190001000   KASTAMONU     TAŞKÖPRÜ          TEKEOĞLU KÖYÜ             KIZILCEVİZ MEVKİİ  TARLA   110        7             5.287,46                            500,00  115,00  26.10.2020         11:00

 

11  –  376190002000   KASTAMONU     TAŞKÖPRÜ          TEKEOĞLU KÖYÜ             KIZILCEVİZ MEVKİİ  TARLA   110        18          3.049,72                            300,00  69,00     26.10.2020         11:00

 

12          376190003000   KASTAMONU     TAŞKÖPRÜ          TEKEOĞLU KÖYÜ             KIZILCEVİZ MEVKİİ  TARLA   110        14          2.191,42                            200,00  46,00     26.10.2020         11:00

 

13  –  371200001000   KASTAMONU     TOSYA   AŞAĞIDİKMEN KÖYÜ      AŞAĞI MAH.       TARLA               113        2             322,09                 150,00  34,50     26.10.2020         11:00

 

14    – 371200013008   KASTAMONU     TOSYA   HOCAFAKI MAH.              BEKTAŞ SOKAK  İŞYERİ               213        1             8,00       50,00     600,00  138,00  26.10.2020         11:00

 

15  –  782010004004   KARABÜK            MERKEZ               100. YIL MAH.    1019 NOLU SOK.               İŞYERİ   891        1             74,00     1.400,00              16.800,00           3.864,00               26.10.2020         11:00

 

16   –  671010007207   ZONGULDAK      MERKEZ               MİTHATPAŞA MAH.        ÜZÜLMEZ CAD.               İŞYERİ   92          2             18,64     600,00  7.200,00              1.656,00              26.10.2020               11:00

 

KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :

1.İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki “Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi” dâhilinde 26.10.2020 Pazartesi günü saat 11:00 da Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale neticesinde noter onaylı sözleşme yapılarak kiraya verilecektir.

 1. Taşınmazlar muhammen bedeller üzerinden ihale olunacak bedelden 31.12.2021 tarihine kadar, takip eden müteakip yıllarda ise TÜİK’ ce yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır. Taşınmazlar sözleşme tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir.
 2. İhaleye katılmak isteyen yetkilisi gerekli evraklarını en geç 26.10.2020 Pazartesi günü saat 10:30’a kadar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şubesine teslim etmesi gerekmektedir. Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
 3. 1 Nolu taşınmaz Vakıf Hamamı olup, isteklinin hamam dışında fonksiyon vermesi halinde Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2020 tarih ve 19/523 sayılı kararı “verilecek fonksiyona ilişkin hazırlanacak mimari projenin” Koruma Bölge Kurulundan onayından sonra uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
 4. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.
 5. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır.
 6. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER;

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi, banka dekontu;

b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, banka dekontu;

c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, banka dekontu;

d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, banka dekontu;

e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu;

f-) İhale geçici ve ek teminatı veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.),

g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

8.İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, pul, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.

 1. Geçiçi, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıflar Bankası Kastamonu Şubesi nezdinde bulunan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı IBAN TR43 0001 5001 5800 7309 6610 51 numarasına yatırılacaktır.) teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. Teminat miktarı; Geçici ve Ek Teminat miktarı toplamı olan %23 tür. (Dekontta kiralık taşınmazın “Dosya No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ ünvanı” belirtilmelidir.)
 2. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
 3. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil alınacaktır.
 4. Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 09 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 11:00 Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır.
 5. Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
 6. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir.
 7. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
 8. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0366) 214 39 11 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0366) 214 19 93 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.