KEMER BELEDİYESİ LOJMANLARINI 10 YILLIĞINA KİRALAYACAK | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 03:14

KEMER BELEDİYESİ LOJMANLARINI 10 YILLIĞINA KİRALAYACAK

KEMER BELEDİYESİ LOJMANLARINI 10 YILLIĞINA KİRALAYACAK
Son Güncelleme :

27 Şubat 2020 - 22:33

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kemer-belediyesi-lojmanlarini-10-yilligina-kiralayacak/16375/" title="facebook">

Kemer Belediyesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen işyerleri, yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden 19.02.2020 tarihli ihale onay belgelerine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile kiraya verilecektir.

İhaleler 02.03.2020 Pazartesi günü saat: 10.00 da Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1) Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda Encümen ve istekliler huzurunda başlanacaktır..

ADRES m2 FAALİYET SÜRE
Tekirova Mahallesi (22/14 parsel) 7006. Sokak No:7 773 Lojman 10 yıl
Tekirova Mahallesi (13/4 parsel) 29 Ekim Caddesi No:18/1 55 Lojman 10 yıl
Tekirova Mahallesi (13/4 parsel) 29 Ekim Caddesi No:18/2 55 Lojman 10 yıl
İhale müracaat dosyaları en geç 28/02/2020 Cuma saat: 16.15’a kadar (Belediye Veznesi kapanış saati) kayıt numaralı alındılar karşılığında Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisine verilecektir.
İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI
Hangi ihaleye katıldığına dair müracaat dilekçesi.
Geçici teminata dair belgeyi,(2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Md. Göre teminat olarak kabul edilecek değerler)
İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
Özel kişiler için, Yerleşim Yeri Belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu) ,
Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ihale tarihini kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2020 yılında alınmış Ticaret Odası Belgesini,
Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi, bu ilanın 3.4, 3.5 ve 3.7’nci maddelerinde belirtilen belgeleri vermeleri zorunludur.
DİĞER HUSUSLAR
İstekli, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.