Kilis 'de 14 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı | 4 Mart 2024İmar Haber

4 Mart 2024 - 13:56

Kilis ‘de 14 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı

Milli Emlak Müdürlüğü 14 adet konut satış ihalesi yapacak

Kilis ‘de 14 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

07 Mart 2021 - 18:44

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kilis-de-14-adet-lojman-satisa-cikarildi/64306/" title="facebook">

Milli Emlak Müdürlüğü 14 adet konut satış ihalesi yapacak

KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTLARI SATIŞ İLANI
S.N. İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²) ARSA PAYI BAĞ. BÖL. NİTELİĞİ BİNA NO KATI BAĞ. BÖL. NO DAİRE PROJE ALANI (m²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GECİCİ TEMİNAT
(TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 Kilis Merkez İsmet Paşa Mahallesi 2906 2 190,26 16/152 Mesken 4 3 10 90 m² 3+1 Boş 115.000,00 11.500,00 16/03/2021 09:00

2 Kilis Merkez İsmet Paşa Mahallesi 2906 2 190,26 18/152 Mesken 4 4 11 90 m² 3+1 Boş 125.000,00 12.500,00 16/03/2021 09:30

3 Kilis Merkez İsmet Paşa Mahallesi 2906 2 190,26 16/152 Mesken 4 4 12 90 m² 3+1 Boş 115.000,00 11.500,00 16/03/2021 10:00

4 Kilis Merkez Aşıt Mahallesi 1147 18 475,00 80/1760 Mesken 34 Zemin 1 80 m² 2+1 Dolu 90.000,00 9.000,00 16/03/2021 10:30

5 Kilis Merkez Aşıt Mahallesi 1147 18 475,00 92/1760 Mesken 34 Zemin 2 92 m² 2+1 Boş 100.000,00 10.000,00 16/03/2021 11:00

6 Kilis Merkez Aşıt Mahallesi 1147 18 475,00 88/1760 Mesken 34 Zemin 3 88 m² 2+1 Dolu 100.000,00 10.000,00 16/03/2021 11:30

7 Kilis Merkez Aşıt Mahallesi 1147 18 475,00 86/1760 Mesken 34 2. Kat 12 85 m² 2+1 Dolu 115.000,00 11.500,00 16/03/2021 12:00

8 Kilis Merkez Aşıt Mahallesi 1147 18 475,00 92/1760 Mesken 34 3. Kat 16 92 m² 2+1 Dolu 115.000,00 11.500,00 16/03/2021 14:00

9 Kilis Merkez Tosyalı Mahallesi 77 20 242,35 12/84 Mesken 8 Zemin 1 107 m² 3+1 Boş 90.000,00 9.000,00 16/03/2021 14:30

10 Kilis Merkez Tosyalı Mahallesi 77 20 242,35 12/84 Mesken 8 Zemin 2 104 m² 3+1 Boş 90.000,00 9.000,00 16/03/2021 15:00

11 Kilis Merkez Tosyalı Mahallesi 77 20 242,35 15/84 Mesken 8 1 3 109 m² 3+1 Boş 110.000,00 11.000,00 16/03/2021 15:30

12 Kilis Merkez Tosyalı Mahallesi 77 20 242,35 15/84 Mesken 8 1 4 106 m² 3+1 Dolu 110.000,00 11.000,00 16/03/2021 16:00

13 Kilis Merkez Tosyalı Mahallesi 77 20 242,35 15/84 Mesken 8 2 5 109 m² 3+1 Boş 100.000,00 10.000,00 16/03/2021 16:30

14 Kilis Merkez Tosyalı Mahallesi 77 20 242,35 15/84 Mesken 8 2 6 106 m² 3+1 Boş 100.000,00 10.000,00 16/03/2021 17:00

AÇIKLAMA :
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Kilis İli, Merkez İlçesi, Necmettin Erbakan Mah. İnönü Cad. No:8/B adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının zemin katında bulunan Toplantı Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır. Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
3.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına kamu konutu tahsis edilen ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
3.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde (15 gün) herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
3.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
3.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
4.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
4.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah belgesi)
4.c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres beyanı)
4.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İdareye vermeleri zorunludur.
5- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske kullanmaları gerekmektedir.
8- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://kilis.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İLAN OLUNUR