İmarhaber

Kırklareli Milli Emlak 33 Lojman Satışı ve Arsa İhaleleri Yapacak

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Milli Emlak İl Müdürlüğünce 33 Adet Kamu Konutu ve 11 Adet Tarla Satışı ile 1 Adet İrtifak Hakkı ve 2 Adet Kiralık İşyeri İhalesi 18 Aralık 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Kırklareli Milli Emlak 33 Lojman Satışı ve Arsa İhaleleri Yapacak
Google News
23 Kasım 2020 - 23:38

Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı kamu konutları ve taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiralama ihalesine, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar aynı Kanun’un 51/g md. uyarınca “Pazarlık Usulü” ile ihaleye çıkarılacaktır.

a)Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları “süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir” taşıması gerekmektedir.)

b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi dışındaki katılımcılar için, diğer taşınmazlarda ise katılımcıların tamamı için satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTUNUN
S.NoMahAdaParselCinsiKatNoBedeliTeminat
1Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve ArsasıZemin1124175.00017.500
2Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve ArsasıZemin2124175.00017.500
3Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası13124185.00018.500
4Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası14124185.00018.500
5Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası25124185.00018.500
6Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası26124185.00018.500
7Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası37124185.00018.500
8Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası38124185.00018.500
9Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası49124180.00018.000
10Karacaibrahim278123574Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası410124180.00018.000
11Camikebir78351787 Katlı Betonarme
Apartman
31181120.00012.000
12Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman121113150.00015.000
13Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman122110150.00015.000
14Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman12392125.00012.500
15Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman12590130.00013.000
16Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman12685120.00012.000
17Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman227113150.00015.000
18Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman228110155.00015.500
19Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman22992125.00012.500
20Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman23192130.00013.000
21Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman232102135.00013.500
22Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman333113150.00015.000
23Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman334110155.00015.500
24Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman33592125.00012.500
25Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman33694140.00014.000
26Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman33792130.00013.000
27Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman338102135.00013.500
28Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman439113140.00014.000
29Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman440110145.00014.500
30Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman44192120.00012.000
31Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman44290115.00011.500
32Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman44392125.00012.500
33Camikebir7581517765 Katlı Kargir Apartman444102130.00013.000

 

 

İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZIN
S.NoMah./KöyAdaParselm2İrtifak Amacı/YılıİmarBedeliTeminat
34Üsküp –2695
2696
2.800,00
11.700,00
(Toplam 14.500,00 )
Hayvancılık/
Organize Hayvancılık
30 Yılİmarsız1.450435

 

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S.NoMah./KöyAdaParselm2CinsiİmarBedeliTeminat
35Çeşmeköy101545866,66Tarlaİmarsız5.042,581.513
36Çeşmeköy1015126.112,80Ham Toprakİmarsız36.689,6011.007
37Karakoç116452.532,00Tarlaİmarsız75.960,0022.788
38Karakoç1096568,00Ham Toprakİmarsız10.224,003.067
39Karakoç11547505,00Ham Toprakİmarsız8.585,002.576
40Karakoç1704818,00Ham Toprakİmarsız16.360,004.908
41Karakoç13512.335,00Ham Toprakİmarsız39.695,0011.909
42Geçitağzı12752.550,27Ham Toprakİmarsız31.878,389.564
43Geçitağzı14975.432,58Ham Toprakİmarsız49.000,0014.700
44Geçitağzı14995.932,06Ham Toprakİmarsız54.000,0016.200
45Arizbaba979700,00Arsaİmarsız56.000,0016.800KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S.NoMah./KöyAdaParselm2Kiralanacak AlanKiralama  Amacı/ YılıİmarYıllık BedelTeminat
46Karadere10144135.860.174141,00Ticari Amaçlı
(Umumi Tuvalet)
3 Yılİmarsız10.4343.130
47Camikebir85688.00716,00Dükkan3 Yılİmarlı8.7402.622
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları