(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 23.11.2020 - 23:38, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Kırklareli Milli Emlak 33 Lojman Satışı ve Arsa İhaleleri Yapacak

 

Kırklareli Milli Emlak 33 Lojman Satışı ve Arsa İhaleleri Yapacak

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Milli Emlak İl Müdürlüğünce 33 Adet Kamu Konutu ve 11 Adet Tarla Satışı ile 1 Adet İrtifak Hakkı ve 2 Adet Kiralık İşyeri İhalesi 18 Aralık 2020 Tarihinde Yapılacaktır.
Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı kamu konutları ve taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiralama ihalesine, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar aynı Kanun'un 51/g md. uyarınca "Pazarlık Usulü" ile ihaleye çıkarılacaktır. a)Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir" taşıması gerekmektedir.) b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi dışındaki katılımcılar için, diğer taşınmazlarda ise katılımcıların tamamı için satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTUNUN S.No Mah Ada Parsel m² Cinsi Kat No m² Bedeli Teminat 1 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası Zemin 1 124 175.000 17.500 2 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası Zemin 2 124 175.000 17.500 3 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 1 3 124 185.000 18.500 4 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 1 4 124 185.000 18.500 5 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 2 5 124 185.000 18.500 6 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 2 6 124 185.000 18.500 7 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 3 7 124 185.000 18.500 8 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 3 8 124 185.000 18.500 9 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 4 9 124 180.000 18.000 10 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 4 10 124 180.000 18.000 11 Camikebir 78 35 178 7 Katlı Betonarme Apartman 3 11 81 120.000 12.000 12 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 21 113 150.000 15.000 13 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 22 110 150.000 15.000 14 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 23 92 125.000 12.500 15 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 25 90 130.000 13.000 16 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 26 85 120.000 12.000 17 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 27 113 150.000 15.000 18 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 28 110 155.000 15.500 19 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 29 92 125.000 12.500 20 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 31 92 130.000 13.000 21 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 32 102 135.000 13.500 22 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 33 113 150.000 15.000 23 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 34 110 155.000 15.500 24 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 35 92 125.000 12.500 25 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 36 94 140.000 14.000 26 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 37 92 130.000 13.000 27 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 38 102 135.000 13.500 28 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 39 113 140.000 14.000 29 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 40 110 145.000 14.500 30 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 41 92 120.000 12.000 31 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 42 90 115.000 11.500 32 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 43 92 125.000 12.500 33 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 44 102 130.000 13.000     İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZIN S.No Mah./Köy Ada Parsel m2 İrtifak Amacı/Yılı İmar Bedeli Teminat 34 Üsküp  - 2695 2696 2.800,00 11.700,00 (Toplam 14.500,00 ) Hayvancılık/ Organize Hayvancılık 30 Yıl İmarsız 1.450 435     SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN S.No Mah./Köy Ada Parsel m2 Cinsi İmar Bedeli Teminat 35 Çeşmeköy 101 545 866,66 Tarla İmarsız 5.042,58 1.513 36 Çeşmeköy 101 512 6.112,80 Ham Toprak İmarsız 36.689,60 11.007 37 Karakoç 116 45 2.532,00 Tarla İmarsız 75.960,00 22.788 38 Karakoç 109 6 568,00 Ham Toprak İmarsız 10.224,00 3.067 39 Karakoç 115 47 505,00 Ham Toprak İmarsız 8.585,00 2.576 40 Karakoç 170 4 818,00 Ham Toprak İmarsız 16.360,00 4.908 41 Karakoç 135 1 2.335,00 Ham Toprak İmarsız 39.695,00 11.909 42 Geçitağzı 127 5 2.550,27 Ham Toprak İmarsız 31.878,38 9.564 43 Geçitağzı 149 7 5.432,58 Ham Toprak İmarsız 49.000,00 14.700 44 Geçitağzı 149 9 5.932,06 Ham Toprak İmarsız 54.000,00 16.200 45 Arizbaba 97 9 700,00 Arsa İmarsız 56.000,00 16.800 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN S.No Mah./Köy Ada Parsel m2 Kiralanacak Alan Kiralama  Amacı/ Yılı İmar Yıllık Bedel Teminat 46 Karadere 101 441 35.860.174 141,00 Ticari Amaçlı (Umumi Tuvalet) 3 Yıl İmarsız 10.434 3.130 47 Camikebir 85 68 8.007 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 8.740 2.622
Kırklareli Çevre ve Şehircilik Milli Emlak İl Müdürlüğünce 33 Adet Kamu Konutu ve 11 Adet Tarla Satışı ile 1 Adet İrtifak Hakkı ve 2 Adet Kiralık İşyeri İhalesi 18 Aralık 2020 Tarihinde Yapılacaktır.
Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı kamu konutları ve taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiralama ihalesine, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar aynı Kanun'un 51/g md. uyarınca "Pazarlık Usulü" ile ihaleye çıkarılacaktır. a)Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir" taşıması gerekmektedir.) b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi dışındaki katılımcılar için, diğer taşınmazlarda ise katılımcıların tamamı için satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTUNUN S.No Mah Ada Parsel m² Cinsi Kat No m² Bedeli Teminat 1 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası Zemin 1 124 175.000 17.500 2 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası Zemin 2 124 175.000 17.500 3 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 1 3 124 185.000 18.500 4 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 1 4 124 185.000 18.500 5 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 2 5 124 185.000 18.500 6 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 2 6 124 185.000 18.500 7 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 3 7 124 185.000 18.500 8 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 3 8 124 185.000 18.500 9 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 4 9 124 180.000 18.000 10 Karacaibrahim 278 123 574 Kargir 5 Katlı Lojman ve Arsası 4 10 124 180.000 18.000 11 Camikebir 78 35 178 7 Katlı Betonarme Apartman 3 11 81 120.000 12.000 12 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 21 113 150.000 15.000 13 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 22 110 150.000 15.000 14 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 23 92 125.000 12.500 15 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 25 90 130.000 13.000 16 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 1 26 85 120.000 12.000 17 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 27 113 150.000 15.000 18 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 28 110 155.000 15.500 19 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 29 92 125.000 12.500 20 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 31 92 130.000 13.000 21 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 2 32 102 135.000 13.500 22 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 33 113 150.000 15.000 23 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 34 110 155.000 15.500 24 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 35 92 125.000 12.500 25 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 36 94 140.000 14.000 26 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 37 92 130.000 13.000 27 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 3 38 102 135.000 13.500 28 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 39 113 140.000 14.000 29 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 40 110 145.000 14.500 30 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 41 92 120.000 12.000 31 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 42 90 115.000 11.500 32 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 43 92 125.000 12.500 33 Camikebir 758 151 776 5 Katlı Kargir Apartman 4 44 102 130.000 13.000     İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZIN S.No Mah./Köy Ada Parsel m2 İrtifak Amacı/Yılı İmar Bedeli Teminat 34 Üsküp  - 2695 2696 2.800,00 11.700,00 (Toplam 14.500,00 ) Hayvancılık/ Organize Hayvancılık 30 Yıl İmarsız 1.450 435     SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN S.No Mah./Köy Ada Parsel m2 Cinsi İmar Bedeli Teminat 35 Çeşmeköy 101 545 866,66 Tarla İmarsız 5.042,58 1.513 36 Çeşmeköy 101 512 6.112,80 Ham Toprak İmarsız 36.689,60 11.007 37 Karakoç 116 45 2.532,00 Tarla İmarsız 75.960,00 22.788 38 Karakoç 109 6 568,00 Ham Toprak İmarsız 10.224,00 3.067 39 Karakoç 115 47 505,00 Ham Toprak İmarsız 8.585,00 2.576 40 Karakoç 170 4 818,00 Ham Toprak İmarsız 16.360,00 4.908 41 Karakoç 135 1 2.335,00 Ham Toprak İmarsız 39.695,00 11.909 42 Geçitağzı 127 5 2.550,27 Ham Toprak İmarsız 31.878,38 9.564 43 Geçitağzı 149 7 5.432,58 Ham Toprak İmarsız 49.000,00 14.700 44 Geçitağzı 149 9 5.932,06 Ham Toprak İmarsız 54.000,00 16.200 45 Arizbaba 97 9 700,00 Arsa İmarsız 56.000,00 16.800
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN S.No Mah./Köy Ada Parsel m2 Kiralanacak Alan Kiralama  Amacı/ Yılı İmar Yıllık Bedel Teminat 46 Karadere 101 441 35.860.174 141,00 Ticari Amaçlı (Umumi Tuvalet) 3 Yıl İmarsız 10.434 3.130 47 Camikebir 85 68 8.007 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 8.740 2.622
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.