Konya Bozkır Belediyesi Arsa, Lojman ve İşyeri İhalesi | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:46

Konya Bozkır Belediyesi Arsa, Lojman ve İşyeri İhalesi

Konya Bozkır Belediyesi Arsa, Lojman ve İşyeri İhalesi
Son Güncelleme :

27 Şubat 2020 - 21:53

649 views

Konya ili Bozkır ilçe Belediyesine ait, Kuşca Mahallesinde bulunan 1 Adet Arsa, Hisarlık Mahallesinde bulunan 1 Adet Arsa, 2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

Ayrıca Bozkır Belediyesine ait, Yukarı Mahallede bulunan 1 Adet İşyeri, Belediye Encümeninin 02.01.2020 tarih ve 03 sayılı kararı ile, Demirasaf Mahallesinde bulunan 1 adet Kantar, Belediye Encümeninin 23.01.2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile, Çağlayan Mahallesinde bulunan 1 adet Lojman, Belediye Encümeninin 09.01.2020 tarih ve 05 sayılı kararı ile,Kildere Mahallesinde bulunan 1 Adet Tarla, Belediye Encümeninin 09.01.2020 tarih ve 09 Sayılı kararı ile üç yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 05/03/2020 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler

  • T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti
  • Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,
  • Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi.
  • İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.
  • Belediyeden borcu yok yazısı ibraz edilmesi.
  • İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

ADRES NİTELİĞİ ADA
PARSEL
İMAR DURUMU/
VE KİRA SÜRESİ
GEÇİCİ TEMİNATI BEDEL
KUŞCA ARSA 213/1 208,18 İMARSIZ 420 4.165
HİSARLIK ARSA 105/28 330,34 İMARLI 830 8.260
ÇAĞLAYAN 57801 SOK.NO:2 LOJMAN 432/65 90 3 YIL 240 2.400
DEMİRASAF KANTAR —— 10 M2 3 YIL 300 3.000
YUKARI 50019 SOK NO:10 İŞYERİ 410/18 60 3 YIL 840 8.400
KİLDERE TARLA 118/75 11659,87 3 YIL 150 4.500