İmarhaber

Konya Meram Belediyesince 330 Gayrimenkulün Satış İhalesi Yapılacaktır

Konya Meram Belediyesince 330 Gayrimenkulün Satış İhalesi Yapılacaktır
Google News
26 Haziran 2019 - 10:00

 

Meram Belediyesi 330 Gayrimenkul Satış İhalesi

Meram Belediye Başkanlığı, 330 adet gayrimenkulün satış ihalesini gerçekleştirecek.

İhale, 3 Temmuz 2019 tarihinde saat 15:30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/Konya adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1.kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümenince yapılacak.

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini, en geç 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekmektedir
Kozağaç Mahallesi 27108 ada 47.627,21 m² yüzölçümlü 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı ekli listede belirtilen 4958/7940 oranındaki arsa paylı 330 bağımsız bölüme ait 29.740,014 m² arsa ve üzerinde bulunan levazımların tamamı bir bütün halinde, 22.150.000,00 TL muhammen bedel, 664.500,00 TL geçici teminat ile 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde“Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası – Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 03/07/2019 Çarşamba günü saat 15:30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1.kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
1-Teklif Mektubu,
2-Geçici teminat,
3-Tebligat için adres beyanı,
4-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6-T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
7-Kanuni ikametgâh belgesi,
8-Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;
a.Noter tasdikli imza sirküleri,
b.Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
9-Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 03/07/2019Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 03/07/2019 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin 1.000.000,00 TL miktarı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli sözleşme tarihinden itibaren altışar aylık dönemler halinde 4 taksit olmak üzere 24 ayda ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.

Kozağaç Mahallesi 27108 ada 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı 4958/7940 arsa payı oranındaki 330 bağımsız bölümün listesi

 MAHALLEPARSELALANPAYIPAYDABLOKBÖLÜMNİTELİKKAT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940SÖĞÜTA2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SÖĞÜTA3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SÖĞÜTA7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SÖĞÜTA8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SÖĞÜTA9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SÖĞÜTA10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SÖĞÜTA11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SÖĞÜTA12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940SÖĞÜTA20DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21257940SÖĞÜTA11MARKETZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,2137940SÖĞÜTA12DÜKKANZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,2137940SÖĞÜTA13DÜKKANZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,2137940SÖĞÜTA14DÜKKANZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,2137940SÖĞÜTA15DÜKKANZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,2137940SÖĞÜTA16DÜKKANZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21237940SÖĞÜTA17MESCİTZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21747940SÖĞÜTA18ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİSZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940İĞDEB1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940İĞDEB2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940İĞDEB3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940İĞDEB4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940İĞDEB6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940İĞDEB7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940İĞDEB8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940SEDİRC2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SEDİRC18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940SEDİRC19DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940SEDİRC20DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940ARDIÇÇ2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ARDIÇÇ18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940ARDIÇÇ19DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21187940ARDIÇÇ20DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940CEVİZD2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940CEVİZD3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940CEVİZD5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940CEVİZD6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940CEVİZD15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940CEVİZD17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940BADEME3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940BADEME4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940BADEME5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940BADEME6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940BADEME8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940BADEME11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940BADEME16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940PELİTF6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940PELİTF7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940PELİTF11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940PELİTF12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940PELİTF14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940PELİTF17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940KAYIMG2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KAYIMG3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KAYIMG11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KAYIMG13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KAYIMG14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21207940LALEH2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH20MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LALEH21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940LALEH23DUBLEKS MESKENONBİRİNCİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940LALEH24DUBLEKS MESKENONBİRİNCİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21207940KARDELENI2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI20MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940KARDELENI22MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940KARDELENI23DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21207940MENEKŞEJ2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ19MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ20MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940MENEKŞEJ22MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940MENEKŞEJ23DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940MENEKŞEJ24DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21207940PAPATYAK2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK19MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK20MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940PAPATYAK21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940PAPATYAK23DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21177940PAPATYAK24DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940AKASYAL18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940AKASYAL20DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940IHLAMURM18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940IHLAMURM19DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940KARAÇAMN18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940GÖKNARO2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940GÖKNARO3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940GÖKNARO9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940GÖKNARO12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940GÖKNARO14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940GÖKNARO15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940GÖKNARO17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940SELVİP2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940SELVİP18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940SELVİP19DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940SELVİP20DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21267940LADİNR2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940LADİNR18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21227940LADİNR19DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21187940LADİNR20DUBLEKS MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ÇINART4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ÇINART16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21157940ÇINART18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21207940GÜLU2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU19MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU20MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940GÜLU22MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940GÜLU23DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940GÜLU24DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21207940SÜNBÜLV2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV8MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV16MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV19MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV20MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940SÜNBÜLV22MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940SÜNBÜLV23DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21177940SÜNBÜLV24DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY4MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY7MESKENÜÇ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY15MESKENYEDİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY17MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940LEYLAKY22MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940LEYLAKY23DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940LEYLAKY24DUBLEKS MESKENONBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ1MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21207940ZAMBAKZ2DUBLEKS MESKENZEMİN
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ3MESKENBİR
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ5MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ6MESKENİKİ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ9MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ10MESKENDÖRT
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ11MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ12MESKENBEŞ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ13MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ14MESKENALTI
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ18MESKENSEKİZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ19MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ20MESKENDOKUZ
KOZAĞAÇ27108/147.627,21137940ZAMBAKZ21MESKENON
KOZAĞAÇ27108/147.627,21197940ZAMBAKZ23DUBLEKS MESKENONBİR

 

 

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları