Konya Meram Belediyesince 330 Gayrimenkulün Satış İhalesi Yapılacaktır | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 03:00

Konya Meram Belediyesince 330 Gayrimenkulün Satış İhalesi Yapılacaktır

Konya Meram Belediyesince 330 Gayrimenkulün Satış İhalesi Yapılacaktır
Son Güncelleme :

26 Haziran 2019 - 10:00

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/konya-meram-belediyesince-330-gayrimenkulun-satis-ihalesi-yapilacaktir/6491/" title="facebook">

 

Meram Belediyesi 330 Gayrimenkul Satış İhalesi

Meram Belediye Başkanlığı, 330 adet gayrimenkulün satış ihalesini gerçekleştirecek.

İhale, 3 Temmuz 2019 tarihinde saat 15:30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/Konya adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1.kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümenince yapılacak.

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini, en geç 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekmektedir
Kozağaç Mahallesi 27108 ada 47.627,21 m² yüzölçümlü 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı ekli listede belirtilen 4958/7940 oranındaki arsa paylı 330 bağımsız bölüme ait 29.740,014 m² arsa ve üzerinde bulunan levazımların tamamı bir bütün halinde, 22.150.000,00 TL muhammen bedel, 664.500,00 TL geçici teminat ile 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde“Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası – Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 03/07/2019 Çarşamba günü saat 15:30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1.kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
1-Teklif Mektubu,
2-Geçici teminat,
3-Tebligat için adres beyanı,
4-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6-T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
7-Kanuni ikametgâh belgesi,
8-Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;
a.Noter tasdikli imza sirküleri,
b.Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
9-Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 03/07/2019Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 03/07/2019 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin 1.000.000,00 TL miktarı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli sözleşme tarihinden itibaren altışar aylık dönemler halinde 4 taksit olmak üzere 24 ayda ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.

Kozağaç Mahallesi 27108 ada 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı 4958/7940 arsa payı oranındaki 330 bağımsız bölümün listesi

 MAHALLE PARSEL ALAN PAYI PAYDA BLOK BÖLÜM NİTELİK KAT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 SÖĞÜT A 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 SÖĞÜT A 20 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 25 7940 SÖĞÜT A1 1 MARKET ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 2 DÜKKAN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 3 DÜKKAN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 4 DÜKKAN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 5 DÜKKAN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 6 DÜKKAN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 23 7940 SÖĞÜT A1 7 MESCİT ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 74 7940 SÖĞÜT A1 8 ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 İĞDE B 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 SEDİR C 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 SEDİR C 19 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 SEDİR C 20 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 ARDIÇ Ç 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 ARDIÇ Ç 19 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 18 7940 ARDIÇ Ç 20 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 CEVİZ D 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 KAYIM G 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 20 7940 LALE H 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 20 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 LALE H 23 DUBLEKS MESKEN ONBİRİNCİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 LALE H 24 DUBLEKS MESKEN ONBİRİNCİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 20 7940 KARDELEN I 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 20 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 22 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 KARDELEN I 23 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 20 7940 MENEKŞE J 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 19 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 20 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 22 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 MENEKŞE J 23 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 MENEKŞE J 24 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 20 7940 PAPATYA K 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 19 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 20 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 PAPATYA K 23 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 17 7940 PAPATYA K 24 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 AKASYA L 20 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 IHLAMUR M 19 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 KARAÇAM N 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 GÖKNAR O 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 GÖKNAR O 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 GÖKNAR O 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 GÖKNAR O 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 GÖKNAR O 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 GÖKNAR O 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 GÖKNAR O 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 SELVİ P 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 SELVİ P 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 SELVİ P 19 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 SELVİ P 20 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 26 7940 LADİN R 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 LADİN R 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 22 7940 LADİN R 19 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 18 7940 LADİN R 20 DUBLEKS MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ÇINAR T 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ÇINAR T 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 15 7940 ÇINAR T 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 20 7940 GÜL U 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 19 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 20 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 GÜL U 22 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 GÜL U 23 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 GÜL U 24 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 20 7940 SÜNBÜL V 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 8 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 16 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 19 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 20 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 SÜNBÜL V 22 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 SÜNBÜL V 23 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 17 7940 SÜNBÜL V 24 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 4 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 7 MESKEN ÜÇ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 15 MESKEN YEDİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 17 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 LEYLAK Y 22 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 LEYLAK Y 23 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 LEYLAK Y 24 DUBLEKS MESKEN ONBİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 1 MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 20 7940 ZAMBAK Z 2 DUBLEKS MESKEN ZEMİN
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 3 MESKEN BİR
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 5 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 6 MESKEN İKİ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 9 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 10 MESKEN DÖRT
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 11 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 12 MESKEN BEŞ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 13 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 14 MESKEN ALTI
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 18 MESKEN SEKİZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 19 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 20 MESKEN DOKUZ
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 13 7940 ZAMBAK Z 21 MESKEN ON
KOZAĞAÇ 27108/1 47.627,21 19 7940 ZAMBAK Z 23 DUBLEKS MESKEN ONBİR