Konya Selçuklu Belediyesi Arsa Satışı | 18 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 02:57

Konya Selçuklu Belediyesi Arsa Satışı

Konya Selçuklu Belediyesi Arsa Satışı
Son Güncelleme :

05 Eylül 2018 - 23:44

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/konya-selcuklu-belediyesi-arsa-satisi/2304/" title="facebook">

Konya Selçuklu Belediyesine ait olan 3 adet arsasını 6 eşit taksitle satışa çıkarıyor.

Hocacihan Hanaybaşı, Dikilitaş ve Yazır da bulunan arsaların ihalesine girebilmek için istenen belgeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 –İhale 13/09/2018 Perşembe günü saat 14.­­­00’ de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 – Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin ilk taksidi ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.)

4 – Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A)İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B)Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

 

Gerçek kişi olması halinde:

a)İç zarf

b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d)Noter tasdikli imza beyannamesi

e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

 

Tüzel kişi olması halinde:

a)İç zarf

b)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c)Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d)Noter tasdikli imza sirküleri

e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

 

C)İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

D)Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 13/09/2018 günü saat 12.30’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.