Konya 174 Adet Lojman Satışı | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:55

Konya 174 Adet Lojman Satışı

KONYA KARATAY, MERAM ve SELÇUKLU İLÇELERİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN KAMU LOJMANLARININ LİSTESİ YAYIMLANDI !

Konya 174 Adet Lojman Satışı
Son Güncelleme :

27 Şubat 2020 - 22:56

799 views

Mülkiyeti Hazineye ait lojmanların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde hizalarında gösterilen gün ve saatte, satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

(Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Konya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri, teklifleri uygun görülmediği takdirde, kamu konutu tahmin edilen bedel yeniden belirlenmek suretiyle ihaleye çıkarılır.

4- 43,45,46,47,65,67,111,169,173 ve 174′ ncü sırada belirtilen bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca ön alım hakkına sahip fiilen oturan bulunmadığı bildirilmiş olup, diğer bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmaktadır.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığında görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

DETAYLI LİSTE İÇİN TIKLAYINIZDİĞER İLLERDE SATIŞA ÇIKAN LOJMAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sıra İLÇESİ MAH. KAT NO m2 İMAR DURUMU DURUM BEDEL
1 Karatay 15. 2 7 120 Bitişik Nizam
Konut Alanı
Dolu 150.000
2 Meram 1. 1 3 160 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 235.000
3 Meram 1. 1 4 190 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 285.000
4 Meram 1. 2 5 160 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 245.000
5 Meram 1. 2 6 190 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 295.000
6 Meram 1. 3 7 160 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 245.000
7 Meram 1. 3 8 190 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 295.000
8 Meram 1. 4 9 160 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 235.000
9 Meram 1. 4 10 190 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 285.000
10 Meram 1. Zemin 1 148 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 210.000
11 Meram 1. Zemin 2 140 Kısmen yol kısmen 5 kat ikili mesken sahası Dolu 200.000
12 Meram 1. 3 5 125 7 kat mesken sahası Dolu 175.000
13 Meram 1. 1 3 108 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 175.000
14 Meram 1. 1 4 109 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 180.000
15 Meram 1. 2 5 108 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 180.000
16 Meram 1. 2 6 109 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 190.000
17 Meram 1. 3 7 108 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 180.000
18 Meram 1. 3 8 109 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 195.000
19 Meram 1. 4 9 108 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 175.000
20 Meram 1. 4 10 109 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 180.000
21 Meram 1. Zemin 1 75 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 115.000
22 Meram 1. Zemin 2 76 5 Kat S.S Sağlık Hizmet Alanı Dolu 120.000
23 Meram 1. 1 3 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
24 Meram 1. 1 4 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
25 Meram 1. 2 5 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
26 Meram 1. 2 6 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
27 Meram 1. 3 7 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
28 Meram 1. 3 8 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 170.000
29 Meram 1. ZEMİN 1 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 165.000
30 Meram 1. ZEMİN 2 115 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 160.000
31 Meram 1. 1 3 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 170.000
32 Meram 1. 1 4 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
33 Meram 1. 2 5 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 170.000
34 Meram 1. 2 6 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
35 Meram 1. 3 7 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 165.000
36 Meram 1. 3 8 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 170.000
37 Meram 1. ZEMİN 1 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 150.000
38 Meram 1. ZEMİN 2 70 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 95.000
39 Meram 1. 1 11 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
40 Meram 1. 1 12 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 190.000
41 Meram 1. 2 17 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
42 Meram 1. 2 18 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 190.000
43 Meram 1. 3 23 110 4 Kat Blok Mesken sahası Boş 175.000
44 Meram 1. 3 24 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 185.000
45 Meram 1. ZEMİN 5 92 4 Kat Blok Mesken sahası Boş 140.000
46 Meram 1. ZEMİN 6 90 4 Kat Blok Mesken sahası Boş 140.000
47 Meram 1. 1 9 110 4 Kat Blok Mesken sahası Boş 180.000
48 Meram 1. 1 10 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
49 Meram 1. 2 15 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
50 Meram 1. 2 16 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
51 Meram 1. 3 21 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
52 Meram 1. 3 22 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
53 Meram 1. ZEMİN 3 92 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 140.000
54 Meram 1. ZEMİN 4 92 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 140.000
55 Meram 1. 1 7 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 190.000
56 Meram 1. 1 8 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
57 Meram 1. 2 13 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 190.000
58 Meram 1. 2 14 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
59 Meram 1. 3 19 113 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 185.000
60 Meram 1. 3 20 110 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 175.000
61 Meram 1. ZEMİN 1 90 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 140.000
62 Meram 1. ZEMİN 2 92 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 140.000
63 Meram 1. 1 3 111 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 150.000
64 Meram 1. 1 4 136 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
65 Meram 1. 2 5 111 4 Kat Blok Mesken sahası Boş 150.000
66 Meram 1. 2 6 136 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
67 Meram 1. 3 7 111 4 Kat Blok Mesken sahası Boş 150.000
68 Meram 1. 3 8 136 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 180.000
69 Meram 1. ZEMİN 1 95 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 125.000
70 Meram 1. ZEMİN 2 95 4 Kat Blok Mesken sahası Dolu 130.000
71 Meram Abdülaziz 2 5 110 4 Kat Ticaret+Turizm+
Konut sahası
Dolu 140.000
72 Meram Abdülaziz 1 8 95 meydan sahası Dolu 120.000
73 Meram Alparslan 4 19 123 7 Kat mesken sahası Dolu 225.000
74 Meram Alparslan 4 20 123 7 Kat mesken sahası Dolu 225.000
75 Meram Alparslan 5 22 123 7 Kat mesken sahası Dolu 225.000
76 Meram Alparslan 5 23 123 7 Kat mesken sahası Dolu 225.000
77 Meram Alparslan 5 24 123 7 Kat mesken sahası Dolu 225.000
78 Meram Alparslan 6 25 123 7 Kat mesken sahası Dolu 220.000
79 Meram Alparslan 6 26 123 7 Kat mesken sahası Dolu 220.000
80 Meram Alparslan 6 27 123 7 Kat mesken sahası Dolu 220.000
81 Meram Alparslan 6 28 123 7 Kat mesken sahası Dolu 220.000
82 Meram Pirebi 1 4 105 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı Dolu 145.000
83 Meram Pirebi Zemin 1 105 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı Dolu 135.000
84 Meram Pirebi Zemin 2 105 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı Dolu 135.000
85 Selçuklu 2. 3 7 102 Mesken sahası Dolu 125.000
86 Selçuklu Hoca Cihan 1 9 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 170.000
87 Selçuklu Hoca Cihan 1 8 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 170.000
88 Selçuklu Hoca Cihan 2 13 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 180.000
89 Selçuklu Hoca Cihan 2 12 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 180.000
90 Selçuklu Hoca Cihan 3 17 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 190.000
91 Selçuklu Hoca Cihan 3 16 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 190.000
92 Selçuklu Hoca Cihan 4 21 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 190.000
93 Selçuklu Hoca Cihan 4 20 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 190.000
94 Selçuklu Hoca Cihan 5 25 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 195.000
95 Selçuklu Hoca Cihan 5 24 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 195.000
96 Selçuklu Hoca Cihan 6 29 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 195.000
97 Selçuklu Hoca Cihan 6 28 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 195.000
98 Selçuklu Hoca Cihan 7 33 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 180.000
99 Selçuklu Hoca Cihan 7 32 121 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 180.000
100 Selçuklu Hoca Cihan ZEMİN 4 74 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 95.000
101 Selçuklu Hoca Cihan ZEMİN 5 88 8 kat blok,mesken,yol
ve yeşil alan
Dolu 120.000
102 Selçuklu Işık 1 5 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
103 Selçuklu Işık 1 6 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
104 Selçuklu Işık 1 7 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
105 Selçuklu Işık 1 8 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
106 Selçuklu Işık 2 9 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
107 Selçuklu Işık 2 10 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
108 Selçuklu Işık 2 11 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
109 Selçuklu Işık 2 12 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
110 Selçuklu Işık ZEMİN 1 82 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 105.000
111 Selçuklu Işık ZEMİN 2 88 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Boş 115.000
112 Selçuklu Işık ZEMİN 3 88 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 115.000
113 Selçuklu Işık ZEMİN 4 82 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 105.000
114 Selçuklu Işık 1 5 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
115 Selçuklu Işık 1 6 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
116 Selçuklu Işık 1 7 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
117 Selçuklu Işık 1 8 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
118 Selçuklu Işık 2 9 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
119 Selçuklu Işık 2 10 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
120 Selçuklu Işık 2 11 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
121 Selçuklu Işık 2 12 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
122 Selçuklu Işık ZEMİN 1 82 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 105.000
123 Selçuklu Işık ZEMİN 2 88 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 115.000
124 Selçuklu Işık ZEMİN 3 88 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 115.000
125 Selçuklu Işık ZEMİN 4 82 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 105.000
126 Selçuklu Işık 1 5 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
127 Selçuklu Işık 1 6 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
128 Selçuklu Işık 1 7 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
129 Selçuklu Işık 1 8 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 150.000
130 Selçuklu Işık 2 9 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
131 Selçuklu Işık 2 10 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
132 Selçuklu Işık 2 11 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
133 Selçuklu Işık 2 12 109 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 145.000
134 Selçuklu Işık ZEMİN 1 82 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 105.000
135 Selçuklu Işık ZEMİN 2 88 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 115.000
136 Selçuklu Işık ZEMİN 3 88 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 115.000
137 Selçuklu Işık ZEMİN 4 82 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 105.000
138 Selçuklu Işık 1 5 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 135.000
139 Selçuklu Işık 1 6 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 135.000
140 Selçuklu Işık 1 7 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 135.000
141 Selçuklu Işık 1 8 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 135.000
142 Selçuklu Işık 2 9 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 130.000
143 Selçuklu Işık 2 10 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 130.000
144 Selçuklu Işık 2 11 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 130.000
145 Selçuklu Işık 2 12 95 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 130.000
146 Selçuklu Işık ZEMİN 1 69 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 90.000
147 Selçuklu Işık ZEMİN 2 73 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 95.000
148 Selçuklu Işık ZEMİN 3 73 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 95.000
149 Selçuklu Işık ZEMİN 4 69 3 kat Blok Mesken
ve yeşil alan
Dolu 90.000
150 Selçuklu Medrese 1 24 110 1-2-4 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 130.000
151 Selçuklu Medrese 1 5 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 150.000
152 Selçuklu Medrese 3 13 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 160.000
153 Selçuklu Medrese 3 10 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 170.000
154 Selçuklu Medrese 3 11 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 160.000
155 Selçuklu Medrese 3 12 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 150.000
156 Selçuklu Medrese 4 17 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 165.000
157 Selçuklu Medrese 4 14 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 175.000
158 Selçuklu Medrese 4 15 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 165.000
159 Selçuklu Medrese 4 16 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 155.000
160 Selçuklu Medrese 5 21 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 165.000
161 Selçuklu Medrese 5 18 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 180.000
162 Selçuklu Medrese 5 19 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 165.000
163 Selçuklu Medrese 5 20 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 155.000
164 Selçuklu Medrese 6 25 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 170.000
165 Selçuklu Medrese 6 22 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 180.000
166 Selçuklu Medrese 6 23 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 170.000
167 Selçuklu Medrese 6 24 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 160.000
168 Selçuklu Medrese 7 29 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 160.000
169 Selçuklu Medrese 7 26 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Boş 170.000
170 Selçuklu Medrese 7 27 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 160.000
171 Selçuklu Medrese 7 28 111 1-2-8 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 150.000
172 Selçuklu Medrese 5 21 115 6 kat Blok
Ticaret sahası
Dolu 190.000
173 Selçuklu Tarla 1 7 74 Rekreasyon Alanı
ve yol sahası
Boş 100.000
174 Selçuklu Tarla 2 9 74 Rekreasyon Alanı
ve yol sahası
Boş 100.000