Kuşadası Yat Limanı Davalık Oldu | 16 Haziran 2024İmar Haber

16 Haziran 2024 - 18:27

Kuşadası Yat Limanı Davalık Oldu

Kuşadası Yat Limanı Davalık Oldu
Son Güncelleme :

10 Mayıs 2019 - 20:10

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kusadasi-yat-limani-davalik-oldu/5975/" title="facebook">

Aydın Kuşadası Güzelçamlı Yat Limanı Projesine İtiraz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ÇED raporunda, Güzelçamlı’da yat limanı yapılması planlanmıştı. Planlanan yat limanında feribot yanaşma iskeleleri yapımı ve balıkçı barınağı kapasitesinin artırılması hedeflenmekteydi.

“Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Güzeçamlı Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi ÇED Raporu projesiyle ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED yönetmenliğinin 14. Maddesi gereğinde komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak, Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu “ kararı verilmiş olup, Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu projeye ait nihai ÇED raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 Çevre Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur “şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu.

ÇED Kararının İptali Talebiyle Dava Açıldı

Kuşadası‘nda yaşayan 5 yurttaş tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde Aydın 2. İdare Mahkemesine açılan davada, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde bulunan projenin imar planlarının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası yasaya aykırı olduğu dile getirildi.


“Gerçekleştirilmesi amaçlanan proje ile, 100 tekne kapasiteli barınağın 200 tekne kapasitesine çıkarılması, 60 m, 90 m, 125 m’lik 3 adet feribot yanaşma yeri ve 200 tekne kapasiteli yat limanı inşa edilmesi planlanmıştır. Yat limanı denize doğru 35.937,71 m2 dolgu alanı üzerinde inşa edilecektir. Bu alandaki dolgu hacmi 600.000 m3 ‘tür. Ana dalgakıran üzerinde inşa edilecek olan feribot rıhtımları için yapılacak toplam dolgu alanı 16.266,88 m2 olacaktır. Projede toplam dolgu alanı dalgakıranlar dahil 70.078,82 m2 olacaktır. Liman içinde deniz alanı 86.000 m2’dir. Projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 17.07.2008 tarih ve 1535 karar no’lu “ÇED Olumlu” Kararı verilmiş olup, ÇED Yönetmeliği Madde 14 (4) gereğince, yatırıma 7 yıl içerisinde başlanmaması sebebiyle, karar geçersiz sayılmıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yatırım programına alınıp, Bakanlıktan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı çıkartılmış olan proje “Yap-İşlet-Devret” modeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilecektir. Davacılar dava konusu projeyle; projeden doğrudan etkilenen yurttaşlar olup, dava konusu yörede yaşayan yine projenin oluşturacağı çevresel risklerden doğrudan etkilenecek kişilerdir. Alanda endemik ve dar yayılışlı birçok bitki türü bulunmaktadır. Yarımadanın tüm kıyıları dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri olan Akdeniz foku (Monachus monachus) için önde gelen yaşam alanlarındandır. Önemli doğa alanı olarak belirlenen bir alanda, dip taraması, deniz dolgusu gibi alanın doğal yapısını tamamen değiştirecek faaliyetler gerçekleştirilecek ve projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgede yoğun bir deniz trafiği yaşanacaktır. ÇED raporu hazırlanırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınmamış, 1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerinde belirtilen zorunluluğa uyulmamıştır. Öyle ki; ÇED Raporu’nda fiili gerçeğe aykırı tespitler de vardır. Örneğin : “Projenin işletme aşamasında, limanda çalışan personel ve birimlerden bulunan kişilerden kaynaklanan evsel atık sular, Belediyeye ait kanalizasyona verilecektir” denilmiştir. Oysa projenin gerçekleştirileceği yerde Belediyeye ait hiçbir biçimde kanalizasyon tesisi yoktur. ÇED Olumlu Kararı, uyulması zorunlu ve üst ölçekli planın koruma hedeflerine, ulusal mevzuata ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olup, iptali gerekir “  “ denilerek dava metni 2. İdare Mahkemesine sunuldu.