Manisa Salihli Belediyesi İşyeri,Arazi ve Sosyal Konutlarını Kiraya Verecek | 22 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 01:28

Manisa Salihli Belediyesi İşyeri,Arazi ve Sosyal Konutlarını Kiraya Verecek

Manisa Salihli Belediyesi İşyeri,Arazi ve Sosyal Konutlarını Kiraya Verecek
Son Güncelleme :

27 Ekim 2018 - 21:57

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/manisa-salihli-belediyesi-tarafindan-isyeri-arazi-sosyal-konutlar-kiraya-verilecektir/3490/" title="facebook">

Manisa Salihli belediyesi tarafından İşyeri arazi, sosyal konutlar kiraya verilecektir.Manisa Salihli belediyesi tarafından 17 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi.

 

İhale ve Teklif Açma Tarihi 08.11.2018 de saat  13:00 dedir.Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 07.11.2018 16:30 Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğündedir.
İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tablolarda nitelikleri belirtilmiş olan işyeri,arazi,sosyal konut niteliğine sahip gayrimenkullerin kiralama ihalesiyapılacaktır.Tabloların 1.,2.,3.,4.,5.,6.7.sırasındaki taşınmazların, 02/05/2018 ile 04/09/2018 tarih ve 2018/47, 2018/89 Sayılı Meclis Kararları gereği 10 yıllığına,14. ve 15. sırasındaki sosyal konutların 1 yıllığına, diğer işyeri, arazi, niteliğine sahip taşınmazların ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve ilgili diğer maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile 08/11/2018 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilmek suretiyle 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.Kiralama ihalesine katılacak isteklilerin Açık Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile birlikte şartname ve ihale teminat makbuzlarını en geç 07/11/2018 tarihi Çarşamba günü saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler.Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığınaulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle,ada/parsel,muhammenkirabedeli ve geçici ihale teminatı,gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.
01- AdalaMh. 1666 Parsel 21 Nolu İşyeri 150,00.-TL+%18KDV 540,00.-TL
02- AdalaMh. 1666 Parsel 22 Nolu İşyeri 325,00.-TL+%18KDV 1.170,00.-TL
03- Taytan Mah. 645 Parsel İşyeri 150,00.-TL+%18KDV 540,00.-TL
04- Atatürk Mh.GarajCd. 18 Pafta 1776 Parsel Kahvehane 750,00.-TL+%18KDV 2.700,00.-TL
05- ÇamurhamamıMh. 102 Ada 3 Parsel İşyeri 700,00.-TL+%18KDV 2.520,00.-TL
06- Allahdiyen Mah. 139 Ada 1 Parsel Çay Bahçesi 8.500,00.-TL+%18KDV 30.600,00.-TL
07- Allahdiyen Mah. 139 Ada 1 Parsel Restorant 4.000,00.-TL+%18KDV 14.400,00.-TL
08- Akören Mah. 1853 Parsel Kahvehane 300,00.-TL+%18KDV 325,00.-TL
09 -Barış Mah. Bila Parsel İşyeri 250,00.-TL+%18 KDV 270,00.-TL
10- Gökköy Mah. Bila Parsel İşyeri 160,00.-TL+%18KDV 175,00.-TL11- PoyrazdamlarıMh. 1383 Parsel İşyeri 200,00.-TL+%18KDV 220,00.-TL
12- Allahdiyen Mah. 531 Parsel Kahvehane 250,00.-TL+%18KDV 270,00.-TL
13- PoyrazdamlarıMh. 2903 Parsel Mesken 120,00.-TL 45,00.-TL
14 -Adala Mah. 4 Ada 2 Parsel Mesken 265,00.-TL 100,00.-TL
15- Barış Mah. 596585.98-4261140.04 Park Alanı 2.000,00.-TL 2.160,00.-TL
16- KabazlıMh. 607976.84-4261822.51 Arazi 18.000,00 M2 4.500,00.-TL 405,00.-TL
17- Hacıbektaşlı 601953.96-4260036.47 Arazi 4.115,40 M2 16.000,00.-TL. 1.440,00.-TL.
3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde
3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),
3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)
3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,
3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.
3.1.5-İhaleşartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.7-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
3.1.8 a.Tablonun 6.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde kafeterya veya çay bahçesi çalıştırdığına dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.
b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.
c.İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.
3.1.9-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Çay bahçesi veya Kafeteryanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan , yerin Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge.
3.1.10-a.Tablonun 7.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde Restoran çalıştırdığına dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.
b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.
c.İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.
3.1.11.-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Restorantın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan , yerin Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge
3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,
3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı
3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
3.2.6 a.Tablonun 6.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde kafeterya veya çay bahçesi çalıştırdığına dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.
b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.
c.İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.
3.2.7-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Çay bahçesi veya Kafeteryanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan , yerin Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge.
3.2.8 a.Tablonun 7.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde Restoran çalıştırdığına dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.
b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.
c.İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.
3.2.9-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Restorantın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan yerin Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge.
4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan Tablonun 6. Ve 7. Sırasındaki, işyerinin ihalesine katılacak olan istekliler ihale şartnamesini 1.000,00.-TL.makbuz karşılığında, diğer yerlerin ihalesine katılacak olan istekliler ise 100,00 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.