Manisa Salihli Milli Emlak 9 Adet Dükkan Satacak | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:19

Manisa Salihli Milli Emlak 9 Adet Dükkan Satacak

Manisa ili Salihli Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünce Durasıllı Mahallesinde Bulunan 9 Adet 3 Bin 225 Metrekare Dükkanın Satış İhalesini 6 Ekim 2020 Tarihinde Gerçekleştirecektir.

Manisa Salihli Milli Emlak 9 Adet Dükkan Satacak
Son Güncelleme :

16 Eylül 2020 - 14:19

502 views

Aşağıda tapu kaydı ve ihale bilgileri  belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Adil Oral Vergi Dairesi Hizmet Binası 4.katta bulunan Milli Emlak Müdürlüğü  odasında  komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.

Satış,  ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Mesai saatlerinde Salihli  Milli Emlak  Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.

– İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) İhalesine iştirak edilecek her bağımsız bölüm için ayrı ayrı Geçici teminat yatırıldığına ilişkin makbuzun, (Geciçi teminatın Salihli Malmüdürlüğü veznesine veya Salihli Ziraat Bankası Şb. nezdinde bulunan 1000-5666 Hesaba açıklama yapılarak yatırılabilir). Geçici teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz ve teyit yazısının da bulunması zorunludur.
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunması zorunludur.

-Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

– Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

No Ada Parsel Arsa Payı Blok No Bedeli Teminat
1 123 1 3.225 84/1922 A Z 1 90.000 18.000
2 123 1 3.225 84/1922 A Z 4 90.000 18.000
3 123 1 3.255 84/1922 A Z 5 90.000 18.000
4 123 1 3.225 84/1922 A Z 6 90.000 18.000
5 123 1 3.225 68/1922 A Z 8 73.000 14.600
6 123 1 3.225 84/1922 A Z  9 90.000 18.000
7 123 1 3.225 84/1922 A Z 10 90.000 18.000
8 123 1 3.225 84/1922 A Z 11 90.000 18.000
9 123 1 3.225 84/1922 A Z12 90.000 18.000