Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü 10 Adet Arsasını Satacak | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 04:57

Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü 10 Adet Arsasını Satacak

Mersin Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü’nden 10 adet tarla ihale ile satılacaktır

Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü 10 Adet Arsasını Satacak
Son Güncelleme :

22 Mart 2021 - 11:32

1.459 views

Listede belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 2 Nisan 2021 tarihinde Erdemli Hükümet konağında yapılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin; Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Türkiye’de adres göstermeleri, TC kimlik ve vergi numaralarını bildirmeleri, geçici teminat bedelini yatırmış olmaları ve HES Kodunu yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

İhaleye ait şartname Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilmektedir.

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Erdemli Hükümet Konağı zemin kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminata ilişkin belge(Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
b)Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah. Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.

4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV’den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin HES KODU sorgulaması yapılacak olup,ayrıca isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önemle arz etmektedir.1 Kumkuyu-Yemişkumu Kızılören 33060101495 310 2 Tarla 701,64 İmarlı/İşgalli Tam 211.000,00 63.300,00 02.04.2021 10:00

2 Kumkuyu-Yemişkumu Kızılören 33060101496 310 3 Tarla 713,55 İmarlı/İşgalli Tam 215.000,00 64.500,00 02.04.2021 10:15

3 Kumkuyu-Yemişkumu Kızılören 33060101498 310 7 Tarla 704,29 İmarlı/İşgalli Tam 212.000,00 63.600,00 02.04.2021 10:30

4 Kumkuyu-Yemişkumu Kızılören 33060101499 310 8 Tarla 586,67 İmarlı/İşgalli Tam 176.500,00 52.950,00 02.04.2021 10:45

5 Kumkuyu-Yemişkumu Kızılören 33060101500 310 9 Tarla 642,02 İmarlı/İşgalli Tam 193.000,00 57.900,00 02.04.2021 11:00

6 Kumkuyu-Yemişkumu Kızılören 33060101501 310 11 Tarla 714,07 İmarlı/İşgalsiz Tam 215.000,00 64.500,00 02.04.2021 11:15

7 İlemin Köycivarı 33060131449 1493 Çalılık ve Kayalık 12.885,78 İmarsız/İşgalli Tam 336.000,00 100.800,00 02.04.2021 11:30

8 İlemin Köycivarı 33060131466 1509 Çalılık ve Kayalık 5.443,77 İmarsız/İşgalsiz Tam 145.000,00 43.500,00 02.04.2021 11:45

9 Kargıpınarı Denizcivarı 33060113577 266 2 Tarla ve Kumluk 475,00 İmarlı/İşgalli Tam 380.000,00 114.000,00 02.04.2021 13:30

10 Gücüş Gölmevkii 33060104010 104 7 Ham Toprak 2.863,94 İmarsız/İşgalli Tam 101.000,00 30.300,00 02.04.2021 13:45

erdemli satılık arsa ihalesi