Ankara Sincan AVM 108 Adet Dükkan Satışı | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:38

Ankara Sincan AVM 108 Adet Dükkan Satışı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü tarafından Sincan AVM içinde bulunan 108 adet dükkan satışa çıkarıldı.

Ankara Sincan AVM 108 Adet Dükkan Satışı
Son Güncelleme :

31 Ağustos 2020 - 14:40

312 views

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü tarafından Sincan AVM içinde bulunan 108 adet dükkan satışa çıkarıldı.

Sincan AVM içerisindeki Hazineye ait 108 adet bağımsız bölümün satış ihalesi, 11 Eylül 2020 tarihinde saat  10:00’da Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
SATIŞ İHALESİNE SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA
NO DOSYA NO İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(m²) HAZİNE HİSSESİ
(m²) VASFI
(Cinsi) İMAR
DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 06070108595 Sincan Atatürk Mahallesi (Tapu kaydında Sincan Mahallesi) 50 28 6.652,00 Taşınmaz üzerindeki Hazineye ait 108 adet bağımsız bölüm Dükkan Ticaret Alanı Sosyal Kültürel Tesis ve Cami Alanı 33.563.600,00 TL 3.356.360,00 TL 11.09.2020 10:00
Açıklama: Sincan AVM içerisinde yer alan 1,2,3,4,5,7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,50,51,52,56,92,93,94,95,96,97,98,99,100,104,105,106,107,108,109,110,111,112,119,121, 122,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,142,143,144,147,149,152,153,154,155,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,174,175,176,177,178,179,180,181 ve 182 no.lu toplam 108 adet bağımsız bölümün toplu olarak satışı yapılacaktır.

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca; 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit Yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ;
1-Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi),
2- Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Tüzel kişilerin ;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
d) Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
4- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir.(Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay / Çankaya/ANKARA)
5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Telefon: 0312- 432 23 00 (6 hat)
İhalenin Yapılacağı Adres: Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Cad. No:9 İhale Salonu Yenişehir-Çankaya/ANKARA
İLAN OLUNUR