Şahinbey Belediye Başkanlığı Tarafından 29 Adet Arsanın Satış İhalesi Yapılacak. | 21 Haziran 2024İmar Haber

22 Haziran 2024 - 00:00

Şahinbey Belediye Başkanlığı Tarafından 29 Adet Arsanın Satış İhalesi Yapılacak.

Şahinbey Belediye Başkanlığı Tarafından 29 Adet Arsanın Satış İhalesi Yapılacak.
Son Güncelleme :

20 Ekim 2018 - 11:00

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/sahinbey-belediye-baskanligi-tarafindan-29-adet-arsanin-satis-ihalesi-yapilacak/3111/" title="facebook">

29 Adet Arsa Satış İhalesi Tam Listesi

Şahinbey Belediye Başkanlığına ait 29 adet arsanın satış ihalesi, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14:15’de Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca gerçekleştirilecek.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan İhalede, isteklilerin, istenilen belgelerle birlikte Şahinbey Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 30 Ekim 2018 Salı günü saat 17:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

29 adet Arsanın Bilgileri

Mahalle Ada Parsel İmar Durumu m² Fiyatı Muhammen Bedel
Güneykent 4496 8 896 A-3 E:1.35 1,000 896,710
Bülbülzade 4363 5 900 A-3 E:1.15 1,000 900,000
Bülbülzade 4363 7 910 A-3 E:1.15 1,000 910,000
Bülbülzade 4363 6 919 A-3 E:1.15 1,000 919,210
K.Kızılhisar 6242 5 1024 A-3 E:1.35 900 922,068
Bülbülzade 4542 24 810 A-3 E:1.35 1,150 931,799
Bülbülzade 4542 25 829 A-3 E:1.35 1,150 953,856

K.Kızılhisar 6242 4 1128.09 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,015,281.00 TL
K.Kızılhisar 1021 7 1142.64 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,028,376.00 TL
Güneykent 4443 10 1049.35 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,049,350.00 TL
Güneykent 4443 8 1050.66 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,050,660.00 TL
Güneykent 4443 9 1051.75 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,051,750.00 TL
K.Kızılhisar 6243 3 1171.41 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,054,269.00 TL
Abdulhamidhan 6762 10 980.98 A-4 E:1.55 1,100.00 TL 1,079,078.00 TL
K.Kızılhisar 1021 8 1200.15 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,080,135.00 TL
K.Kızılhisar 1021 12 1258.39 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,132,551.00 TL
K.Kızılhisar 902 2 1191.22 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,191,220.00 TL
Bülbülzade 6212 10 1213.86 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,213,860.00 TL
K.Kızılhisar 191 15 1254.66 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,254,660.00 TL
Bülbülzade 6211 2 1056.30 A-3 E:1.35 1,200.00 TL 1,267,560.00 TL
Bülbülzade 6212 8 1388.68 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,388,680.00 TL
Bülbülzade 5345 6 1165.29 A-3 E:1.35 1,200.00 TL 1,398,348.00 TL
Bülbülzade 6212 7 1402.73 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,402,730.00 TL
Güneykent 4071 248 1121.94 A-5 E:1.35 1,400.00 TL 1,570,716.00 TL
K.Kızılhisar 900 5 1617.47 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,617,470.00 TL
Tekstilkent 1620 357 641.39 B-3 Tic. 2,800.00 TL 1,795,892.00 TL
Güneykent 5400 2 1888.29 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,888,290.00 TL
Bağlarbaşı 6220 7 1576.29 E:1.35 Konut 1,250.00 TL 1,970,362.50 TL
Bağlarbaşı 6220 8 1576.29 E:1.35 Konut 1,250.00 TL 1,970,362.50 TL

2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu arsaların satış ihalesi 31/10/2018 ÇARŞAMBA günü Saat 14:15’de Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 30/10/2018 Salı günü saat 17:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.( her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)
5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

7. İSTENEN BELGELER:
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden ibraz edilecek),
Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
Not: Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Şahinbey İmar Haberleri