Sakarya Hendek'te Tarla Satışı Yapılacak | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:33

Sakarya Hendek’te Tarla Satışı Yapılacak

Mülkiyeti Sakarya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Hendek Milli Emlak Şefliğine Ait Olan, Karadere Mahallesinde Bulunan 1 Adet Tarlanın Satış İhalesi 01 Ekim 2020 Tarihinde Saat 11:00’de Yapılacaktır.

Sakarya Hendek’te Tarla Satışı Yapılacak
Son Güncelleme :

15 Eylül 2020 - 22:34

1.074 views

1- Aşağıda bilgilen belirtilen Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz malların satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatte, Hendek Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı
olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
3- İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Hendek Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İstekliler, Ortak Girişim olmaları halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
5- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satılacak taşınmazdan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
Tel: 0264 614 05 73

hendek-arsa-ihalesi