Şanlıurfa Karaköprü'de 2 Adet Konut İmarlı Arsa ve 2 Adet Otomobil Satışı | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 15:25

Şanlıurfa Karaköprü’de 2 Adet Konut İmarlı Arsa ve 2 Adet Otomobil Satışı

Şanlıurfa Karaköprü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 6 Ekim 2020 Tarihinde 2 Adet Taşınmazın ve 2 Adet Otomobilin Satış İhalesi Yapılacaktır.

Şanlıurfa Karaköprü’de 2 Adet Konut İmarlı Arsa ve 2 Adet Otomobil Satışı
Son Güncelleme :

11 Eylül 2020 - 0:47

307 views

1- Aşağıda özellikleri yazılı olan 2 (iki) adet taşınmazın satış ihalesi ile 2 (iki) adet araçın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

arac-ihale

4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- Satışı yapılacak araçların  KDV, vergi, resim ve harç, tescil, sigorta vb.tüm gider/masrafları alıcıya aittir.

6- 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorguluma sonrası ihale üzerinde kalması halinde ise ihale iptal edilecek olup,  geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞA KONU TAŞINMAZMALIN
TAŞINMAZ NO MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU BEDELİ TEMİNAT
63010112528 Karaköprü Arsa 3594 11 117 Konut Alanı İşgalli 70.506 17.627
63010114068 Mehmetçik Arsa 178 2 3.540 Konut Alanı İşgalsiz 2.225.000 556.250
SATIŞA KONU ARAÇLARIN
MARKASI MODEL ADI MODEL YILI MOTOR NO ŞASE NO CİNSİ BEDELİ (KDV HARİÇ) TEMİNAT
Hyundai Accent Era 2008 G4ED7T024537 NLHCM41CP8Z091850 Sedan 33.000 8.250
Ford Fiesta Comfort 1.4İ 2008 7T57791 WFOHXXWPJH7T57791 Heçbek 40.000 10.000