Şanlıurfa'da 100 adet "S" plaka 10 yıllığına kiraya verilecek | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:08

Şanlıurfa’da 100 adet “S” plaka 10 yıllığına kiraya verilecek

Şanlıurfa sınırları içinde faaliyet gösterecek 100 adet “S” plaka (50 adet öğrenci servisi, 50 adet personel servisi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecek.

Şanlıurfa’da 100 adet “S” plaka 10 yıllığına kiraya verilecek
Son Güncelleme :

28 Ağustos 2020 - 16:41

192 views

Şanlıurfa sınırları içinde faaliyet gösterecek 100 adet “S” plaka (50 adet öğrenci servisi, 50 adet personel servisi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecek.

İhale, 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 11.10’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

1- Aşağıda güzergâh adı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan 10/07/2015 tarih ve 199-5-2015 sayılı UKOME Kurulu’nun kararı ile ihdas edilen, 16.07.2020 tarihli ve 210 sayılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilen 13.08.2020 tarihli ve 235 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile Şanlıurfa sınırları içinde faaliyet gösterecek 100 adet “S” plaka (50 adet öğrenci servisi, 50 adet personel servisi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

İşin Adı

Plaka Adedi

Kira Süresi

Muhammen
Bedeli (TL)

Geçici Teminat
Miktarı (TL)

İhale Tarihi Saati

S Plaka Kiralama İşi

100 Adet
(50 Adet Personel Servisi
50 Adet Öğrenci Servisi)

10 yıl

Personel Servisi:10.000 Öğrenci Servisi:12.500

%3

10.09.202011:10

2-İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde (Yenişehir Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yaşar Apt. Kat:2 Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Bina Haliliye/ŞANLIURFA) adresinde bulunan Ulaşım Daire Başkanlığı Ukome ve Tescil Şube Müdürlüğünde görebilecek ve 200,00 TL. (İkiyüz Türk lirası) karşılığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye veznelerine yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3- İhale, 10.09.2020 Perşembe günü saat 11:10`da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile ayrı ayrı 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır..

4- 1 adet (S) plaka muhammen bedeli personel servisi için 10.000,00 TL+(%18 KDV), öğrenci servisi için 12.500 TL+(%18 KDV) dir

5- Muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) oranında öğrenci servisi için (375,00 TL), personel servisi için (300,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır
.
İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;
1. Türkiye`de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
a. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) Aslı veya noter onaylı
4. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)
6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
7. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, 2020 yılı içerisinde alınmış ”Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği`nin 12/c Maddesi`nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.)
8. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
11. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)
12. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)
13. Her S Plakanın 10 yıllığına kiralanması ihalesi için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
14. Kiracı bu hakkını ve getirilen hak ve mükellefiyetleri 1 yıl boyunca devredemez. Sözleşmenin birinci yılı sonunda Öğrenci servisi olarak kiralanan “S” plaka, öğrenci servisi olarak, personel servisi olarak kiralanan “S” plaka, personel servisi olarak, Büyükşehir Belediyesinin yazılı izniyle başkasına devredilebilir. Personel servis taşımacılığı için kiralanan “S” plaka, hiçbir şekilde öğrenci servis taşımacılığına, öğrenci servis taşımacılığı için kiralanan “S” plaka, hiçbir şekilde personel servis taşımacılığına dönüştürülemez. Kiralama amacı dışında kullanılamaz.
15- İhale saatine son 1 saat kalaya kadar ihale evrakları ((Yenişehir Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yaşar Apt. Kat:2 Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Bina Haliliye/ŞANLIURFA) Ulaşım Daire Başkanlığı Ukome ve Tescil Şube Müdürlüğüne, son bir saat içerisinde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonuna teslim edilmelidir.
16- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
17- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

18- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.