Siirt Tillo Belediyesi Memur Alımı Yapacak | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 05:58

Siirt Tillo Belediyesi Memur Alımı Yapacak

TİLLO BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Siirt Tillo Belediyesi Memur Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

04 Aralık 2020 - 14:15

576 views

Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a)     Türk vatandaşı olmak,

b)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)     Türk ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d)     Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)      İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a)     İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b)     Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c)     13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tillo.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1)     Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

2)     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3)     Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4)     KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

5)     Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6)     Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7)     2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

8)     Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi   belediyemizce tasdik edilebilir),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a)     Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18.01.2021 tarihinden 22.01.2021 günü saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir.

9)     Başvurulur elektronik ortamda tillobelediyesi@gmail.com adresinden yapılabilecektir.

10) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Tillo Belediyesi Fakirullah Mahallesi İbrahim Hakkı Meydanı No:21 Tillo/SİİRT adresine yapılacaktır.

11) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ–BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1)     Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2)     Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 29.01.2021 günü Belediyemiz www.tillo.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

3)     Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

4)     Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5)     Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6)     Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Tillo Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav;

Tillo Belediyesi hizmet binasında (Tillo/Siirt) memur alımı için 05.02.2021 günü sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

a)     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b)     Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c)     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d)     Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLME VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Kurumumuzun internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuzun internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

S.No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı
 

 

 

1

 

 

 

Memur

 

 

 

GİH

 

 

 

11

 

 

 

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme veya Maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak.

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/Erkek KPSS

P3

En az

60 Puan

 Tillo İmar Haberleri

BENZER HABERLER