İmarhaber

Sivas 67 Kamu Konutu (lojman) Satışı

Çevre ve Şehircilik Milli Emlak İl Müdürlüğü Sivas Merkezde Bulunan 67 Kamu Konutunun Satış İhalesini 23-24-25-26 Kasım 2020 Tarihlerinde Gerçekleştirecektir.

Sivas 67 Kamu Konutu (lojman) Satışı
Google News
12 Kasım 2020 - 22:46

1- Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait lojmanların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İhaleler Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:43/ SİVAS adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü)  bedelsiz olarak görülebilir.

4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları – süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı  ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)  Geçici teminatın nakden ödenmesi durumunda Defterdarlıklar  (Muhasebe Müdürlüğü veya  Mal müdürlüğü) veznelerine (Talep edilen kamu konutu ve bağımsız bölüm için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması ve  ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.

b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah)

c)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı)

d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

6- İstekliler konutun fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve   ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak konutu mevcut haliyle kabul etmiş olarak  ihaleye katılmış sayılacak olup,  sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.SİVAS MERKEZDE SATIŞI YAPILACAK LOJMANLAR
S.NoMahalleAda NoParselBlokKatNom2PayDurumuTapu TürüBedeliTeminatTARİH
1Altuntabak15521KZemin21131/50DoluKat Mülkiyeti90.0009.00023.11.2020
2Altuntabak15521K131131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
3Altuntabak15521K141131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
4Altuntabak15521K251131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00023.11.2020
5Altuntabak15521K261131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00023.11.2020
6Altuntabak15521K371131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00023.11.2020
7Altuntabak15521K381131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00023.11.2020
8Altuntabak15521K491131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
9Altuntabak15521K4101131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
10Altuntabak145610CZemin21131/40DoluKat Mülkiyeti90.0009.00023.11.2020
11Altuntabak145610C141131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
12Altuntabak145610C261131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.00023.11.2020
13Altuntabak145610C381131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.00023.11.2020
14Altuntabak145610C491131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
15Altuntabak145610C4101131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
16Altuntabak145610DZemin11131/40BoşKat Mülkiyeti90.0009.00023.11.2020
17Altuntabak145610DZemin21131/40BoşKat Mülkiyeti90.0009.00023.11.2020
18Altuntabak145610D131131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
19Altuntabak145610D141131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00023.11.2020
20Altuntabak145610D251131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.00023.11.2020
21Altuntabak145610D261131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
22Altuntabak145610D371131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
23Altuntabak145610D381131/40BoşKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
24Altuntabak145610D491131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
25Altuntabak145610D4101131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
26Altuntabak145610EZemin21131/40DoluKat Mülkiyeti90.0009.00024.11.2020
27Altuntabak145610E141131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
28Altuntabak145610E371131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
29Altuntabak145610E381131/40DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
30Altuntabak145610E491131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
31Altuntabak145610E4101131/40DoluKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
32Altuntabak15521FZemin11131/50BoşKat Mülkiyeti90.0009.00024.11.2020
33Altuntabak15521FZemin21131/50BoşKat Mülkiyeti90.0009.00024.11.2020
34Altuntabak15521F131131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
35Altuntabak15521F141131/50BoşKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
36Altuntabak15521F251131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
37Altuntabak15521F261131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
38Altuntabak15521F371131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
39Altuntabak15521F381131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00024.11.2020
40Altuntabak15521F491131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00024.11.2020
41Altuntabak15521F4101131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
42Altuntabak15521GZemin11131/50BoşKat Mülkiyeti90.0009.00025.11.2020
43Altuntabak15521GZemin21131/50BoşKat Mülkiyeti90.0009.00025.11.2020
44Altuntabak15521G131131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
45Altuntabak15521G141131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
46Altuntabak15521G251131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
47Altuntabak15521G261131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
48Altuntabak15521G371131/50BoşKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
49Altuntabak15521G381131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
50Altuntabak15521G491131/50BoşKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
51Altuntabak15521G4101131/50DoluKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
52Altuntabak15521LZemin11131/50BoşKat Mülkiyeti90.0009.00025.11.2020
53Altuntabak15521LZemin21131/50DoluKat Mülkiyeti90.0009.00025.11.2020
54Altuntabak15521L131131/50BoşKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
55Altuntabak15521L141131/50BoşKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
56Altuntabak15521L251131/50BoşKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
57Altuntabak15521L261131/50DoluKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
58Altuntabak15521L371131/50BoşKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
59Altuntabak15521L381131/50BoşKat Mülkiyeti110.00011.00025.11.2020
60Altuntabak15521L491131/50BoşKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
61Altuntabak15521L4101131/50BoşKat Mülkiyeti100.00010.00025.11.2020
62Uluanak24345B42210520/600BoşKat Mülkiyeti175.00017.50026.11.2020
63Bahtiyarbostan2232714115208/2400DoluKat İrtifakı185.00018.50026.11.2020
64Bahtiyarbostan22327512115208/2400DoluKat İrtifakı180.00018.00026.11.2020
65Kılavuz91327278528/198DoluKat Mülkiyeti120.00012.00026.11.2020
66Kılavuz91327498528/198DoluKat Mülkiyeti120.00012.00026.11.2020
67Kılavuz913275108528/198BoşKat Mülkiyeti115.00011.50026.11.2020
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları