Sivas Hafik Milli Emlak Şefliğinden Arsa Satışı | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:35

Sivas Hafik Milli Emlak Şefliğinden Arsa Satışı

Sivas ili Hafik ilçesi Milli Emlak Şefliğince 8 Adet Arsanın Haberimizde Belirtilen Detaylar Hususuyla 30 Eylül 2020 Tarihinde Satış İhalesi Yapılacaktır.

Sivas Hafik Milli Emlak Şefliğinden Arsa Satışı
Son Güncelleme :

10 Eylül 2020 - 0:59

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/sivas-hafik-milli-emlak-sefliginden-arsa-satisi/19989/" title="facebook">

1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu 8 (Sekiz) adet taşınmaz malın satış ihalesi  2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile  hizasında belirtilen tarih ve saatte Hafik Milli Emlak Şefliğinde, Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılacakların, ihale saatine kadar geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, ikametgah  ilmühaberlerini, nüfus cüzdanı örneğini, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların yıl içerisinde alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, yetki belgesi ile imza sirkülerinin komisyona ibrazı gerekmektedir.

3– 4706 Sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. Maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00- TL ‘yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 – TL yi geçmesi halinde en az ¼ ü peşin yatırılarak geri kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda 3’er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

4– İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Hafik Milli Emlak Şefliğinde  ücretsiz olarak görülebilir.

5-Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış, teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

6- Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

7-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

S.No Dosya No Mahalle/Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat
1 58090100805 Alçıören Köyü Arsa I38b25b1b 101 265 206 Tam İmarsız  1.900    475
2 58090100807 Alçıören Köyü Arsa I38b20c4c 101 266 190 Tam İmarsız  1.800    450
3 58090100806 Alçıören Köyü Arsa I38b20c4c 101 267 149 Tam İmarsız  1.400    350
4 58090100966 Çimenyenice Köyü Arsa I39a11d 125 6 150 Tam İmarsız 2.300 575
5 58090107155 Çakmak Köyü Ham Toprak H38c23d 121 36 3.269 Tam İmarsız 13.500 3.375
6 58090101978 Göydün Köyü Ham Toprak I38a20b 161 1 38.134 Tam İmarsız 344.000 86.000
7 58090111334 Tuzhisar Köyü Ham Toprak İ38c02b2a 237 236 3.876 Tam İmarsız 62.500  15.625
8 58090104596 Günyamaç Köyü Ham Toprak I38b14a 140 226  1.277 Tam İmarsız  11.500    2.875