İmarhaber

Tokat Milli Emlak Arsa Satış ve Kiralaması Yapacak

Tokat Çevre ve Şehircilik Milli Emlak Müdürlüğünce 51 Adet Taşınmazın Satışı ve 16 Adet Taşınmazın Kiralaması 7 Aralık 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Tokat Milli Emlak Arsa Satış ve Kiralaması Yapacak
Google News
21 Kasım 2020 - 12:23

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Altıyüzevler Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 34 de bulunan Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü giriş katında bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
4- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.
5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39
8- İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları, HES Kodu bulundurmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

S.NoTAŞINMAZAdresADAPARSELM2İMAR DURUMUBEDELİ TEMİNAT
160010117272Kızılöz Köyü10122.100,00İmarsız14.700,004.410,00
260010117400Gülpınarı Köyü123971.618,93İmarsız19.500,005.850,00
360010108497Karakaya Köyü1087532,57İmarsız6.700,002.010,00
460010104224Karakaya Köyü104925.467,52İmarsız68.350,0020.505,00
560010108050Karakaya Köyü9851.016,62İmarsız13.250,003.975,00
660010104324Karakaya Köyü11391.650,02İmarsız21.500,006.450,00
760010117013Karakaya Köyü1275849,63İmarsız13.600,004.080,00
860010117287Karakaya Köyü1244650,94İmarsız10.500,003.150,00
960010117202Karakaya Köyü1246748,48İmarsız12.000,003.600,00
1060010117257Karakaya Köyü12481.390,17İmarsız22.300,006.690,00
1160010117288Karakaya Köyü12501.339,02İmarsız21.500,006.450,00
1260010117255Karakaya Köyü12521.244,81İmarsız20.000,006.000,00
1360010102253Binecek Köyü103168.677,71İmarsız17.400,005.220,00
1460010102258Binecek Köyü103221.904,96İmarsız3.850,001.155,00
1560010102269Binecek Köyü103342.257,80İmarsız4.550,001.365,00
1660010102514Binecek Köyü131395.377,67İmarsız10.800,003.240,00
1760010102516Binecek Köyü131415.632,38İmarsız11.300,003.390,00
1860010102519Binecek Köyü131454.874,91İmarsız9.800,002.940,00
1960010116955Çat/Karşıyaka Mah.13349216,36Konut9.350,002.805,00
2060010116956Çat/Karşıyaka Mah.13350992,23Konut42.700,0012.810,00
2160010116963Çat/Karşıyaka Mah.13357217,07Konut9.350,002.805,00
2260010116964Çat/Karşıyaka Mah.13358282,74Konut12.200,003.660,00
2360010116968Çat/Karşıyaka Mah.13362474,92Konut20.450,006.135,00
2460010116970Çat/Karşıyaka Mah.13364664,46Konut+Ticaret31.900,009.570,00
2560010116972Çat/Karşıyaka Mah.13366458,66Konut+Ticaret22.100,006.630,00
2660010116973Çat/Karşıyaka Mah.13367891,24Konut+Ticaret42.800,0012.840,00
2760010116975Çat/Karşıyaka Mah.1336911,70Konut550,00165,00
2860010117004Çat/Cumhuriyet Mah.1242032,54Konut1.450,00435,00
2960010117278Suiçmez Mahallesi3103240Konut88.520,0026.556,00
3060010100497Güneşli Mahallesi427217743,00Konut577.000,00173.100,00
3160010113315Güneşli Mahallesi224313790,02Konut300.000,0090.000,00
3260010100527Güneşli Mahallesi203826930,00Konut500.000,00150.000,00
3360010107757Yağmurlu Köyü16051500,00İmarsız13.500,004.050,00
3460010117270Yayladalı Köyü104911704,43İmarsız24.400,007.320,00
3560010106643Uğrak Köyü2263454,29İmarsız13.700,004.110,00
3660010117263Çamdere Köyü740643,12İmarsız29.000,008.700,00
3760010116542Akyamaç Köyü12225120,86İmarsız82.000,0024.600,00
3860010117271Yayladalı Köyü153502257,22İmarsız36.200,0010.860,00
3960010114149Döllük Köyü835562,3Konut22.500,006.750,00
4060010114153Döllük Köyü1414275,54Konut11.100,003.330,00
4160010117838Çayören Köyü10350572,5İmarsız3.435,001.030,50
4260010117938Büyükyıldız Köyü233723016,92İmarsız30.200,009.060,00
4360010107127Büyükyıldız Köyü26552188,96İmarsız72.250,0021.675,00
4460010117818Ormanbeyli Köyü2497479,59İmarsız14.400,004.320,00
4560010116419Kemalpaşa Köyü18411698,33İmarsız20.400,006.120,00
4660010106106Taşlıçiftlik Köyü10199132,53İmarsız400.000,00120.000,00
4760010104639Kızılkaya Köyü10115115803,00İmarsız27.700,008.310,00
4860010102668Çamağzı Köyü10421370,22İmarsız5.000,001.500,00
4960010102688Çamağzı Köyü15722472,58İmarsız28.500,008.550,00
5060010116295Kaleardı Mahallesi12844611000,00Konut1.250.000,00375.000,00
5160010116908Kaleardı Mahallesi1278454100Ticaret Alanı7.954.000,002.386.200,00
S.NoTAŞINMAZ NOMAHALLE/ KÖYÜADAPARSELM2KİRALAMA AMACIBEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
160010107659Güryıldız/ Küçükyıldız15223755,05Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli1.600,00480,00
260010201039Güryıldız/ KüçükyıldızDHTA1500,00Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli650,00195,00
360010107815Güryıldız/Şehit Abdullah Özer3018971,43Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli100,0030,00
460010107817Güryıldız/Şehit Abdullah Özer3019181,81Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli30,009,00
560010107818Güryıldız/Şehit Abdullah Özer3031731,35Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli100,0030,00
660010107819Güryıldız/Şehit Abdullah Özer30411052,29Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli120,0036,00
760010100127Ankara Mahallesi98610842,00Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli950,00285,00
860010117381Akın Köyü32242406,60Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli550,00165,00
960010116369Yayladalı Köyü1013022413,20Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli525,00157,50
1060010116369Yayladalı Köyü1013022413,20Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli470,00141,00
1160010116369Yayladalı Köyü1013022413,20Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli760,00228,00
1260010107619Emirseyit41281055,61Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli650,00195,00
1360010201046Emirseyit-BahçelievlerDHTA203,37Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli110,0033,00
1460010102687Çamağzı Köyü15715416,3189,25m²’lik 1 nolu lojmanın mesken
amaçlı 3 yıl süreli kiralaması
3.050,00915,00
1560010102687Çamağzı Köyü15715416,3189,25m²’lik 2 nolu lojmanın mesken
amaçlı 3 yıl süreli kiralaması
3.050,00915,00
1660010102687Çamağzı Köyü15715416,3189,25m²’lik 3 nolu lojmanın mesken
amaçlı 3 yıl süreli kiralaması
3.050,00915,00

 

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları