İmarhaber

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 28 adet taşınmazın kiralama ihalesi yapılacaktır

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Taşınmazlar Kiraya Verilecektir
Google News
20 Ekim 2020 - 9:26

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 28 adet taşınmazın kiralama ihalesi yapılacaktır

 

TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
Sıra No

Kiralama Dosya No İli İlçesi Mah/Köy Sokak/ Mevkii Cinsi Kullanım Amacı Ada No Parsel No Alanı (m2) Hisse Muhammen Kira Bedeli Aylık (TL) Geçici ve Ek Teminat Bedeli (TL)
1

601010096000 Tokat Merkez Beybağı Ahmaklar Altuntepe Tarla Zirai Faaliyet 937 1 3466,00 Tam 50,00 138,00
2

601010211000 Tokat Merkez Cemalettin Sulu Sokak Cad. Dükkan İşyeri 149 19 12,00 Tam 250,00 690,00
3

601010200000 Tokat Merkez Cemalettin Sulu Sokak Cad. Dükkan İşyeri 149 20 12,00 Tam 250,00 690,00
4

601010328000 Tokat Merkez Büyük Beybağı G.O.P. 52. Sokak Konut Konut 1730 42 164,00 Tam 800,00 2.208,00
5

601010269036 Tokat Merkez Yarahmet Meydan Yeniyol Dükkan İşyeri 1353 4 24,00 Tam 1.000,00 8.400,00
6

601010269037 Tokat Merkez Yarahmet Meydan Yeniyol Dükkan İşyeri 1353 4 12,00 Tam 300,00 2.520,00
7

601070005000 Tokat Reşadiye Kurtuluş Merkez Camii Altı Dükkan İşyeri 197 41 12,00 Tam 50,00 138,00
8

601070006000 Tokat Reşadiye Kurtuluş Merkez Camii Altı Dükkan İşyeri 197 41 11,00 Tam 50,00 138,00
9

601070009000 Tokat Reşadiye Kurtuluş Merkez Camii Altı Dükkan İşyeri 197 41 163,00 Tam 400,00 1.104,00
10

601100033000 Tokat Zile Naktaş Zincan Tarla Zirai Faaliyet 207 255-257 6630,30 Tam 30,00 82,80
11

601100036000 Tokat Zile Güzelbeyli Aluçlu Tarla Zirai Faaliyet 109 8 5751,00 Tam 30,00 82,80
12

191060005000 Çorum Kargı Hacıhamza Kalekapısı Hamam Hamam 1526 145,00 Tam 30,00 82,80
13

191060007000 Çorum Kargı Hacıhamza Kalekapısı Han İşyeri 1939 497,00 Tam 30,00 82,80
14

056010005000 Amasya Merkez Akbilek Abidin Coşkun Cad. Konut Konut 1291 3 130,00 Tam 650,00 1.794,00
15

051010061011 Amasya Merkez Dere Bedesten Sokak Dükkan İşyeri 200 29 13,00 Tam 1.000,00 2.760,00
16

051010084000 Amasya Merkez Dere Bedesten Sokak Dükkan İşyeri 200 12 12,00 Tam 1.200,00 3.312,00
17

051010085000 Amasya Merkez Dere Bedesten Sokak Dükkan İşyeri 200 7 11,00 Tam 1.400,00 3.864,00
18

051010086000 Amasya Merkez Dere Bedesten Sokak Dükkan İşyeri 200 13 12,00 Tam 1.200,00 3.312,00
19

051010087000 Amasya Merkez Dere Bedesten Sokak Dükkan İşyeri 200 14 9,00 Tam 1.200,00 3.312,00
20

051010090000 Amasya Merkez Dere Bedesten Sokak Dükkan İşyeri 200 8-9 15,40 Tam 1.400,00 3.864,00
21

051040036000 Amasya Merzifon Gazimahbub Kuyumcular Sokak Dükkan İşyeri 214 28 7,00 Tam 175,00 483,00
22

051040180000 Amasya Merzifon Gazimahbub Yemişpazarı Sokak Dükkan İşyeri 219 6 47,00 84/192 (8m2) 150,00 414,00
23

051040198000 Amasya Merzifon Hoca Süleyman Cumhuriyet Cad. Dükkan İşyeri 219 4 5,00 Tam 670,00 1.849,20
24

052040063001 Amasya Merzifon Eski Cami Ahmet Karadağ Sokak Dükkan İşyeri 197 12 14,00 Tam 150,00 414,00
25

052040063002 Amasya Merzifon Eski Cami Ahmet Karadağ Sokak Dükkan İşyeri 197 12 14,00 Tam 150,00 414,00
26

052040063003 Amasya Merzifon Eski Cami Ahmet Karadağ Sokak Dükkan İşyeri 197 12 14,00 Tam 150,00 414,00
27

052040063004 Amasya Merzifon Eski Cami Ahmet Karadağ Sokak Dükkan İşyeri 197 12 14,00 Tam 150,00 414,00
28

052040063005 Amasya Merzifon Eski Cami Ahmet Karadağ Sokak Dükkan İşyeri 197 12 14,00 Tam 150,00 414,00
İHALE ŞARTLARI

1- Yukarıda özellikleri belirtilmiş Vakıf taşınmazları hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Teknik ve Genel Şartnameler çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. İhalede oluşan fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Takip eden yıllardaki kira artışları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

2- İhale 03.11.2020 tarihinde Saat:10:00 da başlamak üzere Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No:28 / TOKAT adresindeki hizmet binasında yapılacaktır..

3- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Tokat Şubesindeki TR220001500158007309653475 IBAN nolu “Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar” hesabına yatıracaklar dekontu ile birlikte (Dekontta ihaleye katılacak şahıs veya tüzel kişinin adı ile taşınmazın dosya numaraları belirtilecektir), a) şahıs olarak ihaleye girecekler için adres beyanı/yerleşim yeri belgesi ve T.C. numarası yazılı nüfus cüzdan sureti, b) şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, c) vakıf/dernek/kooperatif/sendika vb. olarak girecekler için yönetim kurulu kararı, yetki belgesi ve imza sirküsü ile faaliyette olduklarını gösterir belge ile birlikte ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır. Geçici teminatı, teminat mektubu olarak vereceklerin teyit yazısı ile birlikte getirmeleri zorunludur. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır. Belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacaktır.

4- Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Vekaleten katılımcıların noter tastikli vekaletname ibraz etmesi zorunludur.

5- Tüm taşınmazlar mevcut haliyle ihaleye çıkartılmış olup, ihale giren gerçek ve tüzel kişiler taşınmazın mevcut halini görerek ihaleye girmiş ve kabul etmiş sayılır.

5- Vakıf taşınmazlar mevcut durumlarıyla ihale edilecek olup, yapılacak iş, mesleki, sanat, ikamet vs. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz,vs. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vs. kiracıya aittir. İdareden taşınmazların eksiklikleri ileri sürülerek tamirat vb. İşler için herhangi bir bedel ve hizmet talep edilmeyecektir.

6- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Kira sözleşmesi düzenlenirken sözleşmenin mali tutarına uygun müşterek ve müteselsil borçlu olabilecek, mali durumunu belgeleyen güvenilebilir iki (2) kefil gösterilmesi zorunludur. Vakıflar Bankası Şubelerince düzenlenmiş DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi) belgesi veya sözleşme süresini kapsayan banka teminat mektubu ya da sözleşme süresince olan kira bedelinin peşin yatırılmış makbuzu istenecektir.

7- Yukarıda bahsedilmeyen hususlarda, Vakıf Taşınmazlarının Kiraya Verilme Usul Ve Esasları, Vakıf Taşınmazlarının Kiraya Verilme Genel Şartnamesi ve Vakıf Taşınmazları Teknik Şartnameleri hükümleri geçerli olup, söz konusu şartnameler mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

8- Kiraya verilen taşınmazın, yangın hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracısı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigortalanması zorunludur. Geçici ve ek teminatın iadesi sözleşmenin imzalanmasından sonra sigorta poliçesi ile elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin ibrazı üzerine yapılacaktır.

9- Yıllık kira bedeli üzerinden 5. ve 6. sırada bulunan 601010269036 ile 601010269037 Kiralama dosya nolu taşınmazlar için %3 geçici, %67 ek teminat, diğer taşınmazlar için ise %3 geçici, %20 ek teminat bedeli alınacaktır..

10- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. İdareye borcu olanlar ile bir önceki kiralama ihalesinde üzerine ihale edilip sözleşme yapmayanlar ihaleye katılamazlar.

11- Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12- İdare ihaleyi, yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

İLAN OLUNUR

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tel No: 03562126908, Faks No: 03562140756, e-mail: tokat@vgm.gov.tr

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları