DOLAR32,9194% -0.4
EURO35,8680% -0.24
STERLIN42,5909% -0.32
FRANG36,9806% -0.53
ALTIN2.526,49% -0,96
BITCOIN67.041,290.056
reklam

Tokat’ta 8 Adet Tarla Satış İhalesi

Tokat ili Pazar ilçesine Kayıtlı 8 Adet Tarlanın Satış İhalesi 7 Ekim 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Tokat’ta 8 Adet Tarla Satış İhalesi
reklam

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Pazar Hükümet Konağında bulunan Milli Emlak Servisinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- Satışı yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık
dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.

3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

4- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç
Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
d) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi
ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı
olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.

5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir
Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

SATIŞA KONU TAŞINMAZLARI RESME TIKLAYARAK DAHA NET BİR ŞEKİLDE İNCELEYEBİLİRSİNİZ.tokat-pazar-8-adet-tarla-ihalesi

reklam