Trabzon Ortahisar 27 Adet Lojman Satışı | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 12:12

Trabzon Ortahisar 27 Adet Lojman Satışı

Trabzon Ortahisar ilçesinde bulunan kamu konutlarının satış ihaleleri 24 Eylül 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

Trabzon Ortahisar 27 Adet Lojman Satışı
Son Güncelleme :

09 Eylül 2020 - 0:02

1.775 views

Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) satış ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

İhaleler; Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2 No.lu Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi No:533 4. Kat Toplantı Salonu (B) Ortahisar/TRABZON adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

a) Geçici teminatın Trabzon Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı belgesinin; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile
birlikte),

3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri

d) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına (Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2 No.lu Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi No:533 4. Kat Toplantı Salonu (B) Ortahisar/TRABZON adresine) ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) (a) Listede sıra numarası 1’den 10’a kadar (10 dahil) olan kamu konutları mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait olup, bahse konu kamu konutlarının ihale bedeli üzerinden yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince KDV alınacaktır. Ayrıca bu kamu konutlarını satın alanlar kanuni tapu alım-satım harcı ile diğer her türlü vergi, resim ve harçlardan alıcıya ait olan kısmını ödemekle yükümlüdürler. Satıcıya ait olan kısım için ise maliki kamu idaresi yükümlüdür.

(b) Listedeki diğer kamu konutları ise 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6) (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7) İlan metninde fiili durumu dolu olarak belirtilen kamu konutları 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi “(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58. md. fıkrası)” gereği kurumlarınca hak sahibi olarak bildirildiğinden, öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır

8) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Trabzon Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir

9) İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

10) İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin yatıracakları geçici teminatların açıklama bölümüne mutlaka ihalesine girmek istedikleri taşınmaza ait ilan metninde belirtilen taşınmaz numarası ve bağımsız bölüm numarasını belirtmeleri gerekmektedir.

11) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

trabzon-lojman-ihalesi

trabzon-lojman-ihalesi

trabzon-lojman-ihalesiOrtahisar İmar Haberleri