Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bursa'da 20 adet taşınmaz kiraya verilecek | 20 Mayıs 2024İmar Haber

20 Mayıs 2024 - 08:33

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bursa’da 20 adet taşınmaz kiraya verilecek

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Osmangazi, Yıldırım, Yenişehir, M.Kemal Paşa, Orhangazi ilçelerinde bulunan 20 adet taşınmazı ihale usulüyle kiraya verecek.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bursa’da 20 adet taşınmaz kiraya verilecek
Son Güncelleme :

29 Ocak 2021 - 10:48

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/vakiflar-bolge-mudurlugunce-bursada-20-adet-tasinmaz-kiraya-verilecek/63598/" title="facebook">

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bursa’da 20 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecek

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Osmangazi, Yıldırım, Yenişehir, M.Kemal Paşa, Orhangazi ilçelerinde bulunan 20 adet taşınmazı ihale usulüyle kiraya verecek.

B U R S A V A K I F L A R B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N K İ R A L I K G A Y R İ M E N K U L L E R
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CADDE/SOKAK/MEVKİİ KAPI NO CİNSİ KULLANIM AMACI TAPU BİLGİLERİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ (%3) ve EK (%20) TEMİNAT (TL.)
ADA PARSEL K.ALANI (m2) AYLIK YILLIK

1 Bursa Osmangazi Doğanbey Haşimişcan Cd. Tuğsa İş Merkezi 9/4 Dükkan Dükkan 4439 15 31,80 805,00 – 2.221,00

2 Bursa Osmangazi Nalbantoğlu Atatürk Cd. Koruyucu İş Merkezi 323 Büro Büro 5518 7 16,00 408,00 – 1.126,00

3 Bursa Osmangazi Kırcaali Kiremitçi Sinanbey Camii WC.’leri – WC WC 3846 46 85,00 385,00 – 1.062,00

4 Bursa Osmangazi Pınarbaşı Alacahırka Cd., Pınarbaşı Parkı – Otoparkı Olan Kafeterya Özel Şartlı, Otoparkı Olan Kafeterya 6219 49 4.500,00 11.000,00 – 30.360,00

5 Bursa Osmangazi Çırpan Fahri Korutürk Cd., Vakıf İşhanı (133) 2/4 Büro Büro 5286 1 87,58 1.704,00 – 4.703,00

6 Bursa Osmangazi Çekirge Uludağ Yolu, Kaplanlar Mevkii – Kestanelik Bahçe 4174 28 2.581,25 – 1.500,00 345,00

7 Bursa Osmangazi Çekirge Çavdar Mevkii – Bahçe Bahçe 4175 27 687,46 – 1.200,00 276,00

8 Bursa Yıldırım Yiğitler B264. Sk. (Yiğitler Camii Avlusu) – 2. Kat Mesken Onarım İhtiyaçlı Mesken 2462 18 80,00 250,00 – 690,00

9 Bursa Yıldırım Yıldırım 7. Çeşme Aralığı Sk. 3 Arsa Özel Şartlı Arsa 2735 17 151,62 100,00 – 276,00

10 Bursa Yıldırım Şükraniye Vardar Sk. – Arsa Arsa 3674 2 115,00 65,00 – 179,00

11 Bursa Yıldırım Yıldırım Yıldırım Camii Yanı 4 Dükkan Dükkan 2727 1 15,00 200,00 – 552,00

12 Bursa Yıldırım Karaağaç 4.Dinç Sk. – Arsa Arsa 635 2 249,65 100,00 – 276,00

13 Bursa Yıldırım Kurtoğlu Namazgah Cd., Setbaşı Camii WC.’leri – WC WC 116 19 30,00 200,00 – 552,00

14 Bursa Yıldırım Yeşilyayla 2.Sabuncu Sk. 13 İki Katlı Bina ve Bahçe Onarım İhtiyaçlı Mesken&İşyeri 1162 6 250,00 500,00 – 1.380,00

15 Bursa Yenişehir Ulucami Belediye Meydanı 20/A Avlulu Kargir Hamam Hamam 227 2 1.407,54 2.500,00 – 6.900,00

16 Bursa M.Kemalpaşa Hamzabey Şehit Zeki Gököz Sk. 5 Mesken Mesken,İşyeri 137 31 80,00 365,00 – 1.007,00

17 Bursa M.Kemalpaşa Hamzabey Şehit Zeki Gököz Sk. 5/C Mesken Mesken,İşyeri 137 31 80,00 362,00 – 999,00

18 Bursa M.Kemalpaşa Fevzidede Çakır Hüseyin Sk. (Fevzidede Camii Avlusu) Zemin Kat Büro, İşyeri Özel Şartlı Büro, İşyeri 159 14 60,00 403,00 – 1.112,00

19 Bursa M.Kemalpaşa Çırpan Fevzipaşa Cd. 2/C Dükkan Dükkan 23 2 28,29 461,00 – 1.272,00

20 Bursa Orhangazi Tekke Toki 3.Etap F2 B Blok 2/7 Mesken Mesken 655 2 76,45 570,00 – 1.573,00

1- Yukarıda vasıfları yazılı 20 adet vakıf taşınmaz hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) dosyalarındaki şartnamesi dâhilinde 17/02/2021 Çarşamba günü saat 11:00’de ihale edilecektir.
a) İhale listesindeki taşınmazlar sözleşme tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE-On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranı, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeli göz önüne alınarak belirlenecektir.
b) İhale, Çırpan Mahallesi, F.Korutürk Caddesi No:133 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak olup kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinde görülüp incelenebilir.
2- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarası bulunan kimlik belgesi suretini ve adres bildirimini,
b) Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,
c) İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda
şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname,
ç) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
d) STK (dernek, vakıf vb.) olarak katılacaklar için; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi,
e) Ortak girişimcilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (teyit yazısının aslı ile birlikte)
g) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi (İdaremizden temin edilecektir.)
h) Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
ı) Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
3- Geçici ve ek teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde ön görülen değerler kabul edilecek olup nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi nezdinde bulunan TR63 0001 5001 5800 7309 6531 25 IBAN numaralı hesabına ihale tarih ve saatine kadar yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının süresiz, limit içi olması gerekmektedir.
4- Vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç, ihale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek ve stopaj yapılmayacaktır.
5- Musakkaf taşınmazlar kiracı tarafından, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecektir.
6- İhale listesindeki taşınmazların işgalcisi olması halinde, işgalcisinin tahliyesine müteakip yer teslimiyle birlikte kira tahakkukları başlatılacaktır.
7- İhale listesinin 4. sırasındaki taşınmaz “özel şartlı otoparkı olan kafeterya” olarak, 9. sırasındaki taşınmaz yatırım kapsamında olup “özel şartlı arsa” olarak, 18. sırasındaki taşınmaz Fevzidede Cami Avlusunda olup “özel şartlı büro,işyeri” olarak ihale edilmektedir. Her türlü izin ve ruhsat kiracıya ait olup gerekli izinlerin alınamaması halinde İdaremizden herhangi bir hak talep edilmeyecektir. Kiracı özel şartname hükümlerini okumuş, peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Taşınmaza ait özel şartname mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinde görülüp incelenebilir.
8- İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmekte olup her türlü tadilat ve onarım masrafları ile gerekli yasal izinlerin alınması kiracılarına aittir.
9- Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka IBAN hesap numaralarına aktarılacaktır.
10- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün süreyle Pazarlık İhalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca gazetede ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta İdareden detaylı bilgi alınabilir.
11- İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu ilan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir. İLAN OLUNUR.
Bilgi için, (0224) 2724110-11 nolu telefonlar (Dâhili – 7401 ve 7402), (0224) 2724114 nolu fax ve bursa@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir.