Yozgat Milli Emlak 2 Adet Arsa Satışı | 22 Haziran 2024İmar Haber

22 Haziran 2024 - 21:32

Yozgat Milli Emlak 2 Adet Arsa Satışı

Yozgat Milli Emlak 2 Adet Arsa Satışı
Son Güncelleme :

23 Ekim 2018 - 17:36

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/yozgat-milli-emlak-2-adet-arsa-satisi/3282/" title="facebook">

Yozgat Milli Emlak Müdürlüğü 2 adet Arsa Satış İhalesi Yapacak.

08.11.2018 tarihinde; saat 09:30 ‘da yapılacak ihale 2886/45 Sayılı Açık Teklif Usulü olarak yapılacaktır. Satışı yapılacak arsaların ikisi de İmarlı Konut Alanı olarak görülmektedir.
İLAN METNİ

YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat İlinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgâh ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.
8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

1.Arsanın Özellikleri ve Mevkisi

Mevkisi: Yozgat Merkez Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka
Ada: 1569
Parsel: 7
Yüzölçümü (m²) : 1.043,17
Hazine Hissesi (m²): 431/480 (Hazine Hissesi:936,68 m²)
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: Konut Alanı İmarlı
Tahmini Bedeli(TL): 1.687.000
Geçici Teminatı (TL): 506.1002.Arsanın Özellikleri ve Mevkisi

Mevkisi: Yozgat Merkez Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka
Ada: 61
Parsel: 141
Yüzölçümü (m²) : 1.765,80
Hazine Hissesi (m²): TAM
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: Konut Alanı İmarlı
Tahmini Bedeli(TL): 883.000
Geçici Teminatı (TL): 264.900