Zonguldak'ta 9 Adet Kamu Lojmanı ve 1 Adet Arsa Satışı | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:22

Zonguldak’ta 9 Adet Kamu Lojmanı ve 1 Adet Arsa Satışı

Zonguldak Milli Emlak Müdürlüğü 9 Adet Kamu Konutu ve 1 Adet Arsasını 30 Eylül 2020 Tarihinde Açık Teklif Usulü ile Yapılacak İhaleyle Satışa Çıkardı.

Zonguldak’ta 9 Adet Kamu Lojmanı ve 1 Adet Arsa Satışı
Son Güncelleme :

11 Eylül 2020 - 0:12

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/zonguldak-lojman-satislari/20032/" title="facebook">

Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 uncu sıradaki taşınmazların (Kamu Konutları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 3.kat Toplantı odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı

b) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını, tüze! kişilerin ise vergi kimlik numarasını

c) Geçici teminata ait belge. (Alındı belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri. Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin

e) Gerçek Şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhalenin yapıldığı 30.09.2020 tarihinde, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;

a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır,

b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

1- En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmiş taksitle.
2 -En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle
3-En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fîyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlanndan kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının idareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.

a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu idaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.

b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.

c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme suresi içinde Banka nezdinde idaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen 10 uncu sıradaki taşınmazın satış ihalesi; 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışarısında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihalenin yapıldığı yer ile İdare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir.zonguldak-kamu-konutu-lojman-satislari