Ankara Sincan Belediyesince 50 Adet Arsa Satışa Çıkarılmıştır | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 12:27

Ankara Sincan Belediyesince 50 Adet Arsa Satışa Çıkarılmıştır

Ankara İli Sincan belediyesine ait Yenihisar Mahallesinde bulunan toplam 33.461,00 m² yüzölçümüne sahip, 50 adet parsel satılacaktır.İmarlı ve konut alanı olarak bulunan 50 adet  arsalar ihale yoluyla satılacaktır.İhalenin tam detayları ilanı haberimizin alt kısmında verilmiştir.

Ankara Sincan Belediyesince 50 Adet Arsa Satışa Çıkarılmıştır
Son Güncelleme :

20 Temmuz 2020 - 12:05

500 views

Ankara İli Sincan belediyesine ait Yenihisar Mahallesinde bulunan toplam 33.461,00 m² yüzölçümüne sahip, 50 adet parsel satılacaktır. İmarlı ve konut alanı olarak bulunan 50 adet  arsalar ihale yoluyla satılacaktır. İhalenin tam detayları ilanı haberimizin alt kısmında verilmiştir.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Yenihisar Mahallesinde bulunan toplam 33.461,00 m² yüzölçümüne sahip, 50 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 12.08.2020-13.08.2020 tarihlerinde saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, ihale tarih ve saati aşağıda çıkartılmıştır.

S.N Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedeli –  İhale Tarihi İhale
Saati
1 Yenihisar 1021 3 651 89.187,00 12.08.2020 10:00
2 Yenihisar 1021 4 604 71.272,00 12.08.2020 10:15
3 Yenihisar 1021 5 600 70.800,00 12.08.2020 10:30
4 Yenihisar 1021 6 600 70.800,00 12.08.2020 10:45
5 Yenihisar 1021 7 800 94.400,00 12.08.2020 11:00
6 Yenihisar 1021 8 939 110.802,00 12.08.2020 11:15
7 Yenihisar 1021 9 767 90.506,00 12.08.2020 11:30
8 Yenihisar 1021 10 840 133.560,00 12.08.2020 11:45
9 Yenihisar 1021 11 765 121.635,00 12.08.2020 13:00
10 Yenihisar 1021 12 968 153.912,00 12.08.2020 13:15
11 Yenihisar 1021 13 1120 132.160,00 12.08.2020 13:30
12 Yenihisar 1021 14 704 83.072,00 12.08.2020 13:45
13 Yenihisar 1021 15 616 72.688,00 12.08.2020 14:00
14 Yenihisar 1021 16 600 70.800,00 12.08.2020 14:15
15 Yenihisar 1021 17 600 82.200,00 12.08.2020 14:30
16 Yenihisar 1350 1 615 79.335,00 12.08.2020 14:45
17 Yenihisar 1350 2 600 67.200,00 12.08.2020 15:00
18 Yenihisar 1350 3 602 67.424,00 12.08.2020 15:15
19 Yenihisar 1350 4 600 67.200,00 12.08.2020 15:30
20 Yenihisar 1350 5 601 67.312,00 12.08.2020 15:45
21 Yenihisar 1350 6 601 67.312,00 12.08.2020 16:00
22 Yenihisar 1350 7 600 67.200,00 12.08.2020 16:15
23 Yenihisar 1350 8 601 67.312,00 12.08.2020 16:30
24 Yenihisar 1350 9 600 67.200,00 12.08.2020 16:45
25 Yenihisar 1350 10 600 67.200,00 12.08.2020 17:00
26 Yenihisar 1350 11 601 67.312,00 13.08.2020 10:00
27 Yenihisar 1350 12 613 68.656,00 13.08.2020 10:15
28 Yenihisar 1350 13 910 117.390,00 13.08.2020 10:30
29 Yenihisar 1350 14 1001 175.175,00 13.08.2020 10:45
30 Yenihisar 1350 15 629 94.979,00 13.08.2020 11:00
31 Yenihisar 1350 16 600 90.600,00 13.08.2020 11:15
32 Yenihisar 1350 17 600 90.600,00 13.08.2020 11:30
33 Yenihisar 1350 18 600 90.600,00 13.08.2020 11:45
34 Yenihisar 1350 19 600 90.600,00 13.08.2020 13:00
35 Yenihisar 1350 20 678 102.378,00 13.08.2020 13:15
36 Yenihisar 1350 21 600 90.600,00 13.08.2020 13:30
37 Yenihisar 1350 22 601 90.751,00 13.08.2020 13:45
38 Yenihisar 1350 23 601 90.751,00 13.08.2020 14:00
39 Yenihisar 1350 24 600 105.000,00 13.08.2020 14:15
40 Yenihisar 1351 1 600 82.200,00 13.08.2020 14:30
41 Yenihisar 1351 4 600 70.800,00 13.08.2020 14:45
42 Yenihisar 1351 5 600 70.800,00 13.08.2020 15:00
43 Yenihisar 1351 6 899 123.163,00 13.08.2020 15:15
44 Yenihisar 1351 7 731 100.147,00 13.08.2020 15:30
45 Yenihisar 1351 8 600 70.800,00 13.08.2020 15:45
46 Yenihisar 1351 9 602 71.036,00 13.08.2020 16:00
47 Yenihisar 1351 10 601 70.918,00 13.08.2020 16:15
48 Yenihisar 1351 11 600 82.200,00 13.08.2020 16:30
49 Yenihisar 1351 13 600 70.800,00 13.08.2020 16:45
50 Yenihisar 1351 14 600 70.800,00 13.08.2020 17:00
3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 12.08.2020-13.08.2020 tarihlerinde saat 10:00 ile 17:00 arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 11.08.2020 tarihinde saat 17:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.