Balıkesir'de Hazine Arazileri Satılacak ve Kiralanacak | 20 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 00:18

Balıkesir’de Hazine Arazileri Satılacak ve Kiralanacak

Bandırma Milli Emlak Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazlar 25 Kasım 2020 Tarihinde Satılacak ve Kiraya Verilecektir!

Balıkesir’de Hazine Arazileri Satılacak ve Kiralanacak
Son Güncelleme :

15 Kasım 2020 - 11:16

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/balikesir-bandirma-milli-emlaktan-ait-tasinmazlar-satilacak-ve-kiraya-verilecektir/23155/" title="facebook">

Bandırma Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

Aşağıda TABLO-I’de belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı, TABLO-II’de belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın kiralanması yapılacaktır.

1- TABLO-I ve II’de yazılı taşınmazların kiralama ve satışı 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bandırma Hükümet Konağı Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyenlerin;

  1. a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  2. b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı adres belgesi ibraz edilecektir.)
  3. c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları, ( Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.)

  1. d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhalelere ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Hükümet Konağı Bandırma Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

5-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır

7- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır.

Taşınmazın satış bedelinin 1/4’ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(BANDIRMA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TABLO I                                                                                       SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR   

Sıra No İli            İlçesi      Mahallesi            Ada        Parsel    Cinsi      Yüzölçüm (m²)   İmar Durumu               Tahmin Edilen Bedeli (TL)            Geçici Teminat Bedeli    İhale Tarihi         İhale Saati

1             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             827        ARSA     450,00               Tarımsal              93.200,00           18.640,00           25.11.2020         10:30

2             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             828        ARSA     441,00               Tarımsal              91.300,00           18.260,00           25.11.2020         10:45

3             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             829        ARSA     423,00               Tarımsal              87.600,00           17.520,00           25.11.2020         11:00

4             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             830        ARSA     529,00               Tarımsal              109.550,00         21.910,00           25.11.2020         11:45

5             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             831        ARSA     478,00               Tarımsal              98.950,00           19.790,00           25.11.2020         12:00

6             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             832        ARSA     460,00               Tarımsal              95.250,00           19.050,00           25.11.2020         14:00

7             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             833        ARSA     465,00               Tarımsal              96.300,00           19.260,00           25.11.2020         14:15

8             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             834        ARSA     498,00               Tarımsal              103.100,00         20.620,00           25.11.2020         14:30

9             Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             835        ARSA     504,00               Tarımsal              104.350,00         20.870,00           25.11.2020         14:45

10          Balıkesir              Bandırma            Yeni Ziraatli        0             836        ARSA     511,00               Tarımsal              105.800,00         21.160,00           25.11.2020         15:15

11          Balıkesir              Bandırma            Paşamescit         213        18          ARSA     30,54               Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanında Kalmaktadır.               38.500,00           7.700,00              25.11.2020         15:30

12          Balıkesir              Bandırma            Bereketli             0             801        Avlulu Kerpiç Ev ve Ahır               372,00  Köy Yerleşik Alanı (Tapu Kaydında Muhdesat Bilgisi Vardır.)         93.000,00               18.600,00           25.11.2020         15:45

TABLO II                                                                                         KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli            İlçesi      Mahallesi            Ada        Parsel    Cinsi      Kiraya konu kısmın yüzölçümü (m²)       İmar Durumu     Kira Süresi           İlk Yıl İçin Tahmin Edilen Kira Bedeli (TL)               Geçici Teminat Bedeli  İhale Tarihi         İhale Saati

1             Balıkesir              Bandırma            Hıdır      101        46          Ham Toprak       7.697,50               İmarsız  3 Yıl       1.450,00              290,00  25.11.2020         16:00


Bandırma İmar Haberleri