Denizli Milli Emlak, Kamu Konutu ve Arsa Satışları Yapacak | 20 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 01:18

Denizli Milli Emlak, Kamu Konutu ve Arsa Satışları Yapacak

Mülkiyeti Denizli Çevre ve Şehircilik İl Milli Emlak Müdürlüğüne Ait Olan 7 Adet Kamu Konutunun (Lojman) ve 16 Adet Konut İmarlı Arsanın Satış İhalesi 08 Nisan 2021 Tarihinde Yapılacaktır.

Denizli Milli Emlak, Kamu Konutu ve Arsa Satışları Yapacak
Son Güncelleme :

21 Mart 2021 - 15:35

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/denizli-milli-emlak-kamu-konutu-ve-arsa-satislari-yapacak/64451/" title="facebook">

Aşağıda (4) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazlar ile (1) numaralı tabloda bilgileri yer alan Kamu Konutlarının satış ihaleleri ve (2) numaralı tabloda yer alan taşınmazın kiralama ihalesi, tabloların ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, (3) numaralı tabloda yer alan taşınmazın da tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatte aynı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan Çevre Eğitim Merkezi (ÇEM)  Binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2021 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

Geçici teminat tutarları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Denizli Şubesine yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları da Geçici teminat olarak kabul edilmektedir.

İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Hazineye ait taşınmaz mal satış, kira ve irtifak hakkı ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır. Ayrıca, Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

(1) numaralı tablonun 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra numaralarında yer alan Kamu Konutlarının mülkiyetinin PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait olması nedeniyle ihale bedelleri üzerinden KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedelleri, tapu işlemleri için de ilgili Tapu Müdürlüğünce vergi, resim ve harç alınacaktır.

Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.


T.C. DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

1- SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN TABLO

S.No TAPU BİLGİLERİ ADRES BİLGİLERİ BEDELİ TEMİNATI ÖNCELİKLİ HAKKI
Mahallesi Parsel m²  Blok Kat No Arsa Payı Mahallesi Blok Daire
1 Şirinköy 2647 8.161 5 Zemin 1 92/12912 Bahçelievler B11 1 77 70.000 7.000 Yok
2 Şirinköy 2647 8.161 5 Zemin 2 116/12912 Bahçelievler B11 2 101 90.000 9.000 Yok
3 Şirinköy 2647 8.161 5 1 4 116/12913 Bahçelievler B11 4 101 105.000 10.500 Yok
4 Şirinköy 2647 8.161 5 2 6 116/12914 Bahçelievler B11 6 101 110.000 11.000 Yok
5 Şirinköy 2647 8.161 5 3 8 116/12915 Bahçelievler B11 8 101 110.000 11.000 Yok
6 Şirinköy 2647 8.161 5 4 10 116/12916 Bahçelievler B11 10 101 105.000 10.500 Yok
7 Kınıklı 1880/2 615 Zemin 1 56/615 Kınıklı 1 154 650.000 65.000 Yok

 

2- KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TABLO

(AÇIKLAMA: Aşağıda nitelikleri belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiralama ihaleleri yapılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazların üzerine sabit tesis yapılamayacak ve ağaç dikilemeyecektir.)

S.NO MAH. CİNSİ PAYI DURUMU KİRA BEDELİ (YILLIK) TEMİNATI
1 Irlıganlı Arazi 3.661 Tam Boştur. 1.648 450

 

3- İRTİFAK HAKKI TESİSİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TABLO

(AÇIKLAMA: Aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazın üzerine, imar planında ayrıldığı amaç (Tarımsal Sanayi Depolama Alanı) doğrultusunda sabit ve kalıcı tesisler yapılması ve kullanılması amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisine ilişkin ihalesi yapılacaktır.)

S.NO MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL PAYI İMAR DURUMU BEDELİ (YILLIK) TEMİNATI
1 Kumkısık Arsa M22a11b4d 188 1 6.190 Tam Tarımsal Sanayi Depolama Alanı Yaklaşık 3.000,00 m²’si tarla olarak kullanılıyor. 40.500 12.150

 

4- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

S.NO MAH. CİNSİ ADA PARSEL PAYI İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU BEDELİ TEMİNATI
1 Eldenizli Arsa 199 61 11.256 Tam Plan dışı. Boştur. 141.000 14.100
2 Yeniköy Kargir Ev ve Avlusu 775 800 Tam A-2 Konut Alanı Yaklaşık 773,00 m²’si Ev ve Avlu olarak kullanılıyor. 144.000 14.400
3 Irlıganlı Arsa 199 2 553 Tam A-3 Konut Alanı Boştur. 151.550 15.155
4 Irlıganlı Arsa 199 4 512 Tam A-3 Konut Alanı Boştur. 179.200 17.920
5 Göveçlik Arsa 167 3 637 Tam A-2 Konut Alanı Yaklaşık 26,00 m²’si tavuk kümesi olarak kullanılıyor. 483.000 48.300
6 Kayaköy (Bozburun) Çeşme ve Arsası 7960 1 5.056 3095/8428

1.857,00 m²

Sosyal Tesis Alanı Yönetim binası ve bahçesi, güvenlik kulübesi, otopark ve avlu olarak kullanılmaktadır. 1.671.300 167.130
7 Çakmak Arsa 396 8 400 Tam A-4 Konut Alanı Üzerinde kendiliğinden yetişme sakız ağaçları vardır. 760.000 76.000
8 Çakmak Arsa 676 2 2.459 Tam A-5 Konut Alanı Boştur. 3.688.500 368.850
9 Çakmak Arsa 694 3 2.466 Tam A-5 Konut Alanı Boştur. 3.699.000 369.900
10 Çakmak Arsa 695 2 2.975 Tam A-5 Konut Alanı Boştur. 4.462.500 446.250
11 Çakmak Arsa 533 1 2.812 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 4.780.400 478.040
12 Çakmak Arsa 693 1 3.605 Tam A-5 Konut Alanı Boştur. 5.407.500 540.750
13 Çakmak Arsa 658 1 3.773 Tam A-5 Konut Alanı Boştur. 5.659.500 565.950
14 Çakmak Arsa 657 1 4.616 Tam A-5 Konut Alanı Boştur. 6.924.000 692.400
15 Çakmak Arsa 692 1 4.632 Tam A-5 Konut Alanı Boştur. 6.948.000 694.800
16 Gürcan Arsa 3598 3 227 10/110 Ticaret Alanı Boştur. 125.000 25.000