Denizli Tavas Milli Emlak Şefliğince Arazi Satışı Yapılacaktır | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 03:24

Denizli Tavas Milli Emlak Şefliğince Arazi Satışı Yapılacaktır

Taşınmazların satış ihaleleri,  22 Ocak 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı Odasında toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

Denizli Tavas Milli Emlak Şefliğince Arazi Satışı Yapılacaktır
Son Güncelleme :

17 Ocak 2020 - 17:08

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/denizli-tavas-milli-emlak-sefligince-arazi-satisi-yapilacaktir/15476/" title="facebook">

Denizli Tavas Milli Emlak Şefliği tarafından tarla ve ham toprak satış ihalesi düzenlenecek.

Taşınmazların satış ihaleleri,  22 Ocak 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı Odasında toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

                                                                                                                              İLAN

1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 22.01.2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tablolarda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleler, Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katilabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2019 yılında alınmış İkametgah Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5- Hazinece satışı yapilan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrica, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenecek belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

8- Türkiye geneli ile Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Sıra No Mahalle Mevkii Cinsi Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati

1- Çalıköy – Tarla M21-C-19-A 117 15 6.357 Tam Plansız alandadır. Boştur. 95.500 9.600 10:00

2- Çalıköy – Tarla M21-C-19-D 125 4 7.998 Tam Plansız alandadır. Boştur. 120.000 12.000 10:15

3 -Çalıköy – Tarla M21-C-19-A 132 10 7.802 Tam Plansız alandadır. Boştur. 117.100 11.800 10:30

4- Çalıköy – Tarla M21-C-19-B 131 1 4.833 Tam Plansız alandadır. Boştur. 72.500 7.300 10:45

5 -Akyar – Ham Toprak 1 – 1250 5.291 Tam Plansız alandadır. Boştur. 116.500 11.700 11:00

6 -Pınarlık Kızıldere Tarla 2 – 1236 9.300 Tam Plansız alandadır. Boştur. 651.000 65.100 11:15

7- Pınarlık Kızıldere Tarla 2 – 1063 5.650 Tam Plansız alandadır. Boştur. 396.000 39.600 11:30

Tavas İmar Haberleri