Evlilik Sözleşmesi Nedir? | 22 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 02:33

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

En çok merak edilen konulardan biri de evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır, mal ayrılığı nedir gibi sorulardır?

Evlilik Sözleşmesi Nedir?
Son Güncelleme :

21 Aralık 2018 - 21:50

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/evlilik-sozlesmesi-nedir/4860/" title="facebook">

Evlilik sözleşmesi kısaca tanımlamak gerekirse eşlerin yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı bir rejime geçiş yapmaları anlamına gelmektedir. Bu sözleşmenin kanun kapsamına alınmasına karşılık ülkemizde halen birçok birey yanlış yorumlamaktadır. Bilindiği üzere evlenecek olan bireyler yasal mal rejimiyle evlilik süresince birbirlerinin sahip olacağı edinilmiş mallarında hak sahibi olurlar. Ama bu her zaman olmak zorunda diye bir durum söz konusu değil. Sözleşmenin geçerliliği bakımından yasal rejimi kabul etmeyen bireyler talep etmeleri halinde mal ayrılığı, paylaşımlı mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimlerinden birini kabul edebilmektedirler.

En çok merak edilen konulardan biri de evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır sorusudur?

Çiftlerin talep etmeleri halinde mal rejimi sözleşmesi evlilik öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Ayrıca nikah töreninin yapıldığı gün merasimi gerçekleştirecek olan nikah memuruna sunulacak olan yazılı bir beyanla da yapılabilmektedir. Evlilik sözleşmesi evlendikten sonra yapılır mı diye merak edenler için istedikleri cevabı vermiş olduk. Evlilik sözleşmesi nişan, kına, düğün, nikah vb. tatlı telaşlardan dolayı unutulduktan çok sonra bile rahatlıkla yapılabilmektedir.Evlenmeyi düşünen mutlu çiftlerimiz evlilik sözleşmelerini talep etmeleri halinde aile avukatları, boşanma avukatları veya bulundukları il ve ilçe merkezlerinde görevli olan noterler aracılığıyla yapabilirler. Nikah töreni sırasında yazılı beyanlarıyla evlilik sözleşmesini nikah memuruna vermek isteyenler ilk olarak mal ayrılığı örneği evlilik sözleşmesini konunun uzmanı bir avukattan edinebilirler.

Bu sözleşme genellikle ülkemizde noterler aracılığıyla yapılmaktadır. Sözleşme metni noter tarafından hazırlanabileceği gibi aynı zamanda boşanma avukatı aracılığıyla da hazırlatılabilir. Noter hazır olarak sunulan metindeki taraf imzalarını onaylamasıyla birlikte sözleşme geçerliliğe sahip olacaktır. Bu işlem evlilik sözleşmesi noter ücreti şeklinde sabit bir miktar bulunmamaktadır. Noterlere verilen ücret tarifesi üzerinden yapılan işlemler neticesinde bir ücret ortaya çıkarılacaktır.Kişisel mallarınıza ve evlilik akdinden sonra edineceğiniz mallarınıza ilişkin tüm haklarınızın en yüksek seviyede korunabilmesi için bu işin teknik ayrıntılarına son derece hakim olan avukatlardan yardım almanızı tavsiye etmekteyiz. Sözleşmede yer alan ayrıntılar mal varlığınızın geleceğini belirlemektedir ve bu sözleşmenin ehil bir hukukçu tarafından yapılmış olması her zaman lehinize olacaktır.Eşlerin evlenme öncesinde yada evlendikten sonra sahip oldukları veya olacakları malların mülkiyet ve yönetiminin karı kocadan hangisine ait olacağı, bu malları kimin kullanacağı, sözkonusu mallardan ve bu malların gelirlerinden karı kocadan hangisinin, hangi oranda yararlanacağı, mallardan kaynaklanan sorunların hangi oranda kime ait olacağı ve evliliğin sona erdiği durumlarda malların nasıl paylaşılacağı gibi hususlar Yeni Medeni Kanunumuzda “mal rejimi sözleşmeleri” diğer adı ile “evlilik sözleşmeleri” ile çözüme kavuşmaktadır. Taraflar yasal sınırlar içinde bu sözleşmelerle endişelerini giderecek çözümler yaratabilme imkanına sahiptir.

1) Medeni kanunumuzda mal rejimi- Evlilik sözleşmesi çeşitleri;

•Edinilmiş Mallara Katılma (yasal rejim)

• Mal Ayrılığı • Paylaşmalı Mal Ayrılığı

• Mal Ortaklığı’ dır.

2) Mal rejimi sözleşmesi Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir, değiştirebilirler. Evlilik sözleşmesi karı kocanın rızasına dayanan, kanunda düzenlenmiş bir çeşit Aile Hukuku Sözleşmesi’dir.

3) Mal rejimi sözleşmesi- Evlilik sözleşmesi ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ve mahcurlar (kısıtlılar) bakımından velinin, vasinin (yasal temsilcinin) izni alınması gerekir.
4) Mal rejimi sözleşmesi- Evlilik sözleşmesi geçerli olması için resmi şekilde (noterde) yapılmalıdır. Sözleşme noter tarafından resen düzenleme şeklinde yapılır. Sözleşmenin yapılması gibi, değiştirilmesi ,ortadan kaldırılmasıda aynı şekle tabi olur.

5) Eşler evlilik sözleşmesi yapmak zorunda değillerdir. Ancak, bu takdirde, eşler arasında yasal rejim olan “edinilmiş mallara katılma rejimi” geçerli olacaktır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar. Eşlerin aşağıda yer alan nitelikteki “edinilmiş mallar”ı eşler arasında yarı yarıya eşit olarak paylaştırılacak demektir.

• Çalışmaları karşılığı maaş, ücret vs.

• Sosyal güvenlik kuruluşları ödemeleri,

• Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar

• Kişisel malların gelirleri (örneğin kira, faiz gelirleri vb.) Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

• Edinilmiş malların yerine geçen değerler. Evlilik sözleşmesi yapılmazsa mal paylaşımı nasıl olur? Eşinizle evlilik sözleşmesi yapar mıydınız?

6) Yasal rejim olan “edinilmiş mallara katılma rejimi” dışında Evlilik Sözleşmesi çeşitleri: A. Mal ayrılığı Eşlerden herbiri kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkını korur. Diğer eşin mal varlığı üçüncü bir kimsenin mal varlığı gibidir. Eşlerin bir birlerinin mal varlıklarına müdahale etme yetkileri yoktur ve eşlerden herbiri kendi borçlarından bütün mal varlığı ile sorumlu olacaktır. B. Paylaşmalı mal ayrılığı Paylaşmalı mal ayrılığı, eşler arasında bu yönde bir sözleşmenin imzalanmasından sonra edinilmiş olup, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar ve bunların yerine geçen değerlerin, mal rejiminin sona ermesi halinde, eşler arasında eşit olarak paylaştırılmasını esas alan bir mal rejimidir. Bu mal rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur. Eşlerden hangisine ait olduğu ispatlanamayan mallar paylı mülkiyette sayılacak ve paylı mülke ilişkin yasa maddeleri uygulanacaktır. Eşlerden herbiri kendi borçlarından bütün mal varlığı ile sorumlu olacaktır. C. Mal ortaklığı Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile (iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir. Ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar. – Genel mal Ortaklığı: Eşler ortaklık mallarına bölünmemiş bir bütün olarak sahip olurlar.Eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur. – Sınırlı mal ortaklığı: Eşler yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle sınırlı mal ortaklığı rejimine ilişkin bir ortaklık çeşidi belirleyebilirler.Sınırlı mal ortaklığı da kendi içerisinde ikiye ayrılır: a) Edinilmiş mallarda ortaklık: Eşler mal rejimi sözleşmesiyle sadece evlilik birliği süresince edinilmiş mallarda ortaklık kabul etmişlerse, bu edinilmiş mallarla sınırlı mal ortaklığıdır. b) Diğer mal ortaklıkları: Eşlerin mal rejimi sözleşmesiyle belirli mal varlığı türlerini, özellikle taşınmaz malları ortaklık dışında tutmalarıdır.

7) Mal rejimi – Evlilik sözleşmelerinin sona ermesi. Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.