İstanbul Kağıthane'de Konut İmarlı Arsa Satılacak | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:28

İstanbul Kağıthane’de Konut İmarlı Arsa Satılacak

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sultan Selim Mahallesinde Bulunan 143 Metrekarelik Konut Alanı İmarlı Arsa 30 Eylül 2020 tarihinde saat 11:00’de İhaleyle Satılacaktır.

İstanbul Kağıthane’de Konut İmarlı Arsa Satılacak
Son Güncelleme :

17 Eylül 2020 - 13:54

328 views

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sultan Selim Mahallesi 5285 ada 8 parselde bulunan 143 metrekarelik “Konut Alanı” imarlı arsa 30 Eylül 2020 tarihinde saat 11:00’de Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Yenikapı/İstanbul adresinde yapılacak olan açık teklif usulü ihaleyle satılacaktır.

İhaleyle ilgili daha detaylı bilgi Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

istanbul-kagithane-konut-imarli-arsa

Bedeli: 679.250-TL
Teminat: 20.377,50 TL
İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
İhale şartnamesi: Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
Şartname Bedeli 300.-TL
İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul)   başvurmaları gerekmektedir.
14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 30 Eylül 2020 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Kağıthane İmar Haberleri