Kamu Çalışanına Kurum Değişikliği Yasası Onaylandı | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 04:43

Kamu Çalışanına Kurum Değişikliği Yasası Onaylandı

Yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

Kamu Çalışanına Kurum Değişikliği Yasası Onaylandı
Son Güncelleme :

03 Mayıs 2019 - 9:41

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kamuda-calisanlari-ve-sozlesmeli-personele-kurum-degisikligi-kolayligi-resmi-gazetede-de-yayinlandi/5877/" title="facebook">

Kamuda Çalışan ve Sözleşmeli Personele Kurum Değişikliği Kolaylığı Resmi Gazetede Yayınlandı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

Buna göre, kurum emrine geçici görevlendirmelerde, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmayacak.

Geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilecek.Personelin geçici görevlendirilmesinde söz konusu kadro veya pozisyona asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil tüm şartları bir arada taşıması gerekecek. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumlu olacak.

Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilecek.

Bu kapsamda geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül edecek.

Daha sonra söz konusu form geçici görevlendirme yapılan kuruma gönderilecek ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilecek. Formun bir örneği ise ilgili personelin özlük dosyasında saklanacak.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SÜRESİ UZATILABİLECEK

Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tamamlanacak. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilecek.

Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecek.

Kesintili ya da kesintisiz olarak Yönetmelik kapsamında toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şart olacak.

Adaylık veya deneme süresinde olan personel ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamında istihdam edilenlerin memur kadrolarına atamaları yapılana kadar geçici olarak görevlendirilmesi yapılmayacak.

Ancak adaylık, stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, geçici görevlendirme süresi dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilecek. Bu kişilerin geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılacak.

PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI DEVAM EDECEK

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak.
Aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük hakları devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak.

Bu kişilerin geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılacak.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLECEKLER SINAV, KURA VEYA KRİTERLE BELİRLENEBİLECEK

Geçici görevlendirilen personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilecek.

Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlayacak.

Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.

GÖREV SÜRESİ SONA ERENLER BAĞLI BULUNDUĞU KURUMA DÖNECEK
Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.
Bu kapsamda yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin bildirimi, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer alan ilgili formlardaki alanların tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, personelin aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde gerçekleştirilecek.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkili olacak.Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25’inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini koruyacak.