Kayseri'de 60 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacak | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:46

Kayseri’de 60 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacak

Kayseri Çevre ve Şehircilik Milli Emlak İl Müdürlüğünce 8 Aralık 2020 Tarihinde Satışı Gerçekleşecek Arsaların Bilgileri:

Kayseri’de 60 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacak
Son Güncelleme :

25 Kasım 2020 - 23:01

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kayseride-60-adet-konut-imarli-arsa-satilacak/24957/" title="facebook">

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazların satış  ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesisi  ihalesi ise aynı kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulu ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

İsteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.

Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL’ nin üzerinde olması halinde  satış bedelinin  1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.


kayseri-konut-imarli-arsa-60-adet

kayseri-konut-imarli-arsa-60-adet

kayseri-konut-imarli-arsa-60-adet